Navigacija

Vrste i nivoi studija

Studije su na Univerzitetu u Banjoj Luci organizovane prema bolonjskim principima još od 2007/08. školske godine. To podrazumijeva trostepeni sistem studija: prvi ciklus, drugi ciklus i treći ciklus studija, ECTS sistem vrednovanja predmeta i ukupnog opterećenja studenata, pretežno jednosemestralne predmete, kontinuirane provjere znanja, interaktivnu i praktičnu nastavu, itd. 

Nastava se izvodi na 66 studijskih programa prvog ciklusa studija, 67 programa drugog ciklusu, te 14 studijskih programa trećeg ciklus studija. Među studijskim programima drugog i trećeg ciklusa postoje i kombinovani multidisciplinarni studijski programi koje zajednički izvodi više fakulteta našeg Univerziteta, kao i studijski programi koje naš Univerzitet organizuje u saradnji sa drugim univerzitetima. 

U posljednje vrijeme na Univerzitetu se, osnivaju zajednički, multidisciplinarni studijski programi koji se izvode u saradnji više fakulteta ili u saradnji sa drugim univerzitetima. Oni su svojstveni drugom i trećem ciklusu studija za koje se vežu naučna istraživanja. Plod su evropske strategije o multidisciplinarnim istraživanjima u kojima prednost integrisanog univerziteta može da dođe do punog izražaja.

Smatra se da se zapaženiji istraživački rezultati mogu postići na prelazima iz jednog područja u drugo, gdje se prepliću znanja različitih disciplina.

Nastavni planovi i sadržaji nastavnih predmeta povremeno se poboljšavaju da bi se što objektivnije utvrdila njihova ECTS vrijednost i poboljšali ishodi učenja. Oni se razvijaju tako da prelaze granice tradicionalnih disciplina i gdje je god moguće, prilagođavaju se interdisciplinarnom radu. U planu su daljnja poboljšanja - poput usaglašavanja sadržaja nekih nastavnih predmeta na različitim studijskim programima kako bi se stvorile pretpostavke za unutrašnju mobilnost studenata i racionalnije izvođenje nastavnih aktivnosti na Univerzitetu.