Navigacija

Članstvo u mrežama i udruženjima

Članstva u mrežama i udruženjima predstavlja jednu od značajnih referenci o spremnosti na saradnju sa inostranim partnerima, ali doprinosi i ugledu i prepoznavanju Univerziteta na međunarodnom nivou. 


Dana 13. aprila 2011. godine Univerzitet je postao punopravni individualni član Evropske asocijacije univerziteta (EUA).

Više informacija na: http://www.eua.be


Naš Univerzitet je od 18. septembra 2008. godine potpisnik Velike povelje Univerziteta (Magna Charta Universitatum), zajedno sa preko 600 univerziteta u svijetu. 

Više informacija na: http://www.magna-charta.org


UniAdrion je ''Mreža univerziteta'' osnovana s ciljem da stvori trajnu vezu između univerziteta i istraživačkih centara iz Jadransko-jonskog regiona. Univerzitetska mreža je stvorena u okviru Jadransko-jonske inicijative, na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom ''Kultura kao most - interuniverzitetska saradnja u Jadransko-jonskom bazenu'', koja je održana 15. i 16. decembra 2000. godine, u Raveni, Italija.
UniAdrion podstiče saradnju između univerziteta i istraživačkih centara, uglavnom kroz realizaciju didaktičkih inicijativa, kao što su obuka, master studijski programi, istraživački projekti.
Njihova didaktička struktura odlikuje se mješovitim pristupom, što znači kombinaciju metode licem u lice (seminari, ljetne škole, period predavanja ''uživo'') i internet metode kroz učenje na daljinu.

Više informacija na: www.uniadrion.net


Univerzitetska agencija za frankofoniju je međunarodno udruženje kojeg čine univerziteti, visoke škole, akademske mreže i naučno istraživački centri širom svijeta koji koriste francuski jezik. Sa mrežom od 812 članova u 104 zemlje jedno je od najvećih udruženja u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja u svijetu.

Agencija je takođe specijalizovana agencija za frankofoniju u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja. Kao takva, u njenom okviru nadležnosti, primjenjuju odluke usvojene na konferencijama šefova država i vlada zemalja u kojima se govori francuski jezik.

Više informacija na: https://www.auf.org/


Univerzitet u Banjoj Luci je od 13. maja 2019. godine postao punopravni član Konzorcijuma institucija visokog obrazovanja Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (CCHEIC).

Glavni ciljevi Konzorcijuma su: stvaranje baze za održiv socijalni, ekonomski i kulturni razvoj, te ubrzan razvoj u oblasti obrazovanja, a sve kroz izgradnju platforme za partnerstvo, podsticanje inicijative za međusobnu saradnju, konsolidovanje i dijeljenje resursa, te povećanu obrazovnu razmjena i saradnju između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope. Osim toga, veliki značaj se pridaje i davanju podrške za opširnu saradnju u oblastima nauke i istraživanja.

https://www.ccheic.org/home


Univerzitet u Banjoj Luci je od 3. novembra 2018. godine potpisnik Deklaracije univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana kojom je predviđeno osnivanje Zajednice univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana. Glavni ciljevi zajednice su između ostalog jačanje saradnje i kapaciteta u oblastima nauke, visokog obrazovanja i istraživanja, podizanje kvaliteta visokog obrazovanja, podsticanje razmjene nastavnika, saradnika, istraživača i studenata, te aktivno zalaganje za zajedničke interese pred institucijama Evropske unije.


Dunavska rektorska konferencija je mreža od oko 70 univerziteta iz Dunavskog regiona.  

Glavni ciljevi Konferencije su podizanje nivoa visokog obrazovanja u oblastima nastave i istraživanja, te unapređenje univerziteta članica putem uspostavljanja i jačanja međusobne bilateralne i multilateralne saradnje.

Posebno se obraća pažnja na: koordinisanje ideja i aktivnosti članica kroz razmjenu informacija o pitanjima od zajedničkog interesa; promovisanje uzajamno korisne saradnje u cilju doprinosa stabilizaciji i razvoju otvorenog i demokratskog društva u Evropi; pružanje konsultantskih usluga kroz odgovarajuće preporuke vladama, te različitim državnim i međunarodnim organizacijama o univerzitetskim pitanjima.

Više informacija na: https://www.drc-danube.org/

Slike

  • /uploads/attachment/strana/46/clansta-u-medjunarodnim-asocijacijama-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/46/clansta-u-medjunarodnim-asocijacijama-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/46/Clanstvo-u-medjunarodnim-asocijacijama-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/46/clansta-u-medjunarodnim-asocijacijama-5.jpg