Navigacija

Jelena Rožić

Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta - I-2-3-1
Rektorat
+387 51 266 170

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Significance of ER, PR and HER2 receptor for the occurrence of metastases in breast cancer. Whether certain subtypes frequently metastasized to the lungs (Prediktivni značaj ER, PR i HER2 receptora za pojavu metastaza karcinoma dojke, da li pojedini podtipovi češće metastaziraju u pluća?)

  Naučni skup Respiratio
  Publikacija Respiratio vol 4, br 1-2
  Godina 2014
  Autori M. Vještica, Zdenka Gojković, Ivanka Rakita, Saša Jungić, A. Guzijan, Jelena Jovanić, Radmila Rašeta, Jelena Rožić i S. Lekić
  Strana od 52
  Strana do 55

  Sorafenib as first line treatment for advanced liver cancer - are expiries

  Naučni skup Annals of Oncology
  Publikacija Annals of Oncology 2012; 23(4) iv57
  Godina 2012
  Autori Jelena Rožić, Zdenka Gojković, Saša Jungić, Ivanka Rakita, Živko Vranješ, Radmila Rašeta, G. Marić, M. Vještica, S. Mijatović, P. Dašić i M. Vižin

  Sorafenib as first line treatment for advanced liver cancer-are expiries

  Naučni skup 14th World Congres of Gastrointestinal Cancer
  DOI 10.1093/annonc/mds 153
  Publikacija This article appears in ESMO 14th World Congres of Gastrointestinal Cancer (SCI lista)
  Godina 2012
  Autori Jelena Rožić, Zdenka Gojković, Saša Jungić, Ivanka Rakita, Radmila Rašeta, G. Marić, M. Vještica, S. Mijatović, S. Dašić i M. Vižin

Ostali radovi

  Kolorektalni karcinom

  Izdavač Udruženje Zdravlje za sve
  Godina 2020
  Autori Saša Jungić, Zdenka Gojković, Ivanka Rakita, G. Malčić, Živko Vranješ, G. Marić, Radmila Rašeta, P. Nikolić, Branislava Jakovljević, S. Mijatović, P. Dašić, M. Vještica, Jelena Rožić i M. Vižin
  Veb adresa http://weblibrary.apeiron-uni.eu:8080/proizvodi/?id=16194

  Vodič za razmjenu studenata i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-5-9
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić i Biljana Antunović

  Guide for Student and Staff Mobility University of Banja Luka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-6-6
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić i Biljana Antunović

  Principi liječenja raka dojke-citotoksična i ciljana terapija

  Sorafenib u tretmanu metastatskog karcinoma bubrega – naša iskustva

  Godina 2013
  Autori M. Vještica, Zdenka Gojković, Saša Jungić, Ivanka Rakita, J. Jovanović, Aleksandra Figurek, Z. Špirić, Branislava Jakovljević, J. Berendika, Živko Vranješ, Radmila Rašeta, G. Kecman, P. Nikolić, G. Marić, P. Dašić, Jelena Rožić, M. Štrbac i D. Đokanović
  Strana od 13
  Strana do 18

  Liječenje metastatskog karcinoma dojke

  Godina 2012
  Autori Ivanka Rakita, Zdenka Gojković, G. Kecman-Malčić, Radmila Rašeta, Saša Jungić, Branislava Jakovljević, S. Mijatović, Brano Topić, Radoslav Gajanin i Jelena Rožić
  Strana od 144
  Strana do 174

Projekti

Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Cilj projekta je razvoj stručnog kadra iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija akvatičnih ekosistema kroz razvoj i implementaciju većeg broja LLL (LifeLong Learning) stručnih treninga, kao i jačanje kapaciteta i umrežavanje visokoškolskih ustanova u regionu Zapadnog Balkana. U sklopu projekta će biti formirana Akademska mreža i istraživačka platforma za Zapadni Balkan iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda...

Broj projekta 1259043
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim Snježana Ratković
Jelena Rožić
prof. dr Tanja Maksimović
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Goran Trbić
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Biljana Lubarda
doc. dr Dejan Dmitrović
doc. dr Maja Manojlović
Tanja Gostić
Branka Trninić
Sanja Karajlić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 121645.0 BAM

VREDNOVANJE IKT (INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE) U REVITALIZACIJI OBRAZOVANJA I OBUKA U POLJOPRIVREDI

U Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, poljoprivreda je još uvek u velikoj meri naslonjena na manualnu poljoprivredu, dok se dostupna tehnička i tehnološka rešenja nedovoljno koriste. Istovremeno, obe države imaju dobro razvijene IKT sektore koji zapošljavaju znatan broj visoko obrazovanih stručnjaka koji razvijaju napredna softverska rešenja...

Broj projekta 1250122
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim Jelena Rožić
prof. dr Radoslav Gajanin
prof. dr Zdenka Babić
Milan Šipka, ma
mr Dragan Brković
prof. dr Vladimir Risojević
doc. dr Mitar Simić
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 1737.3 BAM

Erozija zemljišta i prevencija bujičnih poplava

Glavni cilj projekta je razvoj i unapređenje nastavnih i obrazovnih planova i programa na Zapadnom Balkanu (Srbija i Bosna i Hercegovina) koji će rješavati probleme kontrole erozije zemljišta i zaštitu od bujičnih poplava, te usklađenost sa direktivama...

Broj projekta 1251405
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim prof. dr Jugoslav Brujić
prof. dr Dane Marčeta
dr Dražen Miljić
Đorđije Milanović
doc. dr Vanja Daničić
Jelena Rožić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 30.11.2018.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 255343.0 BAM

Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana

Cilj HEPMP-a • Jačanje kapaciteta za visoko obrazovanje Medicine bola u zemljama zapadnog Balkana • Ciljevi ovog projekta su podrška razvoju usluga pružanja u domenu Medicine bola sa kvalifikovanim i obučenim osobljem. • Podrška će biti odobrena uspostavljanjem specijalizacije Medicine bola i mogućnosti razvoja programa Medicine bola u dodiplomskom obrazovanju. ..

Broj projekta 8307109
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Darko Golić
Projektni tim Jelena Rožić
prof. dr Tatjana Bućma
Početak realizacije 01.10.2017.
Završetak projekta 01.10.2020.
Vrijednost projekta 230940.0 BAM

Jačanje kapaciteta za promjene u sektoru turizma na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za jačanje upravljanja kvalitetom u sektoru turizma zasnovanom na naslijeđu i kulturi

CULTURWB se fokusira na jačanje i razvoj kulturnog turizma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Konkretni ciljevi su: - Sprovođenje istraživanja o potrebnim kompetencijama osoblja u sektoru turizma zasnovanog na kulturnoj ponudi; - Razviti program cjeloživotnog učenja; - Razviti interdisciplinarni magistarski program koji konsoliduje oblast upravljanja turizma i kulture i nasleđa i osposobljava diplomce da steknu potrebne kvalifikacije za profesiju upravljanja ....

Broj projekta 8300404
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Pucar
Projektni tim prof. dr Igor Todorović
doc. dr Branka Zolak Poljašević
prof. dr Ljiljana Ševo
prof. dr Jovo Ateljević
prof. dr Gordana Ilić
Jelena Rožić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 151263.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Malina Čvoro
Radovan Vukomanović
Slobodan Peulić
Dejan Milinović, ma
Branka Kovačević
Vesna Savić
prof. dr Saša Čvoro
Dragan Zrnić
Marina Latinović, ma
prof. dr Brankica Milojević
Stamenko Mijatović
Marina Višković
Jelena Pažin, ma
Jelena Rožić
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Miroslav Malinović
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Aleksandar Borković
prof. dr Biljana Antunović
Gordana Jakovljević
Aleksandra Regojević
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Radenko Jotanović
Dragana Zeljić, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Ciljevi projekta su: - Procjena trenutnog stanja u BiH o internacionalizaciji. Sistem i mehanizmi priznavanja: 1. Analiza postojećeg stanja u oblasti internacionalizacije i priznavanje kvalifikacija BiH partnera, 2. Razvoj SWOT analize za svakog BiH partnera za internacionalizaciju i priznavanje kvalifikacija. - Razvoj institucionalne strategije i indikatora za internaljcionalizaciju, kao i modela priznavanja u BiH...

Broj projekta 8301005
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Biljana Antunović
Projektni tim Jelena Rožić
prof. dr Siniša Lakić
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Petar Marić
prof. dr Biljana Antunović
Đorđe Stojisavljević, ma
Aleksandar Gaćina
Aleksandra Regojević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.04.2019.
Vrijednost projekta 103400.0 BAM