Navigacija

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci osnovan je 1996. godine. Počeci univerzitetske nastave u Banjoj Luci imaju svoje korijene u Višoj pedagoškoj školi. Ona je osnovana 1950. godine, a kasnije je transformisana u Pedagošku akademiju, na kojoj su obrazovani nastavnici za rad u osnovnim školama. To su počeci izučavanja matematike, fizike i geografije u Banjoj Luci. Pedagoška akademija u Banjoj Luci prestala je sa radom akademske 1994/95. godine, kad se transformisala u Filozofski fakultet. Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture 1994. godine daje se saglasnost za početak rada Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci od akademske 1994/95. godine. Filozofski fakultet obuhvatao je više studijskih grupa, na kojima su se izučavale društvene i prirodne nauke: Srpski jezik i književnost, Istorija (Istorija i latinski jezik), Pedagogija, Matematika i informatika, Geografija (Geografija i etnologija), Engleski jezik i književnost, Filozofija i sociologija, Psihologija, Fizika, Biologija. Složenost nastavnog i naučnoistraživačkog rada, kao i brojnost studenata, inicirala je razdvajanje oblasti društvenih i prirodnih nauka. Prirodno-matematički fakultet nastao je izdvajanjem prirodnih i matematičkih nauka iz okvira Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 1996. godine. Osnovan je Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske br. 02-1236/96 od 12. septembra 1996. godine.

Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture od 28. septembra 1996. utvrđuje se da Prirodno-matematički fakultet ispunjava uslove za početak rada i obavljanje djelatnosti, koja počinje 1. oktobra 1996. godine, i to za sljedeće odsjeke: Matematika i informatika, Fizika, Biologija, Geografija (sa dvije studijske grupe: Geografija i Geografija sa etnologijom). Rješenjem od 15. novembra 1996. godine Prirodno-matematički fakultet upisan je u sudski registar Osnovnog suda Banja Luka. Novoformirani Prirodno-matematički fakultet preseljen je u Ulicu Mladena Stojanovića 2, u zgradu koja je decenijama imala obrazovno-vaspitnu funkciju – kao učiteljska, građevinska te škola za djecu s posebnim potrebama. Tu je u početku dijelio prostor s drugim korisnicima. Opremljen samo elementarnim namještajem i nastavnim sredstvima, jednim računarom, s bibliotekom skromnog fonda, koji je godinama kasnije popunjavan donacijama autora i poklonima iz ličnih biblioteka profesora, Fakultet je funkcionisao prvenstveno zahvaljujući velikom entuzijazmu zaposlenih. Profesori i saradnici Prirodno-matematičkog fakulteta članovi su brojnih ekspertskih timova iz različitih oblasti (erozije, demografije, klimatskih promjena, geografskog informacionog sistema, prostornog planiranja, ekologije, ihtiologije, biodiverziteta, informatike, matematike, hemije...). Značajnu pomoć u realizaciji naučnih istraživanja, prezentovanju naučnih radova na skupovima i publikovanju rezultata istraživanja pruža im Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. Naime, najveći broj projekata koji su realizovani na Fakultetu finansiralo je (u potpunosti ili djelimično) navedeno ministarstvo. Važan doprinos razvoju nauke dala su i naučno- stručna udruženja čije su osnivanje inicirali nastavnici i saradnici Prirodno-matematičkog fakulteta.

Obrazovna i naučnoistraživačka djelatnost ključni su faktori stabilnog i prosperitetnog društvenog razvoja, kao i obezbjeđivanja odgovarajućeg kulturnog identiteta društva. S tim u vezi, vizija razvoja Prirodno-matematičkog fakulteta bazirana je na unapređenju nastavnog procesa, naučnoistraživačkih aktivnosti i međunarodne saradnje. Pored primarnog cilja, koji se odnosi na unapređenje kvaliteta nastavnog procesa, nastavnici i saradnici teže ka intenzivnijem angažovanju i uključivanju u nacionalne i međunarodne naučnoistraživačke projekte. To za ishod ima i publikovanje rezultata istraživanja u referentnim međunarodnim naučnim časopisima. Kontinuitet u istraživačkom radu nastavnika i saradnika Prirodno-matematičkog fakulteta doprinijela je visokoj rangiranosti i prepoznatljivosti u nacionalnom i međunarodnom istraživačkom prostoru te vidljivosti u naučnim citatnim bazama. Očekivani rezultat pomenutih aktivnosti i djelovanja jeste veća uključenost u rješavanje društvenih problema u razvoju Republike Srpske iz oblasti fundamentalnih nauka.

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci svojim aktivnim učešćem u nacionalnim i međunarodnim naučnim događajima umnogome doprinosi razvoju zajednice, kreativnosti i kulturnoj raznolikosti regije. To učešće zasnovano je na znanju, vaspitno-obrazovnoj i naučnoistraživačkoj djelatnosti, odnosno na konceptu društvenog razvoja.

U cilju praćenja svjetskih tokova i trendova u unapređivanju obrazovne i pedagoške prakse, konstantno se vrši modernizacija procesa nastave kroz edukaciju i usavršavanje nastavnog kadra i modernizaciju nastavnih sredstava. Povećanje prostornih i laboratorijskih kapaciteta jedan je od preduslova za realizaciju ovog cilja.

Od osnivanja Fakulteta konstantno se radilo na kadrovskom jačanju i uključivanju mladih u naučni rad. Višegodišnja praksa Fakulteta jeste da student generacije, ali i najbolji i najkvalitetniji studenti, dobiju šansu da se zaposle na Fakultetu, profesionalno se usavršavaju i uključuju u naučna istraživanja.

Osim obrazovne djelatnosti nastavnika za potrebe osnovnih i srednjih škola, na Fakultetu je razvijen naučnoistraživački rad iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka i školovanje različitih obrazovnih profila za potrebe društvene prakse, čime je Fakultet aktivno uključen u rješavanje brojnih razvojnih problema Republike Srpske.

Prirodno-matematički fakultet kao društveno i naučno odgovorna institucija ima dugoročnu viziju razvoja, a ona se ogleda u ravnopravnom učestvovanju u edukaciji i nauci na evropskom i međunarodnom prostoru.

Razvojni program Prirodno-matematičkog fakulteta od osnivanja do danas teži ka sveobuhvatnom unapređenju, a oslanja se na nesebičnu institucionalnu podršku Republike Srpske.

Telefon +387 51 319 142
Faks +387 51 311 178
Veb-sajt www.pmf.unibl.org
E-pošta info@pmf.unibl.org
Adresa Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Goran Trbić, redovni profesor
Prodekan za nastavu Dr Radoslav Dekić, redovni profesor

Prodekan za za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju

Dr Duško Jojić, redovni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-01.jpg