Navigacija

Vladan Jaguzović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za teorijsku matematiku
  • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene viši asistent 28. oktobar 2021.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OGD19MAT4 Matematika 4

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
I1MAT Matematika 1
R1MAT1 Matematika 1

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAP005 Analiza na mnogostrukostima
Akademske studije prvog ciklusa
1C07MOS528 Statistika i slučajni procesi
1C09MNS284 Analiza 3
1C09MNS285 Vjerovatnoća i statistika
1C09MNS292 Realne i kompleksne funkcije
1C09MNS966 Metodika nastave analize
1C09MNS967 Aksiomatska teorija skupova
1C09MOS270 Analiza 1
1C09MOS282 Matematičko programiranje
1C09MOS284 Analiza 3
1C09MOS305 Funkcionalna analiza
1C09MOS307 Teorija mjere i integracije
1C09MOS528 Statistika i slučajni procesi
1C09MOS565 Analiza 4
1C09MOS843 Teorija vjerovatnoće
1C09MOS970 Aksiomatska teorija skupova
1C19MIN023 Vjerovatnoća i statistika

Projekti

Savremene metode vremensko frekvencijske analize i teorije fiksne tačke u prostorima uopštenih funkcija sa primjenama

Vremensko frekvencijska analiza je veoma moćna matematička tehnika koja ima širok spektar primjena u različitim oblastima, a naročito u obradi i analizi signala. Veoma aktuelna i značajna oblast matematičkih istraživanja posljednjih godina su frakcione vremensko frekvencijske transformacije koje imaju veliku primjenu, uključujući obradu signala i slike, optiku, geo-informatiku, radarski signal i komunikacije, biomedicinu itd. Ove transformacije ...

Broj projekta 1253012
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Dušan Bajović, ma
Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Smiljana Jakšić
Ivana Savković
dr Sanja Atanasova
prof. dr Zoran Mitrović
Tanja Đukanović
doc. dr Sanja Tucikešić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 30.04.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Primjena kvadraturnih formula u izračunavanju granica matričnih funkcionala

U ovom projektu ćemo proučavati sljedeća tri problema: 1. Upotreba uopštenih Gaus-Radau kvadratura u kojima fiksirani čvor ima višestrukost veću od jedan. Ove kvadrature do sada nisu primjenjivane za aproksimaciju matričnih funkcionala. Za njihovo izračunavanje planiramo odrediti algoritam za dobijanje analoga matrice T_k iz (2), koji je zasad nepoznat. 2. Slično se planira uraditi i za Gaus-Lobato kvadrature...

Broj projekta 1259050
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim prof. dr Vladimir Jovanović
Miroslav Treml
Milan Predojević, ma
Lotar Rajhel
mr Tatjana Zec
Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Duško Jojić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.08.2020.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Numerička konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene

Kronrodove kvadrature su dio mnogih softverskih paketa za numeričku integraciju i njihova konstrukcija je veoma atraktivan problem. Koriste se za pouzdanu procjenu greške Gausovih kvadratura koje se smatraju jednom od najpopularnijih metoda za aproksimaciju linearnih funkcionala i kao takve imaju brojne primjene (npr. analiza kompleksnih mreža )....

Broj projekta 1259020
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Duško Jojić
prof. dr Vladimir Jovanović
mr Tatjana Zec
Lotar Rajhel
Milan Predojević, ma
Miroslav Treml
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 18500.0 BAM