Navigacija

Fakultet bezbjednosnih nauka

Fakultet bezbjednosnih nauka osnovan je 6. marta 2017. godine. Pravni je sljedbenik Više i Visoke škole unutrašnjih poslova Republike Srpske. Nastao je transformacijom Visoke škole unutrašnjih poslova u punopravnu članicu Univerziteta u Banjoj Luci. Viša škola unutrašnjih poslova u Banjoj Luci osnovana je odlukom Vlade Republike Srpske 1. jula 1995. godine, i to s ciljem obrazovanja kadrova za rad u organima unutrašnjih poslova te obavljanja srodnih poslova iz oblasti obavještajno-bezbjedosnih poslova, carine, inspekcije, službe obezbjeđenja, itd. Radi zadovoljavanja potreba za visokoobrazovanim kadrom i daljim stručnim usavršavanjem, Vlada Srpske 23. jula 2002. godine donosi Odluku o transformaciji Više u Visoku školu unutrašnjih poslova. Kako visoko obrazovanje predstavlja proces u skladu sa ekonomskim, tehnološkim i naučnim razvojem društva, stvorila se potreba da se obrazovanje budućih radnika u službi bezbjednosti postavi na viši nivo, izmjesti iz Ministarstva unutrašnjih poslova i prilagodi savremenim bezbjednosnim izazovima. Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama, zaključenim 22. jula 2011. godine između Univerziteta u Banjoj Luci i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Visoka škola je dobila status pridružene članice Univerziteta u Banjoj Luci. Odlukom Senata Univerziteta u Banjoj Luci, Visoka škola dobila je saglasnost da bude matična za naučno polje Bezbjednost i kriminalistika, odnosno za sljedeće uže naučne oblasti: Bezbjednosne nauke, Bezbjednost i zaštita, Specijalno fizičko obrazovanje, Organizacija i poslovi policije, Kriminalistička taktika, metodika i operativa i Kriminalističko-forenzičke nauke.

Odlukom Vlade Republike Srpske 6. marta 2017. godine izvršena je transformacija Visoke škole unutrašnjih poslova u Fakultet bezbjednosnih nauka.

U skladu sa savremenim zahtjevima razvoja bezbjednosnih izazova, Fakultet bezbjednosnih nauka predstavlja centar za naučno skupljanje ideja i djelovanje na dobrobit i bezbjednost građana Srpske. U realizaciji nastave i drugih sadržaja poštuju se opšti principi na kojima počiva evropski obrazovni sistem, a naročito princip akademskih sloboda, podizanje efikasnosti i sadržajnosti obrazovnog procesa. Fakultet posebno posvećuje pažnju praćenju objektivnih potreba društva, javnog i privatnog sektora, podsticanjem svih oblika saradnje i unapređivanjem komunikacije, jačanjem osjećaja profesionalne i patriotske solidarnosti, principa jednakosti i poštovanjem etičkih načela u svakodnevnom radu.

Studentima je obezbijeđeno savremeno obrazovanje na polju opštih, pravnih, bezbjednosnih, kriminalističkih i policijskih nauka, a u cilju osposobljavanja za obavljanje složenih poslova u svim bezbjednosnim organima u Srpskoj i BiH.

Kada je riječ o razmjeni kadrova, studentskoj praksi i posjetama, Fakultet aktivno sarađuje sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom u Beogradu, Fakultetom bezbednosti Beograd, Moskovskim državnim oblasnim univerzitetom, a u planu je razvoj saradnje sa Univerzitetom Sv. Kiril i Metodije iz Skoplja.

Nastava na Fakultetu izvodi se na studijskom programu Bezbjednost i kriminalistika (240 ECTS), a akademska zvanja koja se stiču završetkom studija jesu: diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike – 240 ECTS, diplomirani pravnik unutrašnjih poslova, policijski smjer – 240 ECTS, diplomirani pravnik unutrašnjih poslova, kriminalistički smjer – 240 ECTS.

Od akademske 2018/19. godine na Fakultetu se izvodi drugi ciklus studija na studijskom programu Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa, a izlazni profil jeste master bezbjednosti i zaštite. Studijski program razvijen je u sklopu učešća Fakulteta u realizaciji međunarodnog projekta „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries” (NatRisk) u okviru Erazmus+ programa Evropske unije. 
Misija Fakulteta bezbjednosnih nauka jeste osposobljavanje studenata za to da primjenjuju stečena znanja i vještine, da vode i razvijaju bezbjednosno-kriminalističku djelatnost te da na efikasan način rješavaju bezbjednosno-kriminalističke probleme. Vizija Fakulteta je obrazovanje stručnog kadra za rad u svim bezbjednosnim agencijama na nivou Republike Srpske i BiH, te razvoj u pravcu ekološke, energetske, ekonomske i industrijske bezbjednosti.

Telefon +387 51 333 603
Faks +387 51 333 603
Veb-sajt www.fbn.unibl.org
E-pošta info@fbn.unibl.org
Adresa Bulevar vojvode Živojina Mišića 10 a, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Predrag Ćeranić, vanredni profesor
Prodekan za nastavu Dr Žana Vrućinić, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Dr Velibor Lalić, vanredni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/338/FBN_UNIBL__1_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/338/fbn2__2_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/338/FBN3__2_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/338/pet_godina_FBN__65___1_.JPG