Навигација

Канцеларија проректора за наставу, студентска питања и квалитет

Прије самог формирања Универзитета на вишим школама и факултетима у Бањој Луци студирала су 4.952 студента. Прве године постојања Универзитета било је 7.079 студената, од чега 3.445 редовних. Те године на прву годину студија уписано је 2.356 студената. Сваке академске године у овом развојном периоду повећавао се број студената који су излазили на све испите, као и број оних који су дипломирали.
Од 1980. до 1985. године извршене су структуралне промјене у систему пословања Универзитета, те је отворен и процес модернизације и рационализације у високом образовању. У истом периоду ојачала је улога студената у студентском дјеловању и образовном процесу, уз повећање одговорности наставника за успјешност и квалитет студија. Упису студената, стандарду и њиховим друштвеним дјелатностима поклањана је стална пажња. Проширење мреже високошколских организација од 1980. до 1985. године значило је оснивање нових високошколских организација и нових одсјека и смјерова на постојећим факултетима.
Период развоја Универзитета од 1985. до 1992. године био је веома специфичан и карактерисале су га веома изражене друштвене и економске промјене у тадашњој Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији. Међутим, уз велике напоре привреде, власти, просвјетних и научних организација остварен је напредак у свим сферама развоја Универзитета, па се, између осталог, улагало и у опрему високошколских организација (компјутерску, лабораторијску и осталу). Постепено је оживљавао научноистраживачки и практични рад и повезивање са привредом.
Период развоја Универзитета од 1992. до 1996. године обиљежили су општа друштвена криза, одбрамбено-отаџбински рат и распад бивше СФРЈ, формирање Републике Српске и послијератна друштвено- економска криза. Ратна дејства су отежала рад и развој Универзитета у Бањој Луци. Биле су угрожене све његове функције, али и поред свега, рад није прекидан. Интересовање младе генерације за упис на студије такође је одређено укупним стањем у овом периоду, па се почетком одбрамбено- отаџбинског рата број студената смањује. Пред почетак рата на свим факултетима и вишим школама студирало је 6.758 студената. Академске 1992/93. године, на Универзитету студира 5.438 студената, да би од наредне године број студената почео постепено да се повећева. Наиме, у академској 1993/94. години достигнут је њихов предратни број (6.455).

Од академске 2007/08. године на Универзитету у Бањој Луци почела је примјена болоњског процеса у настави на свим студијским програмима, иако су са болоњском реформом поједини факултети кренули и раније. Усвојен је тростепени систем студија и уведен је ECTS систем вредновања предмета и укупног оптерећења студента, али и принцип годишњег оптерећења студента до 60 ECTS. Да би се олакшале студије и повећала пролазност студената, у наставне планове су уведени једносеместрални предмети, а испитивање студената се обавља по дијеловима, у облику колоквијума, тестова, семестралних и домаћих радова, израде пројектних задатака итд. Прати се и вреднује и активност студента у току наставе и тако подстиче интерактивност наставног процеса. Непосредно по прихватању Болоњске декларације почеле су и активности на процјени квалитета наставе на факултетима/ Академији умјетности. Данас, са својих 16 факултета, Академијом умјетности и једним истраживачким институтом, Универзитет у Бањој Луци улази у ред универзитета средње величине према свјетским мјерилима. Један је од два јавна универзитета у Републици Српској и дјелује у окружењу у којем је присутан јак утицај приватних високошколских институција, које броје 7 универзитета и 10 високих школа.
 


Проф. др Милица Балабан
Проректор за наставу и студентска питања
Телефон:  +387 51 321 181
Е-пошта: prorektor.nastava@unibl.org
                 milica.balaban@pmf.unibl.org

Мирјана Предић, ма
Виши стручни сарадник за наставу и студентска питања
Телефон:  +387 51 321 489
Е-пошта: mirjana.predic@unibl.org

Дијана Билановић
Виши стручни сарадник за осигурање квалитета
Телефон:  +387 51 321 182
Е-пошта: dijana.bilanovic@unibl.org