Navigacija

doc. dr Neda Živak
docent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za prostorno planiranje i održivi razvoj
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Prostorno planiranje i održivi razvoj docent 7. april 2016.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I19KPKR Prirodni i kulturni resursi u turizmu

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C13POS1039 Lokalna samouprava u prostornom planiranju

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Facing urban audit - highlight on indicators and perspectives for public urban rail transportation services access for achieving sustainable urban development. Briefly literature review

  Časopis 25th APDR Congress, Circular Economy, Urban Metabolism and Regional Development: Challenges for a Sustainable Future
  Godina 2018
  Autori Ana Vulević, R.A. Castanho, Vidomir Obradović i Neda Živak
  Strana od 263
  Strana do 272

  The Drina Cross-Border Biosphere Reserve as an Instrument for Territorial Integration and Formation of a Unique System for Protecting Natural and Social Heritage

  Časopis Energy, Environmental and Structural Engineering Series
  Godina 2013
  Autori Irena Medar-Tanjga, Neda Živak, Igor Zekanović, Tatjana Popov i Mitja Tanjga
  Broj 7
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/Lemesos/ENVIR/ENVIR-02.pdf

  Slabost prostornog planiranja u Srbiji na primeru planiranja prostornog razvoja pogranične zone prema Bugarskoj

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2012
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 43
  Strana do 59

  Institucionalni okvir i razvojni aspekti zaštićenih područja u Republici Srpskoj / Institutional framework and development aspects of protected areas in Republika Srpska

  DOI 10.7251/HER1014001G
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2010
  Autori Rajko Gnjato, Neda Živak i Irena Medar-Tanjga
  Broj 14
  Strana od 21
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/14/herald_14_gnjato.pdf

  Institucionalni okvir i razvojni aspekti zaštićenih područja u Republici Srpskoj

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2010
  Autori Rajko Gnjato, Neda Živak i Irena Medar
  Strana od 21
  Strana do 34

  Osvrt na prostorno planiranje na početku 21. veka

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2008
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 37
  Strana do 87

Radovi sa skupova

  Delimitation of construction areas as a support tool for the local level rural planning in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 6th Moravian Conference on Rural Research - EURORURAL '18
  Publikacija European Countryside and its Perspective (Book of Abstracts)
  Godina 2018
  Autori Marko Ivanišević, Dejan Đorđević, Nevena Vasiljević i Neda Živak
  Strana od 22

  Značaj koridora VC za prostorni razvoj Bosne i Hercegovine / Republike Srpske

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup "14. Letnja škola urbanizma"
  Publikacija I Izmena zakona o planiranju i izgradnji / II Urbana komasacija/ III Razvojni koridori Srbije i jugoistočne Evrope
  Godina 2018
  Autori Neda Živak, Marko Ivanišević i Marjan Marjanović
  Strana od 199
  Strana do 205

  Upravljanje mrežom zaštićenih područja u Republici Srpskoj u uslovima savremenih klimatskih promjena

  Naučni skup Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnom učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“
  Publikacija Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnom učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“, Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Neda Živak
  Strana od 239
  Strana do 246

  Potencijalni uticaji savremenih klimatskih promjena na agrarnu proizvodnju u Semberiji

  Naučni skup Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: U susret evropskim integracijama
  Publikacija Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: U susret evropskim integracijama, Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Tatjana Popov i Neda Živak
  Strana od 381
  Strana do 388

  Pokušaji regionalizacije Bosne i Hercegovine u okvirima politike Evropske unije

  Naučni skup Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: U susret evropskim integracijama
  Publikacija Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: U susret evropskim integracijama, Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Neda Živak, Tatjana Popov i Marko Ivanišević
  Strana od 249
  Strana do 255

  Primjena DPSIR metodološkog okvira u analizama promjena zemljišnog pokrivača

  Naučni skup 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem "Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse"
  Publikacija 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem "Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse"
  Godina 2015
  Autori Neda Živak i Marko Ivanišević

  Zaštita životne sredine u planiranju prostora

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2015
  Autori Neda Živak i Marko Ivanišević
  Strana od 97
  Strana do 103

  Primjena DPSIR metodološkog okvira u analizama promjena zemljišnog pokrivača

  Naučni skup Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse
  Publikacija radova Međunarodnog Naučno-stručnog skupa: 4. SRPSKI KONGRES GEOGRAFA sa međunarodnim učešćem ”Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse
  Godina 2015
  Autori Neda Živak i Marko Ivanišević

  Zaštita životne sredine u planiranju prostora

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2015
  Autori Neda Živak i Marko Ivanišević

  Status i stanje prostornog planiranja u Republici Srpskoj

  Naučni skup Prostorno planiranje i životna sredina Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Rajko Gnjato i Neda Živak

  Analiza promjena zemljišnog pokrivača upotrebom CORINE na primjeru Banjalučke regije

  Naučni skup Peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja - Upravljanje zemljištem
  Publikacija Peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Upravljanje zemljištem, Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Tatjana Popov, Neda Živak i Marko Ivanišević
  Strana od 507
  Strana do 513

  Planiranje korištenja zemljišta u novom kontekstu prostornog planiranja: period opadanja

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Godina 2014
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak

  Pravni i institucionalni okvir zaštite flore i faune u Republici Srpskoj sa posebnim osvrtom na tretman zaštićenih prirodnih vrijednosti u aktuelnoj prostorno-planskoj dokumentaciji

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, Knjiga I
  Godina 2013
  Autori Tatjana Popov i Neda Živak
  Strana od 87
  Strana do 93

  Fizičko planiranje srpskog prostora

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Srpski etno-nacionalni prostor
  Godina 2013
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak

  Studija transformacije, organizacije i prostornog uređenja sela u BiH trideset godina posle

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Zvornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2013
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak

  Prekogranična saradnja - zajednički izazov Republike Srpske i susjednih zemalja

  Naučni skup Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Publikacija Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Godina 2012
  Autori Neda Živak, Dejan Đorđević i Tijana Dabović

  Održivo i integralno planiranje gradova Republike Srpske

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Publikacija Zbornik radova međunarodnog skupa Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Godina 2012
  Autori Neda Živak

  Pravni i razvojni aspekti zaštićenih područja u Republici Srpskoj

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Rajko Gnjato, Neda Živak i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 49
  Strana do 56

  Istorijski koreni planiranja rečnih slivova: TVA i demokratsko planiranje

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2011
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 211
  Strana do 215

  Otvorena pitanja teritorijalnog razvoja Srbije

  Naučni skup Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja
  Publikacija Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susjednih zemalja, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2010
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 511
  Strana do 516

  Institucijalni okvir prostornog planiranja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Godina 2010
  Autori Rajko Gnjato i Neda Živak

  Prostorno planiranje na lokalnom nivou u Republici Srpskoj

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Publikacija Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2010
  Autori Neda Živak, Dejan Đorđević i Tijana Dabović
  Strana od 231
  Strana do 241

  Institucijalni okvir prostornog planiranja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Publikacija Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2010
  Autori Rajko Gnjato i Neda Živak
  Strana od 65
  Strana do 79

  Zelena i čista Evropa jedna od osnovnih metaforičnih storija teritorijalne kohezije

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Publikacija Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2009
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 53
  Strana do 59

  Kakav je naučni status prostornog planiranja

  Naučni skup Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju, Geografsko društvo Republike Srpske
  Publikacija Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju, Geografsko društvo Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 203
  Strana do 211

Projekti

Kulturni identitet – realnost kroz naučnu viziju

Rješavanje problema očuvanja kulturnog identiteta Republike Srpske (RS) prevazilazi mogućnosti i snage pojedinih naučnih oblasti. Potreba za spajanjem različitih naučnih disciplina u svrhu rješavanja zadatih problema poznata je u svijetu, a i kod nas uzima maha. Naučnici različitih oblasti okupili su se sa ciljem pronalaska funkcionalnog rješavanja problema iz domena očuvanja kulturnog identiteta...

Broj projekta 1259048
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Medar-Tanjga
Projektni tim prof. dr Jelenka Pandurević
Ivana Dojčinović
Dragica Delić
doc. dr Neda Živak
doc. dr Branka Zolak Poljašević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Multidisciplinarni dijalog sa kulturnim nasljeđem

Naučnike različitih oblasti objedinila je potreba funkcionalnog osmišljavanja problema iz domena kulturne politike i politike identiteta, kao i istovjetne naučno-istraživačke projekcije podstaknute savremenim epistemoliškim paradigmama. U osmišljavanju projekta ključna je bila spoznaja da je multidisciplinarno istraživanje neophodna, ali i veoma složena, zahtjevna i skupa paradigma naučnog bavljenja kulturnim nasljeđem...

Broj projekta 1259025
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Medar-Tanjga
Projektni tim Ivana Dojčinović
prof. dr Jelenka Pandurević
doc. dr Neda Živak
doc. dr Branka Zolak Poljašević
Dragica Delić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2018.
Završetak projekta 01.11.2019.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM