Navigacija

prof. dr Jelenka Pandurević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-124
lokal 124
Katedre
 • Filološki fakultet -Studijski program: Srpski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifične književnosti – srpska književnost vanredni profesor 6. jul 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
KD123 Književnost za djecu
KD123-10 Književnost za djecu
PVKZPD-07 Književnost za predškolsku djecu
PVKZPD124 Književnost za predškolsku djecu

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MEMNK1 Narodna književnost 1
13MEMNK2 Narodna književnost 2

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSUNO Uža naučna oblast
MSUTK Usmeni tekst u kontekstu
Akademske studije prvog ciklusa
09SNK1 Narodna književnost I
09SNK2 Narodna književnost II
09SNP Narodna predanja
12RSNKNJ Srpska narodna književnost
12SSNK1 Srpska narodna književnost 1
12SSNK2 Srpska narodna književnost 2
Akademske studije trećeg ciklusa
3UTIKO Usmeni tekst između književnog i obrednog

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Srećna nova godina! Tradicija čestitanja i darivanja u folklornoj varijanti iz sjeverozapadne Bosne i Hercegovine

  Časopis Filološke studije
  Godina 2017
  Autori Irena Medar-Tanjga i Jelenka Pandurević
  Volumen XV
  Broj 1
  Strana od 156
  Strana do 177
  Veb adresa http://philologicalstudies.org/dokumenti/2017/issue1/12_Medar-Tanjga_Pandurevic.pdf

  Putovanja karavlaških lazarica: tradicija između identiteta,nostalgije i preduzetništva

  Časopis LICEUM: Časopis za studije književnosti i kulture
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević i Irena Medar-Tanjga
  Volumen XXII
  Broj 16
  Strana od 55
  Strana do 87
  Veb adresa http://www.liceum.kg.ac.rs/2016/07/tra_21.html

  O bolestima junaka narodnih pjesama

  Časopis Philological Studies
  Godina 2014
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 359
  Strana do 373

  U potrazi za zaboravljenom pjesmom (Zoja Karanović, Nebeska nevesta, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd, 2010).Prikaz.

  Časopis Lipar
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 231
  Strana do 238

  Interkulturalni identitet nacionalne tradicije (Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu)

  Časopis Filolog
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 315
  Strana do 324

  Doktorska disertacija Ive Andrića i srpska usmena tradicija

  Časopis Naučni sastanak slavista u Vukove dane
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 289
  Strana do 304

  Mitske žene srpskih predanja

  Časopis Sveske Matice srpske
  Godina 2008
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 83
  Strana do 90

  Žene-vladarke i kulturnoistorijska predanja

  Časopis Naučni sastanak slavista u Vukove dane
  Godina 2008
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 91
  Strana do 101

  Proučavanje narodnih balada u nastavi

  Časopis RADOVI
  Godina 2005
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 149
  Strana do 160

  Vječna knjiga o ljubavi

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2005
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 181
  Strana do 182

  Narodne pjesme o ženi koja izdaje sina da bi sačuvala brata

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2005
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 83
  Strana do 96

  Paganski elementi Savinog lika (primjeri iz savremene srpske poezije)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2004
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 9
  Strana do 21

  Letopis Matice srpske i narodna književnost

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2003
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 185
  Strana do 187

  Kameni palimpsest

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2002
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 158
  Strana do 169

  Stare i nove pjesmarice

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2001
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 185
  Strana do 189

Radovi sa skupova

  Contributions and limitations of Cvijić's methodology in contemporary research of local identities

  Naučni skup The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical Background and Contemporary Trends ih Human Geography
  Publikacija The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical Background and Contemporary Trends ih Human Geography, proceedings of the International Conference held in Tršić Loznica, Geographical Institute Jovan Cvijić SASA Belgrade
  Godina 2018
  Autori Irena Medar-Tanjga i Jelenka Pandurević
  Strana od 181
  Strana do 191
  Veb adresa http://www.gi.sanu.ac.rs/site/media/com_form2content/documents/c27/a539/f521/Balkan%20Peninsula_29-30_10_2018_Proceedings.pdf

  Interdisciplinarni aspekti folkloristike: Terenski zapisi između etnomuzikologije i studija književnosti

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića - Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija, tematski zbornik
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević, Dragica Panić Kašanski i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 390
  Strana do 405

  Omnia mea mecum porto. Mogućnosti implementacije konvencije UNESCO 2003. na primjeru sarajevsko-romanijske kajde

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića - Tradicija kao inspiracija, Banja Luka
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija, tematski zbornik
  Godina 2015
  Autori Dragica Panić Kašanski, Jelenka Pandurević i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 293
  Strana do 308

  Etnomuzikološka građa između rukotvorina i umotvorina

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević, Irena Medar Tanjga i Dragica Panić Kašanski

  Omnia tea tecum porto. Mogućnost implementacije konvencije Unesko 2003 na primjeru sarajevsko-romanijske kajde

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Tradicija i inspiracija
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević

  Etnografska zbirka Arhiva SANU i srpska folkloristika

  Naučni skup Problemi i perspektive. Savremena srpska folkloristika
  Publikacija Problemi i perspektive. Savremena srpska folkloristika 2/05
  Godina 2014
  Autori Jelenka Pandurević

  Srpska folkloristika u Bosni i Hercegovini (kratak pregled i perspektive)

  Naučni skup Savremena srpska folkloristika 1
  Publikacija Savremena srpska folkloristika 1
  Godina 2013
  Autori Jelenka Pandurević

  Usmeni tekst između književnog i obrednog, na primjeru balade Mileta i Milica

  Naučni skup Nauka i tradicija
  Publikacija Nauka i tradicija
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević

  Ženidba sivog sokola između lirike, epike i bajke

  Naučni skup 42. međunarodni sastanak slavista u Vukove dane
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević

  Savjeti za bogougodan život u besjedničkoj i usmenopoetskoj tradiciji

  Naučni skup VI međunarodni naučni skup
  Publikacija Zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 2
  Strana do 42

  O epskim ratnicima i hajdučicama, ili o igri identiteta u srpskoj narodnoj epici

  Naučni skup Žene: rod, identitet, književnost
  Godina 2011
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 21
  Strana do 32

  Objavljivanje narodnih umotvorina u Bosanskoj vili kao vid političke borbe

  Naučni skup Književnost, društvo, politika
  Godina 2008
  Autori Jelenka Pandurević

  Prilog proučavanju avunkulata u srpskim narodnim pjesmama

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Godina 2004
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 395
  Strana do 403

Ostali radovi

  Digital monastery libraries. Possibilities and perspectives

  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević

  Saradnici Bosanske vile i njihov rad na sakupljanju narodnih umotvorina

  ISSN/ISBN 978-99938-34-84-7
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević

  Narratives about the Second World War between oral history and folklore tradition

  ISSN/ISBN 978-86-6065-146-6
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 197
  Strana do 203

  Našarovanіstь odnіeї metafori. Golos ta slьozi яk axis mundi

  ISSN/ISBN 01306936
  Godina 2012
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 45
  Strana do 50

  O nekim terminološkim nedoumicama i problemima klasifikacije narodnih pjesama iz Bosne i Hercegovine

  ISSN/ISBN 978-83-232-2355-9
  Godina 2011
  Autori Jelenka Pandurević

  O čudesnim, letećim i podzemnim crkvama srpske usmene tradicije

  ISSN/ISBN 978-86-7179-071-0
  Godina 2011
  Autori Jelenka Pandurević

  Jedna narodna pjesma iz Bosanske vile (problem žansrovskog prožimanja)

  ISSN/ISBN 978-86-6065-014-8
  Godina 2009
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 77
  Strana do 94

  Novelističke pjesme u Bosanskoj vili

  ISSN/ISBN 978-86-7095-138-9
  Godina 2008
  Autori Jelenka Pandurević
  Strana od 35
  Strana do 389

Knjige

  Nematerijalno kulturno nasljeđe. Teorijski, metodološki i administrativni aspekti

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-58-37-6
  Godina 2017
  Autori Irena Medar-Tanjga, Jelenka Pandurević i Dragica Panić Kašanski
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 346

  Kratka istorija pisma, knjige i biblioteka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci - Filološki fakultet - Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-77-1
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević i Maja Anđelković
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Iz folklorne riznice Bosanske vile: epsko-lirske pjesme

  Izdavač Matica srpska (Novi Sad), Institut za književnost i umetnost (Beograd), Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj (Banja Luka)
  ISBN 978-99976-640-0-6
  Godina 2015
  Autori Jelenka Pandurević
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Kulturni identitet – realnost kroz naučnu viziju

Rješavanje problema očuvanja kulturnog identiteta Republike Srpske (RS) prevazilazi mogućnosti i snage pojedinih naučnih oblasti. Potreba za spajanjem različitih naučnih disciplina u svrhu rješavanja zadatih problema poznata je u svijetu, a i kod nas uzima maha. Naučnici različitih oblasti okupili su se sa ciljem pronalaska funkcionalnog rješavanja problema iz domena očuvanja kulturnog identiteta...

Broj projekta 1259048
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Medar-Tanjga
Projektni tim Dragica Delić
prof. dr Jelenka Pandurević
Ivana Dojčinović
doc. dr Branka Zolak Poljašević
doc. dr Neda Živak
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Zanemareni arhivi književnog i kulturnog nasljeđa`

Kao novi društveni poredak, jugoslovenski socijalizam je nastajao ne samo na ruševinama kapitalističkog sistema nego i na ruševinama tradicionalne seljačke kulture. U takvim uslovima usmenopoetsko stvaranje se artikulisalo između tradicje, svakodnevnice i centra političke moći, između lokalnog i nacionalnog, urbanog i ruralnog, autorskog i anonimnog. Zapisi i prakse iz ovog vremena predstvaljaju u žanrovskom smislu raznovrsnu...

Broj projekta 1251608
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Jelenka Pandurević
Projektni tim mr Nina Govedar
mr Danijel Dojčinović
prof. dr Irena Medar-Tanjga
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2019.
Završetak projekta 31.07.2021.
Vrijednost projekta 13750.0 BAM

Obilježavanje 800 godina autokefalnosti SPC

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci pripremio je program obilježavanja 800 godina autokefalnosti SPC i srpske književnosti u periodu od 4. do 14. novembra 2019. godine. Planirane su raznovrsne aktivnosti čiji je tematski okvir određen ovom značajnom godišnjicom...

Broj projekta 1251606
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Jelenka Pandurević
Projektni tim prof. mr Novak Demonjić
mr Danijel Dojčinović
Finansijer Ministarstvo prosvjete i kulture
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama

Interdisciplinarni naučnoistraživački projekat Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama polazi od pretpostavke da je stvaralaštvo opšta, djetetu imanentna tendencija razvoja, a nastaje iz unutrašnje potreba da istražuje svijet oko sebe i stvaralački prerađuje elemente svog iskustva. U institucijama predškolskog vaspitanja djeca...

Broj projekta 1251304
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim doc. dr Sanja Partalo
doc. Miroslav Drljača
prof. dr Biljana Babić
prof. dr Jelenka Pandurević
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Vladana Gajić
prof. dr Svetozar Bogojević
mr Danijel Dojčinović
Jasmina Bećirović
doc. mr Biljana Smailagić
prof. dr Brane Mikanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 01.05.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Multidisciplinarni dijalog sa kulturnim nasljeđem

Naučnike različitih oblasti objedinila je potreba funkcionalnog osmišljavanja problema iz domena kulturne politike i politike identiteta, kao i istovjetne naučno-istraživačke projekcije podstaknute savremenim epistemoliškim paradigmama. U osmišljavanju projekta ključna je bila spoznaja da je multidisciplinarno istraživanje neophodna, ali i veoma složena, zahtjevna i skupa paradigma naučnog bavljenja kulturnim nasljeđem...

Broj projekta 1259025
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Medar-Tanjga
Projektni tim Dragica Delić
Ivana Dojčinović
doc. dr Branka Zolak Poljašević
doc. dr Neda Živak
prof. dr Jelenka Pandurević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2018.
Završetak projekta 01.11.2019.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM