Навигација

Сектор материјално-финансијских послова

Када је успостављена интегрисаност Универзитета у Бањој Луци, настала је потреба да се организује дио који би се бавио материјално-финансијским питањима. У складу с тим, у оквиру Ректората је 2008. године основан Сектор материјално-финансијских послова, који као такав функционише до данас. Основни задатак овог сектора јесте стварање оптималних материјалних и финансијских предуслова за ефикасан рад свих организационих јединица, како би се испунила мисија интегрисаног Универзитета у Бањој Луци.

Остварење зацртане мисије Сектор материјално-финансијских послова реализује тако што:
1. плански и организовано обавља материјално-финансијске послове на нивоу основних организационих јединица и Универзитета у цјелини;
2. успоставља и континуирано јача сарадњу у области финансирања са Министарством за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и Министарством финансија Републике Српске;
3. на основу нових или измјена постојећих законских и подзаконских аката предлаже усклађивање постојећих или доношење нових интерних аката којима се детаљније регулишу питања материјално- финансијског пословања Универзитета и његових организационих јединица;
4. предводи активности на успостављању, развоју и спровођењу система финансијског управљања и контроле на свим нивоима организовања на Универзитету;
5. пуном имплементацијом и обједињавањем Система управљања финансијским информацијама (СУФИ) и Централизованог обрачуна плата (ЦОП) константно подиже степен ефикасности у раду у овој области и јача контролне механизме на нивоу Универзитета;
6. врши обрачун и исплате свих видова накнада запосленима и ангажованима на Универзитету, а то су: плате, уговорне накнаде, ауторски хонорари, помоћи, награде, превоз и др.;
7. организовањем тематских радионица континуирано едукује све запослене у области финансијско- рачуноводствених послова и послова јавних набавки на Универзитету;
8. припрема финансијски план Универзитета и брине о његовој реализацији;
9. подноси годишње извјештаје о финансијском пословању Универзитета;
10. припрема и реализује план јавних набавки Универзитета спровођењем процедура јавних набавки на свим нивоима организовања на Универзитету, у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине и Правилником о јавним набавкама на Универзитету у Бањој Луци, уважавајући специфичности појединих организационих јединица и водећи рачуна о уговореним обавезама кроз међународне и домаће пројекте научноистраживачког рада, грантовe и/ или донације;
11. брине о реализацији активности на санацији дотрајалих инсталација (гријних, водоводних, електричних, канализационих) према приоритетима, чиме се у значајној мјери смањују режијски трошкови и спречава штета од могућих хаварија.

У Сектору је запослено 55 људи, а рад се одвија у оквиру четири службе:
• Служба материјалних послова;
• Служба финансија;
• Служба рачуноводства и
• Служба обезбјеђења.

Сектором материјално-финансијских послова руководи финансијски директор Универзитета у Бањој Луци. Назив функције руководиоца од 2008. до 2012. године био је директор-менаџер, а од 2012. финансијски директор. На овој функцији је од оснивања Душко Лазић.


Душко Лазић
Финансијски директор
Телефон: +387 51 326 001
Е-пошта: dusko.lazic@unibl.org

Марина Вишковић
Руководилац Службе за материјалне послове
Телефон: +387 51 326 004
Е-пошта: marina.viskovic@unibl.org

Светислав Јокић
Руководилац Службе за финансије и рачуноводство
Телефон: +387 51 326 003
Е-пошта: svetislav.jokic@unibl.org

Мирјана Врховац
Шеф рачуноводства
Телефон: +387 51 326 006
Е-пошта: mirjana.vrhovac@unibl.org

Срђан Бијеловић
Руководилац Службе обезбјеђења и заштите од пожара
Телефон: +387 51 326 007
Е-пошта: srdjan.bijelovic@unibl.org

Бранкица Кајкут
Административно-технички секретар
Телефон: +387 51 326 000
Е-пошта: brankica.kajkut@unibl.org

Лазарела Травар
Виши стручни сарадник за одржавање
Телефон: +387 51 326 010
Е-пошта: lazarela.travar@unibl.org

Зоран Топић
Референт за противпожарну заштиту и заштиту на раду
Телефон: +387 51 326 007
Е-пошта: zoran.topic@unibl.org

Ана Барош
Виши стручни сарадник за послове набавке
Телефон: +387 51 326 009
Е-пошта: ana.baros@unibl.org

Владана Пећо
Виши стручни сарадник за послове набавке
Телефон: +387 51 326 009
Е-пошта: vladana.peco@unibl.org

Tања Бабић
Виши стручни сарадник за послове набавке
Телефон: +387 51 326 008
Е-пошта: tanja.babic@unibl.org

Дијана Кесић
Виши стручни сарадник за послове набавке
Телефон: +387 51 326 008
Е-пошта: dijana.kesic@unibl.org

Никола Буловић
Референт за послове набавке
Телефон: +387  51 326 017
Е-пошта: nikola.bulovic@unibl.org

Aлександра Нинковић
Виши стручни сарадник за послове набавке
Телефон: +387 51 326 009
Е-пошта: aleksandra.ninkovic@unibl.org

Данијела Стевић
Виши стручни сарадник за одобрење плаћања
Телефон: +387 51 326 005
Е-пошта:  danijela.stevic@unibl.org

Наташа Сукара-Ђурица
Виши стручни сарадник за контролу улазне документације
Телефон: +387 51 326 003
Е-пошта: natasa.sukara-djurica@unibl.org

Александра Регојевић
Виши стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове
Телефон: +387 51 326 012
Е-пошта: aleksandra.regojevic@unibl.org

Невена Рогић
Виши стручни сарадник за евиденције пореза и доприноса
Телефон: +387 51 326 021
Е-пошта: nevena.rogic@unibl.org

Славица Спасојевић
Референт за обрачун личних примања
Телефон: +387 51 326 021
Е-пошта: slavica.spasojevic@unibl.org

Бранка Поповић
Стручни сарадник за обрачун личних примања
Телефон: +387 51 326 021
Е-пошта: branka.popovic@unibl.org

Велимир Балабан
Стручни сарадник за обрачун личних примања
Телефон: +387 51 326 013
Е-пошта: velimir.balaban@unibl.org

Мирјана Пиљагић
Референт за унос података у СУФИ систем
Телефон: +387 51 326 013
Е-пошта: mirjana.piljagic@unibl.org

Михајло Алавуковић
Референт за унос података у СУФИ систем
Телефон: +387 51 326 012
Е-пошта: mihajlo.alavukovic@unibl.org

Радана Шукало
Референт за унос података у СУФИ систем
Телефон: +387 51 326 005
Е-пошта: radana.sukalo@unibl.org

Цвијета Јолић
Референт за унос података у СУФИ систем
Телефон: +387 51 326 003
Е-пошта: cvijeta.jolic@unibl.org

Бојан Гостић
Виши стручни сарадник-финансијски књиговођа
Телефон: +387 51 326 006
Е-пошта: bojan.gostic@unibl.org

Маја Вучен
Виши стручни сарадник-финансијски књиговођа
Телефон: +387 51 326 015
Е-пошта:  maja.vucen@unibl.org

Немања Чавић
Стручни сарадник за план и анализу
Телефон: +387 51 326 022
Е-пошта: nemanja.cavic@unibl.org

Сања Богдан
Виши стручни сарадник за вођење нефинансијске имовине
Телефон: +387 51 326 023
Е-пошта: sanja.bogdan@unibl.org

Марко Миљуш
Виши стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове
Телефон: +387 51 326 018
Е-пошта: marko.miljus@unibl.org

Радмила Ђурашиновић
Референт финансијске оперативе
Телефон: +387 51 326 018
Е-пошта: radmila.djurasinovic@unibl.org

Невенка Модрушан
Спремачица
Телефон: +387 51 326 024