Навигација

Правилници

(1) Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци - 16. јануар 2020. године


(2) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

(2.1) Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

(2.2) Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

(2.3) Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

(2.4) Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци - 13. јануар 2020. године

(2.5) Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци - 13. април 2020. године


(3) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника Универзитета у Бањој Луци


(4) Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

(4.1) Измјена и допуна Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

(4.2) Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

(4.3) Закључак Сената 27. јун 2019. године


(5) Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи

(5.1) Измјена и допуна Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи

(5.2) Измјена и допуна Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи


(6) Правилник о коришћењу слободне студијске године


(7) Правилник о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитету у Бањој Луци

(7.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку правне заштите интелектуалне  својине Универзитета у Бањој Луци - 14. новембар 2019. године


(8) Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци


(9) Правилник о мјерама за повећање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових организационих јединица на Интернету


(10) Правилник о додјели признања награда Универзитета у Бањој Луци - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

(10.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци - 27. септембар 2018. године


(11) Правилник о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса


(12) Правилник о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе

(12.1) Одлука о стављању ван снаге члана 6. Правилника о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за гетута за генетичке  ресурсе Универзитета у Бањој Луци, број 02/04-3.1472-46/12 од 21.6.2012. године - 9. август 2019. година


(13) Правилник о признавању страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци и поступку еквиваленције раније стечених академских звања на Универзитету у Бањој Луци - 5. март 2019. године

(13.1) Прилог 1 - Захтјев за еквиваленцију

(13.2) Прилог 2 - Захтјев за признавање стране образовне квалификације ради наставка образовања

(13.3) Правилника о допуни правилника признавању страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци и поступку еквиваленције раније стечених академских звања на Универзитету у Бањој Луци [28.11.2019. године]


(14) Правилник о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова (помоћи)

(14.1) Правилник o измјени Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова (помоћи) - 19. март 2019. године

(14.2) Правилник о измјенама и допунама Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова (помоћи) - 10. фебруар 2021. године


(15) Правилник о поступку јавних набавки роба, услуга и радова на Универзитету у Бањој Луци


(16) Правилник о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци

(16.1) Измјена Правилника о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци


(17) Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима

(17.1) Правилник о измјенама  и допунама Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима  Универзитета у Бањој Луци 


(18) Правилник о систему канцеларијског пословања и архивирања на Универзитету у Бањој Луци


(19) Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета

(19.1) Измјена и допуна Правилника о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета у Бањој Луци


(20) Правилник о начину избора и броја чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничко вијеће факултета/ Академије умјетности

(20.1) Правилник о измјенама Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничко вијеће факултета/ Академије умјетности - 14. новембар 2019. године


(21) Правилници о додјели стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на унивезитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству (Службени гласник РС, бр. 102 - стране 9 и 11)


(22) Правилник о ванредном студију


(23) Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци


(24) Правилник о вредновању студентског волонтирања


(25) Правилник о промјени статуса и рангирању студената


(26) Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса


(27) Правилник о заштити од пожара - 13. март 2020. године


(28) Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација


(29) Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму мастер/ магистарских радова на Универзитету у Бањој Луци


(30) Правилник о поступку провјере оригиналности завршних радова студената на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој Луци 


(31) Правилник о поступку закључивања уговора о академској, пословно-техничкој и стручној сарадњи


(32) Правилник о међународној размјени студената и особља

(32.1) Прилози уз Правилник о међународној размјени студената и особља


(33) Правилник о коришћењу службених возила на Универзитету у Бањој Луци

(33.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о коришћењу службених возила на Универзитету у Бањој Луци 14. фебруар 2019. године


(34) Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у писаним радовима - 1. април 2019. године

(34.1) Правилник о измјени Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у писаним радовима - 14. новембар 2019. године


(35) Правилник о раду Комисије за заштиту и добробит експерименталних животиња - 1. април 2019. године


(36) Правилник о заштити на раду - 20. мај 2019. године

(36.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о заштити на раду - 15. децембар 2020. године


(37) Правилник о фонду за подстицај и промоцију научноистраживачког и умјетничког рада на Универзитету у Бањој Луци - 4. јуни 2019. године


(38) Правилник о коришћењу службеног мобилног телефона на Универзитету у Бањој Луци - 24. јули 2020. године