Navigacija

mr Tatjana Zec
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
052/770-254
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za teorijsku matematiku
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene viši asistent 28. oktobar 2021.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAP003 Odabrana poglavlja teorije parcijalnih jednačina
2C13MAP004 Numerička analiza
2C13MAP006 Teorija ekstremalnih zadataka
Akademske studije prvog ciklusa
1C07FOS363 Matematička analiza I
1C07FOS364 Matematička analiza II
1C09MIN898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MIN899 Diferencijalni i integralni račun 2
1C09MNS1024 Primjene matematičke analize
1C09MNS46 Pedagogija sa psihologijom
1C09MNS898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MNS899 Diferencijalni i integralni račun 2
1C09MNS915 Uvod u matematičku analizu
1C09MOS276 Analiza 2
1C09MOS280 Diferencijalne jednačine
1C09MOS566 Numerička matematika
1C09MOS570 Primijenjena matematika
1C09MOS975 Numeričke metode linearne algebre
1C09MOS977 Parcijalne diferencijalne jednačine
1C09MOS983 Dinamički sistemi
1C19MIN011 Diferencijalni i integralni račun
1C19MIN021 Uvod u numeričku matematiku
1C19FNS001 Matematička analiza I
1C19FNS006 Matematička analiza II

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Signed double Roman domination on cubic graphs

  DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2024.128612
  Časopis APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
  Godina 2024
  Autori Enrico Iurlano, Tatjana Zec, Marko Đukanović i Guenther Raidl
  Volumen 471
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300324000845?via%3Dihub

  The signed (total) Roman domination problem on some classes of planar graphs – convex polytopes

  DOI https://doi.org/10.1142/S1793830923501069
  Časopis Discrete Mathematics, Algorithms and Applications
  Godina 2023
  Autori Tatjana Zec, Dragan Matić i Marko Đukanović
  Veb adresa https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S1793830923501069

  Several Roman domination graph invariants on Kneser graphs

  DOI https://doi.org/10.46298/dmtcs.10506
  Časopis DISCRETE MATHEMATICS AND THEORETICAL COMPUTER SCIENCE
  Godina 2023
  Autori Tatjana Zec i Milana Grbić
  Volumen 25:1
  Veb adresa https://doi.org/10.46298/dmtcs.10506

Radovi sa skupova

  Statistical analysis of correlation between weather parameters and new COVID-19 cases: a case study of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 2021 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA)
  DOI 10.1109/INISTA52262.2021.9548391
  Publikacija 2021 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) - Proceedings
  Godina 2021
  Autori Tatjana Zec, Aleksandar Kartelj, Marko Đukanović, Milana Grbić i Dragan Matić
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9548391

  Neke geometrijske interpretacije jedinične kugle

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović i Tatjana Zec
  Strana od 5
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/Program-konferencije.pdf

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Analiza bioloških mreža metodama mašinskog učenja

Projekat "Analiza bioloških mreža metodama mašinskog učenja" ima za cilj istraživanje i razvoj novih metoda za analizu bioloških mreža korišćenjem tehnika mašinskog učenja. Istraživanje je fokusirano na probleme u oblasti bioinformatike i računarske biologije, a poseban akcenat će biti stavljen na razvoj i primjenu algoritama koji mogu efikasno da obrade i analiziraju kompleksne biološke podatke predstavljene biološkim mrežama. ..

Broj projekta 1259087
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milana Grbić
Projektni tim doc. dr Marko Đukanović
prof. dr Duško Bogdanić
Nenad Vilendečić
Milan Predojević, ma
Milica Jaguzović
mr Tatjana Zec
prof. dr Dragan Matić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 01.04.2025.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Teorijski i računski aspekti nekih problema na grafovima sa primjenama u širenju informacija kroz mreže

U okviru ovog projekta, bavimo se razmatranjem teorijskih i računskih aspektima nekoliko grafovskih problema ...

Broj projekta 1259084
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Marko Đukanović
Projektni tim mr Tatjana Zec
Milan Predojević, ma
prof. dr Dragan Matić
doc. dr Bojan Nikolić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Teorijski i algoritamski aspekti za rješavanje problema rimske dominacije

Dominacijski problemi igraju važnu ulogu u računarstvu sa teorijskog i praktičnog aspekta. Jedan od takvih tipova problema su dominacijski problemi rimske dominacije. U ovom projektu razmatramo rješavanje više specifičnih problema ovog tipa. Sa teorijskog ugla, proučavaćemo donje i gornje granice ovih problema raznih klasa grafova kao što su hararijevi, točkovi, latice, konveksni politopi itd...

Broj projekta 1259074
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Marko Đukanović
Projektni tim doc. dr Bojan Nikolić
mr Tatjana Zec
prof. dr Dragan Matić
doc. dr Milana Grbić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Primjena kvadraturnih formula u izračunavanju granica matričnih funkcionala

U ovom projektu ćemo proučavati sljedeća tri problema: 1. Upotreba uopštenih Gaus-Radau kvadratura u kojima fiksirani čvor ima višestrukost veću od jedan. Ove kvadrature do sada nisu primjenjivane za aproksimaciju matričnih funkcionala. Za njihovo izračunavanje planiramo odrediti algoritam za dobijanje analoga matrice T_k iz (2), koji je zasad nepoznat. 2. Slično se planira uraditi i za Gaus-Lobato kvadrature...

Broj projekta 1259050
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim Milan Predojević, ma
mr Tatjana Zec
Lotar Rajhel
prof. dr Duško Jojić
Miroslav Treml
Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.08.2020.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Sufinansiranje pripremnih aktivnosti za izradu projektnog prijedloga - COST akcija

Cilj projekta je priprema projektnog prijedloga COST akcije Dark Proteome - Function, Evolution and TeCHnology i priprema pratećih promotivnih aktivnosti...

Broj projekta 1259037
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim doc. dr Milana Grbić
Savka Vračević, ma
mr Tatjana Zec
doc. dr Marko Đukanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 08.07.2021.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Nilpotentne orbite i komutativnost matrica

Koncepti teorije matrica i linearne algebre su neophodni za razumijevanje teoretskih konstrukcija koje se nalaze u samoj srži modernih naučnih disciplina kao što su mašinsko učenje i obrada velikih podataka. Analiza velikih podataka je postala neizostavan dio današnje industrije i primjene metoda ove grane se mogu naći svugdje, od očuvanja životne okoline i proizvodnje hrane (npr. koriste se za određivanje idealne vrste...

Broj projekta 1259030
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Bogdanić
Projektni tim mr Tatjana Zec
doc. dr Marko Đukanović
Sara Koljančić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 05.03.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Numerička konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene

Kronrodove kvadrature su dio mnogih softverskih paketa za numeričku integraciju i njihova konstrukcija je veoma atraktivan problem. Koriste se za pouzdanu procjenu greške Gausovih kvadratura koje se smatraju jednom od najpopularnijih metoda za aproksimaciju linearnih funkcionala i kao takve imaju brojne primjene (npr. analiza kompleksnih mreža )....

Broj projekta 1259020
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
Milan Predojević, ma
Lotar Rajhel
Miroslav Treml
mr Tatjana Zec
prof. dr Duško Jojić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 18500.0 BAM

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima su popularne metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti iz ciljanog dijela spektra matrice velikih dimenzija. Osnovna ideja je konstruisati manju matricu H čije svojstvene vrijednosti se poklapaju sa traženim svojstvenim vrijednostima polazne matrice A...

Broj projekta 0830904
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim mr Biljana Sukara-Ćelić
mr Tatjana Zec
doc. dr Marko Đukanović
prof. dr Vladimir Jovanović
prof. dr Dragan Matić
Miroslav Treml
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 18.12.2018.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM