Navigacija

Ekonomski fakultet

Prije organizovanja univerzitetskog obrazovanja ekonomista u Banjoj Luci, u gradu je radila Viša ekonomsko-komercijalna škola, koja je osnovana 1960. godine, sa 189 studenata u prvoj generaciji. Imala je tri smjera: proizvodni, komercijalni i knjigovodstveno-finansijski. Istovremeno, prvi tragovi univerzitetskog obrazovanja ekonomista u Banjoj Luci vezuju se za 1972. godinu, kada je Centar za marksističko obrazovanje i političke studije „Veselin Maslešaˮ iz Banje Luke izradio Elaborat o potrebi osnivanja Ekonomskog fakulteta. Prethodnik današnjeg fakulteta je Odjeljenje Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva, osnovano u Banjoj Luci 1. novembra 1974. godine. U njemu su, naime, počela prva predavanja za 169 upisanih studenata, od kojih je 100 položilo sve ispite iz prve godine do oktobra 1975. godine. Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci osnovan je 6. februara 1975. godine odlukom Skupštine opštine Banja Luka, donesenom na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Društveno-političkog vijeća i Vijeća mjesnih zajednica. Ekonomski fakultet u Banjoj Luci počeo je sa radom upisom prve generacije studenata akademske 1975/76. godine, kada je upisano 250 novih studenata. Savjet Fakulteta konstituisan je 30. septembra 1975. godine.

Fakultet je do ljetnog semestra školske 1976/77. godine radio u prostorijama Osnovne škole „Georgij Stojkov Rakovski”, a poslije toga je kao podstanar koristio dio prostora tadašnje Više ekonomske komercijalne škole. Prestankom rada ove škole, krajem avgusta 1981. godine, Fakultet postaje jedini korisnik zgrade u kojoj se i sada nalazi. Ekonomski fakultet počeo je raditi sa tri nastavnika i četiri asistenta u akademskoj 1975/76. godini, da bi nakon konstantnog kadrovskog jačanja iz godine u godinu dosegao nivo skoro stoodstotne pokrivenosti nastavnog procesa vlastitim kadrom na dodiplomskim studijama.

Uslovi u kojima je Fakultet postojao i opstajao nametali su školovanje stručnjaka iz oblasti savremenog poslovanja, kao što su: menadžment, preduzetništvo, bankarstvo, marketing, računovodstvo, revizija, poslovne finansije, osiguranje, ljudski resursi, poslovna informatika, međunarodna ekonomija, itd. Fakultet je davao i potrebna znanja za naučna istraživanja u raznim oblastima savremene ekonomske nauke. Za 45 akademskih godina, Fakultet je kontinuirano inovirao nastavne planove i programe u skladu sa razvojem teorijske nauke i prakse u oblasti ekonomije. Svaki naredni viši nivo obrazovanja Ekonomski fakultet uvodio je u proces tek kada bi se napravila pouzdana procjena da raspolaže vlastitim naučnim kadrom koji je y stanju da odgovori zahtjevnom nivou postdiplomskih studija i pristupu izradi magistarskih teza i doktorskih disertacija iz oblasti ekonomskih nauka. Nastavni proces od 1975. godine izvođen je prema nastavnim planovima i programima koji su kontinuirano unapređivani i detaljno predstavljani u prethodnim monografijama i na sajtu Ekonomskog fakulteta. Školske 1979/80. godine upisana je prva generacija na postdiplomskim studijama. Studije su izvođene iz oblasti organizacije i rukovođenja, izvoznog marketinga, finansijskog menadžmenta, tranzicije i rekonstrukcije privrede, svjetske privrede i Evropske unije. 

Na osnovnim studijama nastavni proces se odvijao u skladu sa Zakonom o univerzitetu do akademske 2007/08. godine, a od tada se odvija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Nastava se izvodi po nastavnom planu i programu koji je u potpunosti zasnovan na prihvaćenim načelima Bolonjske deklaracije, a time je otvorena nova stranica u istoriji obrazovanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Od akademske 2014/15. godine, nastava na prvom ciklusu studija izvodi se u okviru novog studijskog programa – Ekonomija i poslovno upravljanje, na kojem su prve tri godine zajedničke, a student prilikom upisa u četvrtu godinu studija ima mogućnost da bira jedno od pet usmjerenja. Nastava na prvom ciklusu studija izvodi se od akademske 2018/19. godine i u okviru studijskog programa Poslovna informatika.

Nastava na postdiplomskim studijama izvodila se u skladu sa odredbama Zakona o univerzitetu od 1979. do akademske 2009/10. godine. Studenti upisani do te godine polažu ispite i rade na izradi svojih magistarskih radova u skladu sa uslovima i pravilima studiranja propisanim Zakonom o univerzitetu. Nastava na drugom ciklusu studija izvodi se od akademske 2010/11. godine, u okviru studijskog programa Ekonomija. Postoje i drugi studijski programi: Finansije, bankarstvo i osiguranje, Finansije i revizija javnog sektora, Međunarodna ekonomija, Poslovna ekonomija i aktuarstvo, zatim Upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom, kao i Menadžment u turizmu i hotelijerstvu. Studenti koji završe studije drugog ciklusa dobijaju akademsko zvanje mastera ekonomije. 

Od akademske 2014/15. godine, nastava na drugom ciklusu studija odvija se i u okviru studijskog programa MBA (Master of Business Administration), koji je u potpunosti kreiran u skladu sa svjetskim trendovima u obrazovanju, te regionalnim i globalnim potrebama na tržištu rada. To su jednogodišnje studije na engleskom jeziku, kreirane po međunarodnom nastavnom planu i programu, u saradnji sa respektabilnim profesorima sa partnerskih univerziteta: Ancona (Italija), Kingston, Stirling, Richmond, Edinburg (V. Britanija), Vienna University of Economic and Business WU (Austrija). 

Od akademske 2015/16. godine počinje izvođenje nastave na trećem ciklusu studija, i to u okviru studijskog programa Ekonomija.

Telefon +387 51 430 010
Faks +387 51 430 053 
Veb-sajt www.ef.unibl.org
E-pošta info@ef.unibl.org
Adresa Majke Jugovića 4, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Milenko Krajišnik, vanredni profesor
Prodekan za nastavu Dr Matea Zlaković, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Dr Dragan Gligorić, vanredni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/76/ekon1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/76/ekon2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/76/ekon3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/76/ekon4.jpg