Navigacija

prof. dr Saša Papuga
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok109
Katedre
 • Tehnološki fakultet-Katedra za hemijsko inženjerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ekološko inženjerstvo vanredni profesor 25. septembar 2019.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M1S Sagorijevanje (TT,TE)
M1UIO Upravljanje industrijskim otpadom
Akademske studije prvog ciklusa
07O3UO Upravljanje otpadom
16-B51UPO Upravljanje otpadom
16-B71UPO Upravljanje otpadom

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M21005 Matematičko modelovanje hemijskih procesa
M21010 Alternativni izvori energije
M21011 Industrijske otpadne vode
M21012 Inženjerstvo zaštite vazduha
Akademske studije prvog ciklusa
B14716 Kontrola kvaliteta otpadnih voda
B14717 Higijena životne sredine
B21121 Uvod u hemijsko inženjerstvo i tehnologije
B23522 Procesna tehnika
B23622 Materijalno i energetsko bilansiranje
B24706 Malozagađujuće tehnologije
B24807 Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B33608 Tekstilni procesi i ekologija
B33624 Osnove ekološkog inženjerstva
B53503 Inženjerstvo zaštite okoline

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C09HOS421 Procesi u hemijskoj industriji
1C16HOS1129 Procesi u hemijskoj industriji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Matematičko modelovanje proizvodnje etanola u toku fermentacije medovine

  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2018
  Autori Saša Papuga, Aleksandar Savić i Zvjezdana Kisin
  Broj 14
  Strana od 15
  Strana do 22

  PYROLYSIS AS A KEY PROCESS IN BIOMASS COMBUSTION AND THERMOCHEMICAL CONVERSION

  DOI 10.2298/TSCI151129154G
  Časopis THERMAL SCIENCE
  Godina 2016
  Autori Petar Gvero, Saša Papuga, Indir Mujanić i Srdjan Vasković
  Volumen 20
  Broj 4
  Strana od 1209
  Strana do 1222
  Veb adresa http://thermalscience.vinca.rs/

  Temperature and Time Influence on the Waste Plastics Pyrolysis in the Fixed Bed Reactor

  DOI 10.2298/TSCI141113154P
  Časopis THERMAL SCIENCE
  Godina 2016
  Autori Saša Papuga, Petar Gvero i Ljiljana Vukić
  Volumen 20
  Broj 2
  Strana od 731
  Strana do 741
  Veb adresa http://thermalscience.vinca.rs/2016/2/32

  Uticaj temperature na pirolizu otpadne plastike u reaktoru sa fiksnim slojem

  DOI 10.7251/GHTE1410035P
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Saša Papuga, Petar Gvero i Ljiljana Vukić
  Broj 10
  Strana od 35
  Strana do 41
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  Uticaj temperature vode i doze koagulanta na proces bistrenja površinske vode uz modelovanje procesa

  DOI --
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2014
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača i Saša Papuga
  Volumen 55
  Broj 3
  Strana od 304
  Strana do 312
  Veb adresa www.sitzam.org.rs

  Preliminary research of waste biomass and plastic pyrolysis process

  DOI 10.7251/COMEN1301076P
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2013
  Autori Saša Papuga, Igor Musić, Petar Gvero i Ljiljana Vukić
  Volumen IV
  Broj 1
  Strana od 76
  Strana do 83
  Veb adresa www.savremenimaterijali.info

  Renewable energy sources and their potential role in mitigation of climat changes and as a sustainable Development driver in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.2298/TSCI1003641G
  Časopis THERMAL SCIENCE
  Godina 2010
  Autori Petar Gvero, Gordana Tica, Semin Petrović, Saša Papuga, Borislav Jakšić i Lazo Roljić
  Volumen 14
  Broj 3
  Strana od 641
  Strana do 654
  Veb adresa http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/2010-3/TSCI1003641G.pdf

  MATEMATIČKO MODELOVANJE SUŠENJA PILJEVINE U TROPROLAZNOJ ROTACIONOJ SUŠARI

  Časopis Journal of Engineering & Processing Management
  Godina 2009
  Autori Saša Papuga, Milorad Maksimović i Pero Petrović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 114
  Strana do 125

  Upotreba inhibitora u rastvorima za nagrizanje metala na bazi kiselina

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Borislav Malinović i Saša Papuga
  Broj 46
  Strana od 105
  Strana do 110

  Uklanjanje štetnih materija iz otpadih voda postupcima reaktiviranja

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Saša Papuga i Đorđe Vojinović
  Volumen 4
  Broj 6
  Strana od 37
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  UTICAJ KOREKCIJE NEKIH PARAMETARA NA FERMENTACIJU MEDOVINE UZ PRIMJENU GOMPERTZ MODELA

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Zvjezdana Kisin, Saša Papuga, Ana Velemir i Aleksandar Savić
  Strana od 296
  Strana do 304

  Primjer rješavanja problema biorazgradljivog otpada primjenom koncepta čistije proizvodnje

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Dajana Dragić, Saša Papuga i Aleksandar Savić
  Strana od 649
  Strana do 655

  EMISIJE GASOVA STAKLENE BAŠTE IZ AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA OTPADOM I POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Teslić
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Saša Papuga, Stana Kopranović i Ines Čizmić
  Strana od 593
  Strana do 602

  INVENTAR EMISIJA GASOVA STAKLENE BAŠTE IZ ENERGETIKE I INDUSTIJE REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Teslić
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Saša Papuga, Ranka Radić i Igor Musić
  Strana od 617
  Strana do 624

  Procesni simulator sušenja piljevine u troprolaznoj rotacionoj sušari,

  Naučni skup XI Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Savremene tehnologije i privredni razvoj», Tehnološki fakultet, Leskovac,
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Petar Gvero
  Strana od 188
  Strana do 202

  Piroliza odpadne piljevine u reaktoru sa fiksnim slojem

  Naučni skup XI Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Savremene tehnologije i privredni razvoj»
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga, Petar Gvero i Goran Tomović
  Strana od 181
  Strana do 187

  Pyrolysis as a Key Process in Biomass Combusiton and as a Basics in Synthetic Fuels Technology Development

  Naučni skup 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2015
  Publikacija Proceedings of the 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2015.
  Godina 2015
  Autori Petar Gvero, Saša Papuga, Srđan Vasković i Indir Mujanić
  Strana od 0451-1
  Strana do 0451-10

  Praćenje pojedinih parametara procesa proizvodnje vina od kljuka jabuke uz matematičko modelovanje

  Naučni skup 8. Međunarodna naučna konferencija Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Savić i Saša Papuga
  Strana od 533
  Strana do 547

  INVENTAR ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUHU IZ INDUSTRIJE REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup Savremni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 29 (2016)
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Igor Musić
  Strana od 497
  Strana do 504
  Veb adresa http://conforganiser.com/sr/rad/inventar-zaga-uju-ih-materija-/4001#.WGPEN1MrKpo

  PRAĆENJE POJEDINIH PARAMETARA PROCESA PROIZVODNJE VINA OD KLJUKA JABUKE UZ MATEMATIČKO MODELOVANJE

  Naučni skup Savremni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 29 (2016)
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Aleksandar Savić
  Strana od 533
  Strana do 345
  Veb adresa http://conforganiser.com/sr/rad/pra-enje-pojedinih-parametara-/4042#.WGPC7lMrKpo

  IZLUŽIVANJE TEŠKIH METALA IZ UZORAKA ELEKTROFILTERSKOG PEPELA TERMOELEKTRANA

  Naučni skup IV međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji”
  DOI 10.7251/EEMSR1501569D
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Dijana Drljača, LJiljana Vukić, Aleksandra Šinik, Saša Papuga i Snežana Maletić
  Strana od 569
  Strana do 577

  MATEMATIČKO MODELOVANJE POJEDINIH PARAMETARA PROCESA PROIZVODNJE VINA OD JABUKE SORTE ZLATNI DELIŠES

  Naučni skup IV International Congress: “Engineering, Environmental and materials in Processing Industry"
  DOI 10:7251/EEMSR1501413P
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Aleksandar Savić
  Strana od 413
  Strana do 423
  Veb adresa http://kongres.tfzv.org/en/

  Izluživanje teških metala iz uzoraka elektrofilterskog pepela termoelektrana

  Naučni skup IV International Congress “Engineering, Environmental and materials in Processing Industry
  DOI 10.7251/EEMSR1501569D
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Dijana Drljača, Ljiljana Vukić, Aleksandra Šinik, Saša Papuga i Snežana Maletić
  Strana od 569
  Strana do 577

  UTICAJ VREMENA REAKCIJE NA PIROLIZU OTPADNE PLASTIKE U REAKTORU SA FIKSNIM SLOJEM

  Naučni skup Savremni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 24 (2015)
  Godina 2014
  Autori Saša Papuga, Petar Gvero i Igor Musić
  Strana od 209
  Strana do 220
  Veb adresa http://www.anurs.org/sajt/doc/File/Skupovi/Program_rada_SavremeniMaterijali_2014.pdf

  MONITORING I INVENTAR EMISIJA CO2 ZA GRAD BANJALUKU

  Naučni skup X SAVJETOVANJE HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Ranka Radić i Saša Papuga
  Strana od 703
  Strana do 711

  Modelovanje procesa koagulacije u sistemu bistrenja površinske vode

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, ISBN 978-99938-21-57-1
  DOI ----
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 22 (2014),
  Godina 2013
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić i Saša Papuga
  Strana od 237
  Strana do 250

  Sustainable Wood Charcoal Production and Carbonization Process Improvements

  Naučni skup Fourth Regional Conference: INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
  Publikacija Proceedings on CD-ROM; Book of Abstracts
  Godina 2013
  Autori Petar Gvero, Bosko Bacic, Indir Mijanic i Saša Papuga
  Strana od 37
  Strana do 37

  Water Temperature and Flocculant Concentration Influence on the Surface Water Clarification with Process Modeling

  Naučni skup III International Congress „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača i Saša Papuga
  Strana od 656
  Strana do 667

  Contribution of Biomass to Sustainable Development of Bosnia and Herzegovina – Challenges and Barriers

  Naučni skup 2nd International Symposium on Environmental and Material Flow Management “EMFM 2012“
  DOI ISBN 978-9958-647-46-1
  Publikacija Procedings
  Godina 2012
  Autori Semin Petrović, Saša Papuga, Milovan Kotur i Petar Gvero
  Strana od 387
  Strana do 393

  INVENTAR EMISIJE CO2 KAO DIO ODRŽIVOG ENERGETSKOG AKCIONOG PLANA ZA GRAD BANJALUKU

  Naučni skup IX SAVJETOVANJE HEMIČARA I TEHNOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Saša Papuga i Ranka Radić
  Strana od 478
  Strana do 489

  Renewable Energy Sources and Their Potential Role in Mitigation of Climate Changes and as a Sustainable Development Driver in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup V Dubrovnik Conference on Sustainabla Develpoment of Energy, Water and Environment System
  Godina 2009
  Autori Petar Gvero, Gordana Tica, Semin Petrović, Saša Papuga, Borislav Jakšić i Lazo Roljić

  Farme kao izvori zagađenja podzemnih i površinskih voda

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad i sport“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Vukić, Saša Papuga i Petar Gvero
  Strana od 98
  Strana do 103

  STRUKTURNE PROMJENE I PROMJENE OSOBINA MATERIJALA KOTLOVSKIH CIJEVI

  Naučni skup SARADNJA ISTRAŽIVAČA RAZLIČITIH STRUKA NA PODRUČJU KOROZIJE I ZAŠTITE MATERIJALA a sa glavnom temom: INTERDISCIPLINARNI PRISTUP PROBLEMATICI ZAŠTITE KONSTRUKCIONIH MATERIJALA.
  Publikacija Knjiga radova, ISBN 86-82343-06-1
  Godina 2005
  Autori Đurađ Davidović, Asima Davidović i Saša Papuga
  Strana od 263
  Strana do 270

  Studija o uticaju elektromagnetnog zračenja baznih stanica mobilne telefonije

  Naučni skup Zdravlje za sve - Perspektive zdravlja u 21. vijeku
  Publikacija Zbornik radova Životna sredina i zdravlje 1, ISBN 99938-716-0-5
  Godina 2003
  Autori Saša Papuga, Slobdan Bunić, Slavko Župljanin, Đemal Kolonić i Pero Međedović
  Strana od 201
  Strana do 212

Ostali radovi

  Projekat "MODIFIKACIJA PROCESA PROIZVODNJE MEDOVINE OD RAZLIČITIH VRSTA MEDA SA PODRUČJA REPUBLIKE SRPSKE U CILJU POBOLJŠANJA NJENIH FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, (2019/2020)
  Godina 2019
  Autori Aleksandar Savić, Ivan Samelak, Pero Sailović, Milenko Blesić, Dragiša Savić, Aleksandra Ranitović, Maja Stojković, Igor Pećanac, Dijana Maletić, Zvjezdana Kisin i Saša Papuga

Knjige

  Chapter: Review of Synthetic Fuels and New Materials Production Based on Pyrolysis Technologies in "Advances in Applications of Industrial Biomaterials" (Edited by Pellicer, E. et al.)

  Izdavač Springer International Publishing
  ISBN 978-3-319-62766-3;
  Godina 2017
  Autori Petar Gvero, Indir Mujanić, Saša Papuga, Srđan Vasković i Ranko Anatunović
  Tip knjige naučna knjiga
  Veb adresa https://www.springer.com/gp/book/9783319627663 AND https://www.springer.com/gp/book/9783319627663

  Inženjerstvo u zaštiti okoline

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 9789993854623
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Vukić i Saša Papuga
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 400

  Chapter 1 Biomass as Potential Sustainable Development Driver – Case of Bosnia and Herzegovina, in "Biomass Now – Sustainable Growth and Use" (edited by Matovic M.D.), (pp.3-34.),

  Izdavač InTech
  ISBN 978-953-51-1105-4
  Godina 2013
  Autori Petar Gvero, Semin Petrovic, Sasa Papuga i Milovan Kotur
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 540

  Industrija kože i održivi razvoj

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-81-05-3
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Vukić, Tatjana Botić i Saša Papuga
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 148

  Zbirka riješenih zadataka iz tehničke termodinamike

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Tehnološki fakultet
  ISBN 978-99938-54-25-8
  Godina 2008
  Autori Saša Papuga i Pero Petrović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 119

Projekti

Ultrazvučna i mikrotalasna obrada različitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola

Cilj ovog projekta je da istraži mogućnost upotrebe ultrazvuka i mikrotralasa, zajedno sa izradom matematičkih modela i optimizacijom procesa, radi unaprjeđenja tehnologije dobijanja bioetanola, kao alternative fosilnim gorivima. To bi, pored ekonomske, imalo i značajnu...

Broj projekta 1251140
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim prof. dr Dragana Grujić
Igor Pečanac
Jovana Milanović
Maja Stojković, ma
Mitja Kolar
prof. dr Saša Papuga
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
mr Darko Bodroža
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 30.04.2021.
Vrijednost projekta 26500.0 BAM

Karakterizacija i primjena pepela od sagorijevanja biomase u toplanama

Ideja za predložena istraživanja pronađena je u činjenici da se biomasa, i na ovim prostorima sve više koristi za proizvodnju toplotne i električne energije, te da količina nastalog pepela stalno raste, čime i problem zbrinjavanja sa ekološkog i ekonomskog aspekta, postaje složeniji..

Broj projekta 1251136
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Ljiljana Vukić
Projektni tim prof. dr Pero Dugić
prof. dr Saša Papuga
prof. dr Petar Gvero
prof. dr Tatjana Botić
mr Dijana Drljača
Marko Šolić
Aleksandra Šinik, ma
Dajana Dragić
dr Snežana Maletić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Mogućnost upotrebe prirodnih i modifikovanih bentonita i zeolita sa područja Republike Srpske za formiranje antimikrobnih filmova radi produžavanja roka trajanja prehrambenih proizvoda

Upotreba ambalaže za sirovo meso i povrće koja bi omogućila određeni stepen antimikrobne zaštite, uz već postojeću zaštitu od vanjskih uticaja, mogla bi da utiče na produženje roka trajanja i zdravstvenu bezbjednost ovih proizvoda...

Broj projekta 1251101
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Projektni tim prof. dr Ladislav Vasilišin
prof. dr Dragana Grujić
prof. dr Saša Papuga
mr Darko Bodroža
prof. dr Rada Petrović
prof. dr Pero Dugić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 25239.0 BAM

Modifikacija procesa proizvodnje medovine od različitih vrsta meda sa područja Republike Srpske u cilju poboljšanja njenih funkcionalnih svojstava

Medovina je tradicionalno piće sa 8-18% (v/v) etanola. Jedan od najbitnijih koraka u proizvodnji medovine je redukcija broja mikroorganizama u rastvoru meda...

Broj projekta 1251103
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim Igor Pečanac
Aleksandra Ranitović
dr Milenko Blesić
prof. dr Saša Papuga
Dijana Maletić
Ivan Samelak
Dragiša Savić
Zvjezdana Kisin
doc. mr Pero Sailović
Maja Stojković, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 15261.0 BAM

Modelovanje sistema za biološko uklanjanje amonijum jona na pilot postrojenju za pripremu vode za piće

U cilju očuvanja kvaliteta vode za piće, amonijum jon je često potrebno ukloniti u postrojenjima za pripremu vode za piće, jer njegova prisutnost može uzrokovati probleme vezane za kvalitet vode i distribuciju, npr. ponovni bakterijski rast, stvaranje nitrita nepotpunom oksidacijom amonijaka i pojavu nepoželjnog mirisa i ukusa...

Broj projekta 0830014
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Papuga
Projektni tim mr Dijana Drljača
prof. dr Aleksandar Savić
prof. dr Ljiljana Vukić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 9400.0 BAM