Navigacija

prof. dr Ljiljana Vukić
redovni profesor

051/434-368 lok 144
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ekološko inženjerstvo redovni profesor 24. decembar 2015.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
D:16BIE Biomasa kao izvor energije

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07HOS422 Hemija voda i otpadnih voda

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Leaching of heavy metals from wood biomass ash, before and after binding in cement composite

  DOI https://doi.org/10.2298/JSC220217054D
  Časopis Journal of the Serbian Chemical Society
  Godina 2022
  Autori Dijana Drljača, Ljiljana Vukić, Dajana Dragić, Aleksandra Borković, Tatjana Botić, Pero Dugić, Saša Papuga, Marko Šolić, Snežana Maletić, Petar Gvero i Jelena Savković
  Volumen 87
  Broj 9
  Strana od 1091
  Strana do 1108
  Veb adresa https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/11631/9365

  Methylene blue removal by adsorption on unmodified and modified wood sawdust

  DOI https://doi.org/10.7251/JCTE2102034D
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2021
  Autori Dijana Drljača, Aleksandra Borković, Dajana Dragić, Tatjana Botić, Violeta Mićanović, Goran Popović, Ljiljana Vukić i Pero Dugić
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 34
  Strana do 46
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org

  Ambient Particulate Matter Source Apportionment Using Receptor Modelling in European and Central Asia Urban Areas

  DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115199
  Časopis ENVIRONMENTAL POLLUTION
  Godina 2020
  Autori M. Almeida, M. Manousaka, E. Diapouli, Z. Kertesz, I. Samek, .... ...., Ranka Radic, Ljiljana Vukić i ... ...
  Volumen 266
  Broj 3
  Strana od 115
  Strana do 199

  ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN BANJALUKA, BOSNIA AND HERZEGOVINA

  DOI DOI: 10.30638/eemj.2017.121
  Časopis Environmental Engineering and Management Journal
  Godina 2017
  Autori Draženko Bjelić, Dragana Nešković-Markić, Željka Šobot-Pešić, Miloš Sorak, Olivera Kikanović, Ljiljana Vukić, Marina Ilić i Anđelka Mihajlov
  Volumen 16
  Broj 5
  Strana od 1161
  Strana do 1170
  Veb adresa http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/

  Biološko uklanjanje amonijum jona iz vode za piće

  DOI 10.7251/GHTE1612009D
  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Dijana Drljača, Božo Dalmacija, LJiljana Vukić i Slobodanka Zorić
  Volumen 12
  Strana od 9
  Strana do 16

  Temperature and Time Influence on the Waste Plastics Pyrolysis in the Fixed Bed Reactor

  DOI 10.2298/TSCI141113154P
  Časopis THERMAL SCIENCE
  Godina 2016
  Autori Saša Papuga, Petar Gvero i Ljiljana Vukić
  Volumen 20
  Broj 2
  Strana od 731
  Strana do 741
  Veb adresa http://thermalscience.vinca.rs/2016/2/32

  ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF WASTE MANAGEMENT IN BANJALUKA REGION WITH FOCUS ON LANDFILLING

  DOI DOI: 10.30638/eemj.2015.157
  Časopis ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
  Godina 2015
  Autori Draženko Bjelić, Hristina Stevanović-Čarapina, Dragana Nešković-Markić, Željka Šobot-Pešić, Anđelka Mihajlov i Ljiljana Vukić
  Volumen 14
  Broj 6
  Strana od 1455
  Strana do 1463
  Veb adresa http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/

  Variation Impact Leachate from Landfills Briesnica on Quality of Surface and Ground Water

  DOI 10.7251
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2015
  Autori Nebojša Knežević, Ljiljana Vukić i Danijela Knežević
  Volumen VI
  Broj 12
  Strana od 73
  Strana do 78

  Uticaj temperature na pirolizu otpadne plastike u reaktoru sa fiksnim slojem

  DOI 10.7251/GHTE1410035P
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Saša Papuga, Petar Gvero i Ljiljana Vukić
  Broj 10
  Strana od 35
  Strana do 41
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  Identification of Waste Landfills at Inconvenient Locations

  DOI 10.7251/HER1814153D
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Saša Dunović, Ljiljana Vukić i Goran Trbić
  Volumen 18
  Broj 18
  Strana od 153
  Strana do 166

  Uticaj temperature vode i doze koagulanta na proces bistrenja površinske vode uz modelovanje procesa

  DOI --
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2014
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača i Saša Papuga
  Volumen 55
  Broj 3
  Strana od 304
  Strana do 312
  Veb adresa www.sitzam.org.rs

  Preliminary research of waste biomass and plastic pyrolysis process

  DOI 10.7251/COMEN1301076P
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2013
  Autori Saša Papuga, Igor Musić, Petar Gvero i Ljiljana Vukić
  Volumen IV
  Broj 1
  Strana od 76
  Strana do 83
  Veb adresa www.savremenimaterijali.info

  Peroksidna oksidacija sulfida u otpadnim vodama kožarske industrije

  DOI 10.7251/JEPM1204047V
  Časopis JOURNAL OF ENGINEERING AND PROCESSING MANAGEMENT
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Vukić
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 56
  Veb adresa www.journalepm.org

  Metali kao inhibitori biodegradacije organskih materija u vodi

  DOI ---
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Vukić, Biljana Bajić, Jasna Vindakijević, Zoran Kukrić i LJiljana Topalić-Trivunović
  Broj 5
  Strana od 63
  Strana do 69
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  Uticaj primjesa na uklanjanje hroma iz štavnih otpadnih voda postupkom jonske izmjene

  DOI ---
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Vukić, Milorad Maksimović, Petar Gvero i Dijana Drljača
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 189
  Strana do 194
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  Flotation Kinetics of Magnesium Hydrokxide sedimented from Sea Water

  DOI ----
  Časopis JOURNAL OF ENGINEERING AND PROCESSING MANAGEMENT
  Godina 2009
  Autori Milorad Maksimović, Ljiljana Vukić, Đorđe Vojinović i Jovo Mandić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 16
  Strana do 23
  Veb adresa http://www.journalepm.org/

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2008
  Autori Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić i Ljiljana Vukić
  Volumen 62
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 30

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 2008
  Autori Dragana Arežina, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Škundrić i Ljiljana Vukić
  Volumen 62
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 30

  Uticaj jona srebra i olova na biorazgradljivost otpadnih voda papirne industrije

  DOI ----
  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Vukić, Darko Bodroža i Milorad Maksimović
  Broj 47
  Strana od 71
  Strana do 77

  Gravitational Sedimentation – an Efficient Chromium Removal Method from the Tanning Industry Wastewaters

  DOI 10.2298/APT0839121V
  Časopis Acta Periodica Technologica
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Vukić, Petar Gvero i Milorad Maksimović
  Broj 39
  Strana od 121
  Strana do 129
  Veb adresa http://tehnol.ns.ac.yu/

  Uticaj taložnog sredstva na efekte incineracije kod rekuperacije hroma iz štavnih otpadnih voda

  DOI ----
  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Vukić i Dijana Drljača
  Broj 46
  Strana od 39
  Strana do 45

  Primjena mjenjača jona sa neutralnom izmjenom kod pripreme napojne vode

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Dijana Krnetić, Zora Popović i LJiljana Vukić
  Volumen 43
  Strana od 47
  Strana do 51

  Primjena mjenjača jona sa neutralnom izmjenom kod pripreme napojne vode

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Dijana Krnetić, Zora Popović i Ljiljana Vukić
  Volumen 43
  Strana od 47
  Strana do 51

  Praćenje efikasnosti rada novih i starih mjenjača jona kod pripreme napojne vode

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Snježana Vukanović, Ljiljana Vukić, Zora Popović i Tanja Mišić
  Volumen 43
  Strana od 53
  Strana do 56

  Korištenje bioremedijacionih tehnika u rješavanju problema zagađenja nastalih kao posljedica ratnih dejstava

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 2002
  Autori Borislav Jakšić i Ljiljana Vukić
  Broj 6
  Strana od 80
  Strana do 82
  Veb adresa http://www.ecologica.org.rs/

  Karakteristike i sastav otpadnih voda kožarske industrije i njihov uticaj na vodotok

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2000
  Autori Miroslav Jotanović, Zora Popović i Ljiljana Vukić
  Broj 42
  Strana od 87
  Strana do 92

  Vodonik peroksid – novo sredstvo za fizičko-hemijsku obradu otpadnih voda od proizvodnje viskoze

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1996
  Autori Tanja Mišić, Ljiljana Vukić, Borislav Jakšić i Cvijetin Stevanović
  Volumen 38
  Broj 38
  Strana od 39
  Strana do 42

  Otpadne vode konzumno-sirarskog pogona mljekarske industrije

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 1993
  Autori Anka Popović-Vranješ, Ivica Vujičić, Ljiljana Vukić i Tanja Mišić
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 185
  Strana do 187

  Uklanjanje toksičnih spojeva sumpora iz alkalnih otpadnih voda kod proizvodnje viskoznog vlakna pomoću H2O2

  Časopis Voda i sanitarna tehnika
  Godina 1990
  Autori Ljiljana Vukić, Zlata Jurić i Ivan Eškinja
  Volumen 20
  Broj 5-6
  Strana od 89
  Strana do 94

Radovi sa skupova

  CHANGES IN CHEMICAL PROPERTIES OF THERMALLY MODIFIED WOOD

  Naučni skup VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“
  DOI 10.7251/EEMEN2101189B
  Godina 2021
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić, Aleksandra Šinik, LJiljana Vukić, Vojislav Aleksić, Dajana Dragić, Dijana Drljača, Jelena Savković i Zoran Petrović
  Strana od 189
  Strana do 198

  REMOVAL OF SODIUM LAURYL SULFATE FROM WASTEWATER BY ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON

  Naučni skup XIII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Godina 2020
  Autori Cvjetana Pejaković, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik, Dajana Dragić i Ljiljana Vukić
  Strana od 229
  Strana do 240

  Uticaj kvaliteta sirove vode na tehnološki proces pripreme napojne vode

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Duško Đukić, Ljiljana Vukić i Dijana Drljača
  Strana od 238
  Strana do 251

  Uticaj procjednih voda sa deponije Ramići kod Banja Luke na vodoprijemnik – potok Glogovac,

  Naučni skup Savremene tehnologije i privredni razvoj
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Nebojša Knežević, Ljiljana Vukić i Danijela Knežević
  Strana od 113
  Strana do 122

  UTICAJ PROCJEDNIH VODA SA DEPONIJE BRIJESNICA NA KVALITET VODOPRIJEMNIKA MAJEVIČKI KANAL

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  DOI ---
  Publikacija Proceedings
  Godina 2016
  Autori Nebojša Knežević, Ljiljana Vukić i Danijela Knežević
  Strana od 655
  Strana do 664
  Veb adresa www.tfbl.org

  BIOLOGICAL REMOVAL AMMONIUM IONS FROM DRINKING WATER

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija The Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Dijana Drljača, Božo Dalmacija, LJiljana Vukić i Slobodanka Zorić
  Strana od 52
  Strana do 52

  A method for optimizing collection, transfer and transport routs of waste using OSGeo software

  Naučni skup Sustainable Solid Waste Management
  Godina 2015
  Autori Saša Dunović, Ljiljana Vukić i Goran Trbić
  Veb adresa http://www.tinos2015.uest.gr

  IZLUŽIVANJE TEŠKIH METALA IZ UZORAKA ELEKTROFILTERSKOG PEPELA TERMOELEKTRANA

  Naučni skup IV međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji”
  DOI 10.7251/EEMSR1501569D
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Dijana Drljača, LJiljana Vukić, Aleksandra Šinik, Saša Papuga i Snežana Maletić
  Strana od 569
  Strana do 577

  Izluživanje teških metala iz uzoraka elektrofilterskog pepela termoelektrana

  Naučni skup IV International Congress “Engineering, Environmental and materials in Processing Industry
  DOI 10.7251/EEMSR1501569D
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Dijana Drljača, Ljiljana Vukić, Aleksandra Šinik, Saša Papuga i Snežana Maletić
  Strana od 569
  Strana do 577

  Višekriterijumska analiza lokacije deponije otpada “Torine” u opštini Ribnik

  Naučni skup 10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka, ISBN 978-99938-54-50-0
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Saša Dunović, Ljiljana Vukić i Siniša Cukut
  Strana od 632
  Strana do 640
  Veb adresa www.tfbl.org

  Primjena fizičko-hemijskih postupaka kod uklanjanja lindana tokom pripreme vode za piće

  Naučni skup 10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka, ISBN 978-99938-54-50-0
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Dijana Drljača, Božo Dalmacija, Ljiljana Vukić, Marijana Kragulj i Slobodanka Zorić
  Strana od 228
  Strana do 238
  Veb adresa www.tfbl.org

  Kvalitet vode akumulacije Bočac na osnovu mikrobioloških, hidrobioloških i fizičko-hemijskih parametara

  Naučni skup 10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka, ISBN 978-99938-54-50-0
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Slobodanka Vujčić, Andrea Pavlović, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača, Jelica Simeunović i Milan Matavulj
  Strana od 785
  Strana do 793
  Veb adresa www.tfbl.org

  Modelovanje procesa koagulacije u sistemu bistrenja površinske vode

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, ISBN 978-99938-21-57-1
  DOI ----
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 22 (2014),
  Godina 2013
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić i Saša Papuga
  Strana od 237
  Strana do 250

  Water Temperature and Flocculant Concentration Influence on the Surface Water Clarification with Process Modeling

  Naučni skup III International Congress „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača i Saša Papuga
  Strana od 656
  Strana do 667

  SWOT analiza u cilju izbora adekvatne tehologije za zbrinjavanje opasnog gudronskog otpada

  Naučni skup CHYMICUS IV, Forum kvaliteta
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Nebojša Knežević i Ljiljana Vukić
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa www.forumkvaliteta.rs

  Provođenje testova na izluživanje zauljenog opasnog otpada u cilju utvrđivanja adekvatnosti metode termičke desorpcije za obradu ovog otpada, zbornik radova

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, ISBN 978-99938-21-37-3
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 13
  Godina 2012
  Autori Nebojša Knežević, Ilija Lajšić, Ljiljana Vukić i Jovo Mandić
  Strana od 203
  Strana do 218

  Comparative quality analyses of leachate waters from two landfills of residual municipal waste along with proposal of possible treatment methods

  Naučni skup ISWA BEACON Conference 2011, Waste to Energy and packaging waste in developing countries in South Eastern European, middle East and Mediterranean region, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-361-6
  Publikacija Proceedings
  Godina 2011
  Autori Nebojša Knežević i Ljiljana Vukić
  Strana od 211
  Strana do 219
  Veb adresa www.iswabeacon.rs

  Metali kao inhibitori biodegradacije organskih materija u vodi

  Naučni skup IX Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Vukić, Biljana Bajić, Jasna Vindakijević, Zoran Kukrić i Ljiljana Topalić-Trivunović
  Strana od 492
  Strana do 499

  Promjena sastava mineralne vode Guber-Srebrenica u zavisnosti od vrste ambalaže

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga XVII, Savremeni materijali, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Ljiljana Vukić, Jelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević i Ljubica Vasiljević
  Strana od 193
  Strana do 202

  Upravljanje kvalitetom mineralne vode Crni Guber Srebrenica

  Naučni skup Majska konferencija o strategijskom menadžmentu
  Publikacija Zbornik radova, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Zaječar
  Godina 2009
  Autori Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Jelena Penavin-Škundrić, Ljiljana Vukić, Ljubica Vasiljević, Radmila Macura i Branko Škundrić
  Strana od 600
  Strana do 607

  Kinetika flotacije magnezijum-hidroksida taloženog iz morske vode

  Naučni skup VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa RS, novembar
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Milorad Maksimović, Ljiljana Vukić i Jovo Mandić
  Strana od 151
  Strana do 158

  Uticaj primjesa na uklanjanje hroma iz štavnih otpadnih voda postupkom jonske izmjene

  Naučni skup VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Vukić, Milorad Maksimović, Petar Gvero i Dijana Drljača
  Strana od 579
  Strana do 587

  Jonska izmjena - efikasan postupak izdvajanja hroma iz štavnih otpadnih voda

  Naučni skup Metalni i nemetalni materijali (proizvodnja-osobine-primjena)
  Publikacija Proceedings
  Godina 2008
  Autori LJiljana Vukić, Petar Gvero, Milorad Maksimović i Dijana Drljača
  Strana od 581
  Strana do 586

  Jonska izmjena – efikasan postupak izdvajanja hroma iz štavnih otpadnih voda

  Naučni skup VII naučno/stručni simpozijum sa međunarodnim učeščem „Metalni i nemetalni materijali"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Vukić, Milorad Maksimović i Petar Gvero
  Strana od 581
  Strana do 586

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  Naučni skup Savremene tehnologije i privredni razvoj
  Publikacija Zbornik radova, VII Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac
  Godina 2007
  Autori Dragana Arežina, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić i Ljiljana Vukić
  Strana od 168
  Strana do 176

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  Naučni skup VII Simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj“, ISSN 0352-6542
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Dragana Arežina, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Škundrić i Ljiljana Vukić
  Strana od 168
  Strana do 174

  TRETMAN KORIŠTENIH MINERALNIH ULJA KROZ EVROPSKE I DOMAĆE ZAKONSKE PROPISE

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik izvoda
  Godina 2006
  Autori Tatjana Botić, Ljiljana Vukić i Nadežda Ilišković
  Strana od 51
  Strana do 51

  Farme kao izvori zagađenja podzemnih i površinskih voda

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad i sport“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Vukić, Saša Papuga i Petar Gvero
  Strana od 98
  Strana do 103

  Tretman korištenih mineralnih ulja kroz evropske i domaće zakonske propise,

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik izvoda
  Godina 2006
  Autori Tatjana Botić, Ljiljana Vukić i Nadežda Ilišković
  Strana od 51
  Strana do 52

  Uticaj gravitacionog taloženja na BPK i HPK vrijednosti u otpadnim vodama kožarske industrije

  Naučni skup , Međunarodna konferencija – Otpadne vode komunalni čvrsti i opasni otpad
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Ljiljana Vukić i Borislav Jakšić
  Strana od 74
  Strana do 81

  Autobioremediation Potential of the Sava River Ecosystem Contaminated by Srpski Brod Oil Refinery Wastewater

  Naučni skup Int. Conf. „YUNG-4P-2002“, Section P-eco- Ecology
  Publikacija Proceedings
  Godina 2002
  Autori Borislav Jakšić, Ljiljana Vukić, Milan Matavulj i Đorđe Jovanović
  Strana od 37
  Strana do 44

  Bioremediation Potential of the Sava River Watter Polluted by Oil Refinery Wastewater

  Naučni skup First International Conference ENRY2001
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2001
  Autori Borislav Jakšić, Milan Matavulj, Ljiljana Vukić i Dragan Radnović
  Strana od 77
  Strana do 79

  Ecological Aspects of Sulphite Pulping in Bosnia&Herzegovina

  Naučni skup 7th Meeting of Pulp and Paper Industry of Balkan Countries
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2000
  Autori Borislav Jakšić i Ljiljana Vukić
  Strana od 5
  Strana do 5

  Obrada alkalnih otpadnih voda od proizvodnje cel vlakna postupcima oksidacije i flokulacije

  Naučni skup IV savjetovanja hemičara i tehnologa BiH
  Publikacija Zbornik izvoda
  Godina 1990
  Autori Ljiljana Vukić, Zlata Jurić i Tanja Mišić

  Neutralizacija otpadnih voda proizvodnje celuloze sa Ca(OH)2

  Naučni skup IV jugoslovenski simpozijum o celulozi i papiru
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1989
  Autori Tanja Mišić, Ljiljana Vukić i Radenko Trubajić
  Strana od 315
  Strana do 322

  Poboljšanje kvaliteta filtrirane vode primjenom flokulacionih sredstava

  Naučni skup IV jugoslovenski simpozijum o celulozi i papiru
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1989
  Autori Radenko Trubajić, Ljiljana Vukić i Tanja Mišić
  Strana od 385
  Strana do 394

  Preliminarna ispitivanja toksičnosti otpadnih voda fabrike celuloze INCEL Banja Luka metodom respiracije aktivnog mulja

  Naučni skup Treći kongres ekologa Jugoslavije
  Publikacija Knjiga III
  Godina 1985
  Autori Dragan Cvijić, Tanja Mišić i Ljiljana Vukić (Rikalo)
  Strana od 169
  Strana do 172

  Mogućnost rekuperacije vlakna iz povratnih voda proizvodnje sulfitne celuloze primjenom domaćih polielektrolita

  Naučni skup II jugoslovenski simpozijum o celulozi i papiru, Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1985
  Autori Ljiljana Vukić, Smail Beharić i Borislav Jakšić
  Strana od 116
  Strana do 123

  Redukcija boje otpadne vode bijeljenja sulfitne celuloze iz bukve adsorpcijom pepelom termoenergana

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum o hemiji drveta i celuloze
  Publikacija Zbornik izvoda
  Godina 1983
  Autori Borislav Jakšić, Ljiljana Vukić i Cvijetin Stefanović
  Strana od 126
  Strana do 126

  Rekuperacija cinka iz otpadnih voda proizvodnje viskoznog vlakna

  Naučni skup Savjetovanje iz oblasti celuloze i papira, “Skenderija”
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1981
  Autori Tanja Mišić, Zekija Haznadar i Ljiljana Vukić
  Strana od 131
  Strana do 134

Ostali radovi

  Univerzitet u Banjoj Luci 1975 - 2010

  Kondicioniranje otpadnih voda kožarske industrije za biološku obradu uz mogućnost rekuperacije hroma

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  Godina 2004
  Autori Ljiljana Vukić

  Obrada alkalnih otpadnih voda od proizvodnje viskoznog vlakna

  Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Tehnološki fakultet
  Godina 1990
  Autori Ljiljana Vukić

Knjige

  POGONSKI MATERIJALI - goriva, maziva i industrijska voda

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet
  ISBN 978-99938-39-93-4
  Godina 2021
  Autori Petar Gvero, Ljiljana Vukić i Tatjana Botić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 411

  Inženjerstvo u zaštiti okoline

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 9789993854623
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Vukić i Saša Papuga
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 400

  50 godina Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, 1963-2013.

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka
  ISBN 978-99938-54-47-0
  Godina 2013
  Autori Miloš Sorak, LJiljana Vukić, Radana Đuđić, Slavica Grujić, Branka Rodić-Grabovac, Zora Levi, Mladen Stančić i Jovanka Todić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 227

  Industrija kože i održivi razvoj

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-81-05-3
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Vukić, Tatjana Botić i Saša Papuga
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 148

  Food Industry and Sustainable Development, in Selected Topics on Food Science and Technology, edited by M.Murkovic, J.M.Cantalejo, S.Grujic, C.Courtin, Leuven, Banjaluka

  Izdavač Faculty of Technology, University of Banja Luka, KU Leuven with the Consortium of Tempus Project 40030_2005:
  ISBN 978-99938-54-30-2
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Vukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 21

  Proračun i dimenzionisanje operacijskih aparata u procesnoj industriji i ekološkom inženjerstvu

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 978-99938-54-28-9
  Godina 2009
  Autori Milorad Maksimović i Ljiljana Vukić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 342

Projekti

Karakterizacija i primjena pepela od sagorijevanja biomase u toplanama

Ideja za predložena istraživanja pronađena je u činjenici da se biomasa, i na ovim prostorima sve više koristi za proizvodnju toplotne i električne energije, te da količina nastalog pepela stalno raste, čime i problem zbrinjavanja sa ekološkog i ekonomskog aspekta, postaje složeniji..

Broj projekta 1251136
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Ljiljana Vukić
Projektni tim doc. mr Dijana Drljača
prof. dr Pero Dugić
Marko Šolić
prof. dr Saša Papuga
Dajana Dragić
prof. dr Petar Gvero
dr Snežana Maletić
prof. dr Tatjana Botić
Aleksandra Borković, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.09.2022.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Razvoj procesa termohemijske obrade drveta

Intenzivnim zagrijavanjem i vlaženjem drveta dovodi do trajnih promjena većeg broja njegovih hemijskih i fizičkih osobina, odnosno do produžavanja vijeka trajanja proizvoda od termodrveta. Drvo postaje otpornije na vlagu, značajno manje bubri i ima bolju dimenzionu stabilnost što omogućava da se koristi ne samo za opremanje enterijera nego i za spoljašnju upotrebu...

Broj projekta 1251110
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Botić
Projektni tim prof. dr Ljiljana Vukić
prof. dr Pero Dugić
Aleksandra Borković, ma
Dajana Dragić
Zoran Petrović
Vojislav Aleksić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 9500.0 BAM

Modelovanje sistema za biološko uklanjanje amonijum jona na pilot postrojenju za pripremu vode za piće

U cilju očuvanja kvaliteta vode za piće, amonijum jon je često potrebno ukloniti u postrojenjima za pripremu vode za piće, jer njegova prisutnost može uzrokovati probleme vezane za kvalitet vode i distribuciju, npr. ponovni bakterijski rast, stvaranje nitrita nepotpunom oksidacijom amonijaka i pojavu nepoželjnog mirisa i ukusa...

Broj projekta 0830014
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Papuga
Projektni tim prof. dr Aleksandar Savić
prof. dr Ljiljana Vukić
doc. mr Dijana Drljača
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 9400.0 BAM