Навигација

Правилници

(1) Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци - [објављено 26. септембра 2022. године]


(2) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци - [објављено 26. септембра 2022. године]


(3) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника Универзитета у Бањој Луци - [објављено 28. новембра 2022. године](4) Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

(4.1) Измјена и допуна Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

(4.2) Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

(4.3) Закључак Сената 27. јун 2019. године

(4.4) Правилник о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања - Сл. гласник РС, број 2/22


(5) Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи - [објављено 25. октобра 2022. године]


(6) Правилник о коришћењу слободне студијске године


(7) Правилник о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитету у Бањој Луци

(7.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку правне заштите интелектуалне  својине Универзитета у Бањој Луци - 14. новембар 2019. године


(8) Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци


(9) Правилник о мјерама за повећање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових организационих јединица на Интернету


(10) Правилник о додјели признања награда Универзитета у Бањој Луци - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

(10.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци - 27. септембар 2018. године


(11) Правилник о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса - [објављено 27. октобра 2022. године]


(12) Правилник о поступку избора органа Универзитета у Бањој Луци и органа чланица Универзитета


(13) Правилник о признавању страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци и поступку еквиваленције раније стечених академских звања на Универзитету у Бањој Луци - 5. март 2019. године

(13.1) Прилог 1 - Захтјев за еквиваленцију

(13.2) Прилог 2 - Захтјев за признавање стране образовне квалификације ради наставка образовања

(13.3) Правилника о допуни правилника признавању страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци и поступку еквиваленције раније стечених академских звања на Универзитету у Бањој Луци [28.11.2019. године]


(14) Правилник о поступку јавних набавки роба, услуга и радова на Универзитету у Бањој Луци


(15) Правилник о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци

(15.1) Измјена Правилника о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци


(16) Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима - [објављено 25. октобра 2022. године]


(17) Правилник о систему канцеларијског пословања и архивирања на Универзитету у Бањој Луци - [објављено 26. септембра 2022. године]
(17.1) Прилог бр.1 - Класификационе ознаке Универзитета у Бањој Луци - [објављено 26. септембра 2022. године]
(17.2) Упутство о спровођењу канцеларијског пословања на Универзитету у Бањој Луци - [објављено 26. септембра 2022. године]


(18) Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета

(18.1) Измјена и допуна Правилника о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета у Бањој Луци


(19) Правилник о начину избора и броја чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничко-научно-наставно вијеће факултета/ Академије умјетности - [објављено 29. септембра 2022. године]


(20) Правилници о додјели стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на унивезитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству (Службени гласник РС, бр. 102 - стране 9 и 11)


(21) Правилник о ванредном студију


(22) Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци


(23) Правилник о вредновању студентског волонтирања


(24) Правилник о промјени статуса и рангирању студената


(25) Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса


(26) Правилник о заштити од пожара - [објављено 25. октобра 2022. године]


(27) Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација


(28) Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму мастер/ магистарских радова на Универзитету у Бањој Луци


(29) Правилник о поступку провјере оригиналности завршних радова студената на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој Луци 


(30) Правилник о поступку закључивања уговора о академској, пословно-техничкој и стручној сарадњи


(31) Правилник о међународној размјени студената и особља - [објављено 27. октобра 2022. године]

(31.1) Прилози уз Правилник о међународној размјени студената и особља - [објављено 27. октобра 2022. године]


(32) Правилник о коришћењу службених возила на Универзитету у Бањој Луци

(32.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о коришћењу службених возила на Универзитету у Бањој Луци 14. фебруар 2019. године


(33) Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у писаним радовима [објављено 24. новембра 2022. године]


(34) Правилник о раду Комисије за заштиту и добробит експерименталних животиња - 1. април 2019. године


(35) Правилник о заштити на раду - [објављено 28. новембра 2022. године]


(36) Правилник о фонду за подстицај и промоцију научноистраживачког и умјетничког рада на Универзитету у Бањој Луци - 4. јуни 2019. године


(37) Правилник о коришћењу службеног мобилног телефона на Универзитету у Бањој Луци - 24. јули 2020. године


(38) Правилник о критеријумима за коришћење властитих прихода на Универзитету у Бањој Луци - 28. децембар 2021. године


(39) Правилник о организацији и раду катедри Универзитета у Бањој Луци - 24. фебруар 2022. године


(40) Правилник о вијећима научних области Универзитета у Бањој Луци - 29. септембар 2022. године


(41) Правилник о поклонима и репрезентацији на Универзитету у Бањој Луци [објављено 28. новембра 2022. године]