Navigacija

Izdavačka djelatnost

Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci uređuju se opšti uslovi i način objavljivanja publikacija u okviru izdavačke djelatnosti Univerziteta, te standardi kvaliteta koje treba da ispune tokom upotrebe u obrazovno-stručnom, obrazovno-naučnom, odnosno obrazovno-umjetničkom radu na Univerzitetu u Banjoj Luci i njegovim organizacionim jedinicama.

Ovim Pravilnikom takođe utvrđuju se standardi vezani za obezbjeđenje i provjeru kvaliteta publikacija koje izdaje Univerzitet i njegove organizacione jedinice. Izdavačka djelatnost Univerziteta obuhvata izdavanje svih štampanih, audiovizuelnih, digitalnih i elektronskih publikacija: knjiga, prevoda vrijednih knjiga, udžbenika, monografija, zbornika radova, izvještaja sa konferencija, kongresa i simpozijuma koji su održani u organizaciji Univerziteta ili je Univerzitet bio suorganizator, časopisa, separata, kataloga, prospekata, plakata, letaka, razglednica, kalendara, mikrofilmova, video i tonskih zapisa, kao i izdanja na elektronskim medijima: CD, virtuelne publikacije na internetu, djela koja se objavljuju na veb-stranicama. Komisija za izdavačku djelatnost Univerziteta je stručno tijelo Univerziteta, koju čine prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta, prorektor za nastavu i studentska pitanja i 7 članova, vodeći računa da iz svake naučne oblasti bude zastupljen jedan predstavnik.

Komisijom predsjedava prorektor za naučnoistraživački radi razvoj Univerziteta i Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.


Komisija za izdavačku djelatnost

Odluka o imenovanju članova Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luci


Sajmovi

UNIBL na Sajmu knjiga u Beogradu

UNIBL na Sajmu knjige „Banja Luka 2022ˮ

Izdanja Univerziteta dostupna na Sajmu knjige

UNIBL na Glasovom sajmu knjige

Univerzitet u Banjoj Luci na 26. Sajmu knjige Banja Luka 2021.

Univerzitet u Banjoj Luci se predstavio na 24. Međunarodnom sajmu knjige

Univerzitet u Banjoj Luci na 23. Sajmu knjige Banja Luka

Univerzitet u Banjoj Luci na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Univerzitet u Banjoj Luci na Sajmu knjiga u Beogradu


Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci za 2023. godinu

Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci za 2022. godinu

Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci za 2021. godinu


Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci po organizacionim jedinicama za 2020. godinu

Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci po organizacionim jedinicama za 2019. godinu

Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci po organizacionim jedinicama za 2018. godinu

Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci po organizacionim jedinicama za 2017. godinu

Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci po organizacionim jedinicama za 2016. godinu