Navigacija

Pravni fakultet

Prve naznake izučavanja pravnih nauka i studiranja prava u Banjoj Luci javile su se 1960. godine, kada je otvoren detaširani punkt Pravnog fakulteta iz Sarajeva, a u jesen 1973. formirano je Odjeljenje Pravnog fakulteta iz Sarajeva sa sjedištem u Banjoj Luci. Bio je to odgovor na sve veće potrebe privrede i društvene zajednice za visokostručnim kadrovima iz oblasti prava. Oni su, naime, značajno doprinosili ubrzanom napretku ove regije, koja je obuhvatala 25 tadašnjih opština. S obzirom na to da se broj studenata prava povećavao iz godine u godinu, Skupština opštine Banja Luka, uz saglasnost tadašnje Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, donijela je 6. februara 1975. godine odluku o osnivanju Pravnog fakulteta kao samostalne organizacije udruženog rada iz oblasti nauke i visokog obrazovanja. U prvoj deceniji po osnivanju, prvu godinu studija u prosjeku je upisivalo 350 studenata. Kadrovi obrazovani na ovom fakultetu zaposlenja su nalazili i nalaze u pravosuđu, organima uprave, advokaturi, notarijatu, privredi, nevladinom sektoru, medijima, političkim organizacijama, međunarodnim organizacijama i tijelima, naučnim, prosvjetnim i kulturnim ustanovama itd.

Pravni fakultet nije prestajao sa nastavnim procesom ni tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1995. godine, iako se rad tada odvijao u izuzetno teškim uslovima informativne i naučne izolacije, nemogućnosti putovanja i nedostatka sredstava za elementarne potrebe. Nakon rata, posebna pažnja posvećena je oživljavanju naučne i izdavačke djelatnosti, o čemu svjedoči veliki broj publikacija, kao i učešće kadrova ovog fakulteta na konferencijama i skupovima izvan Banje Luke i Republike Srpske. Izmjenama Zakona o univerzitetu, odnosno donošenjem Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, akademske 2006/07. godine u nastavu su uvedeni tzv. bolonjski principi, pa su studije organizovane u tri ciklusa: dodiplomski, postdiplomski i doktorski, tj. prvi, drugi i treći ciklus studija. Sva tri ciklusa su licencirana i izvode se primjenom ECTS sistema bodovanja. Studijski program prvog ciklusa licenciran je odlukom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a nastava po ovom programu počela je akademske 2007/08. godine. Studije prvog ciklusa traju osam semestra, tj. četiri godine, i po njihovom završetku stiče se zvanje diplomiranog pravnika – 240 ECTS.

Studije drugog ciklusa, tj. master studije, izvodile su se na osam studijskih programa, ali su oni od akademske 2019/20. godine pretvoreni u devet modula jedinstvenog studijskog programa pod nazivom Master studije pravo (moduli: Građansko pravo, Krivično pravo, Poslovno pravo, Upravno pravo, Radno i socijalno pravo, Međunarodno pravo, Državno pravo, Pravno-istorijske studije i Pravno-ekonomske studije). Ove studije traju dva semestra, a po njihovom završetku stiče se zvanje mastera prava (odgovarajuće oblasti) – 60 ECTS. Tokom 2019. godine licencirane su i doktorske studije, tj. studije trećeg ciklusa, sa istim konceptom kao i master studije, tj. sa devet modula jednog studijskog programa – Doktorske studije pravo, koji traje tri akademske godine, a njegovim završetkom stiče se zvanje doktora pravnih nauka – 180 ECTS.

Studijski programi na Pravnom fakultetu razvijaju se u pravcu povećanja kvaliteta nastavnog i naučnog rada, stvaranjem efikasnijih mehanizama za praćenje napretka, kadrovskim osnaživanjem, reformom nastavnog plana i programa, uvođenjem više praktičnih sadržaja, jačanjem saradnje sa poslovnom zajednicom i usklađivanjem sa potrebama tržišta rada, kao i unapređivanjem saradnje sa partnerima u okruženju, na evropskom prostoru, ali i izvan Evrope. S tim u vezi, posebna pažnja će se posvećivati izgradnji novih i jačanju postojećih oblika saradnje sa partnerima iz drugih država, posebno susjednih, što će podrazumijevati uspostavljanje zajedničkih studija drugog i trećeg ciklusa, angažovanje nastavnog kadra iz partnerskih ustanova na postdiplomskim studijama te podsticanje akademske i studentske razmjene, tj. međunarodne mobilnosti. Jačanjem saradnje sa javnim i privatnim ustanovama i privrednim subjektima omogućila bi se veća zastupljenost praktičnog rada u obrazovanju naših studenata, obezbjeđivala mjesta gdje bi svršeni studenti obavljali pripravnički rad ili rad potreban za polaganje stručnog ispita za posao u organima uprave, odnosno pravosudnog ili notarskog ispita, a dugoročno bi se davala mogućnost najuspješnijim svršenim studentima da dobiju zaposlenje u ustanovama koje su partneri Fakulteta.

Telefon +387 51 339 001
Faks +387 51 460 602
Veb-sajt www.pf.unibl.org
E-pošta info@pf.unibl.org
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Željko Mirjanić, redovni profesor
Prodekan za nastavu Dr Zoran Vasiljević, vanredni profesor

Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju

 

Dr Bojan Vlaški, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/81/PF-BL_007__1_.JPG
  • /uploads/attachment/strana/81/PF-BL_040.JPG
  • /uploads/attachment/strana/81/PF-BL_110.JPG
  • /uploads/attachment/strana/81/IMG_7030.JPG