Навигација

Програм научно-истраживачког рада

ИЗВОД  ИЗ ПРОГРАМА РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ У 2018. ГОДИНИ

Редни број

Програмски задатак

Носиоци задатка

Рок

1.

Усвајање Правилника о Фоду за подстицај науке на УНИБЛ Ректорски тим, продекани за НИР, Сенат Трећи квартал 2018. године

2.

Рад на измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на УНИБЛ Ректорски тим, продекани за НИР, Сенат Трећи квартал 2018. године

3.

Рад на измјенама и допунама Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова (помоћи)

Ректорски тим, продекани за НИР, Сенат

Други квартал 2018. године

4.

Рад на измјенама и допунама Правилника о додјели признања и награда на Универзитету у Бањој Луци Ректорски тим, продекани за НИР, Сенат Други квартал 2018. године

5.

Организација обука за аплицирање у Програму „Хоризонт 2020“ Ректорски тим Током цијеле године

6.

Обогаћивање библиотечког фонда Универзитета у Бањој Луци

Ректорски тим

Током цијеле године

7.

Интензивирање сарадње између научно-истраживачког сектора УНИБЛ и пословног сектора у привреди

Ректорски тим, продекани за НИР, ЦПТТ

Током цијеле године

8.

Интензивирати медијску промоцију научно-истраживачког рада међу младима Ректорски тим, продекани за НИР,  представници студената Током цијеле године

9.

Омогућити доступност свих објављених радова запослених на Универзитету, уз сагласност издавача и аутора, на веб-страници Универзитета, у погодном формату, путем домена „unibl.org“ Ректорски тим, продекани за НИР,  УРЦ Четврти квартал 2018. године

10.

Суфинансирати издавање научних радова у часописима индексираним у цитатним базама међународних рецензираних научних часописа, објављивање радова на референтним свјетским научним скуповима, те издавања научних књига и часописа на енглеском језику

Ректорски тим, продекани за НИР, Сенат, Управни одбор

Четврти квартал 2018. године

 

11.

Подесити Google Scholar профил за све запослене Ректорски тим, УРЦ Први квартал 2018. године

12.

Успостављање и функционисање „Клуба пријатеља“ УНИБЛ

ЦПТТ, Ректорски тим

Од фебруара 2018.-континуирано

13.

Организовање инфо-дана и пројектних клиника за запослене УНИБЛ/ОЈ

ЦПТТ

Од фебруара 2018. - континуирано према потребама

 

14.

Обуке за запослене ЦПТТ у области пројектног менаџмента, трансфера технологија, иновација и предузетништва

ЦПТТ

Од фебруара 2018. год. - континуирано према потребама

 

15.

Развој веб странице и визуелног идентитета ЦПТТ ЦПТТ 15. фебруар 2018.

16.

Подршка развоју пројектних приједлога за УНИБЛ/ОЈ ЦПТТ, у сарадњи са УНИБЛ/ОЈ Континуирано према потребама

17.

Развој пројектних приједлога за ЦПТТ ЦПТТ Континуирано

18.

Организовање конференције/радионице о трансферу технологија и знања – практични приступ ЦПТТ, у сарадњи са МНТ РС Фебруар - април 2018.

19.

Интензивирање сарадње са пословним сектором у привреди

ЦПТТ, УНИБЛ/ОЈ

Од фебруара 2018. - континуирано

 

20.

Промоција „Прича за примјер“

ЦПТТ, УНИБЛ ПР, УНИБЛ/ОЈ

 

Континуирано

21.

Учешће у пројектима (по потреби и по позиву) ЦПТТ Континуирано

22.

Припрема информативних материјала о трансферу технологија и знања са инфографикама ЦПТТ До 30. јуна 2018. године

23.

Припрема приједлога Правилника о успостављању спин-оф предузећа УНИБЛ

ЦПТТ, Ректорски тим, финансијски директор

До 31. октобра

2018. године

 

24.

Активности на успостављању и реализацији програма подршке формирању студентских старт-ап презудећа (процес менторства, бизнис инкубатор)

ЦПТТ у сарадњи са ИЦБЛ

Од марта 2018. године - континуирано

25.

Успостављање, развој и одржавање базе за података из области предузетништва, иновација и трансфера технологија

ЦПТТ

До 30. новембра 2018. - континуирано