Навигација

Остали акти

(1) Кодекс професионалне етике Универзитета у Бањој Луци

(1.1) Измјене и допуне Кодекса професионалне етике Универзитета у Бањој Луци - 14. новембар 2019. године


(2) Упутство о спровођењу канцеларијског пословања на Универзитету у Бањој Луци


(3) Програм превенције корупције на Универзитету у Бањој Луци


(4) Програм мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци


(5) Програм рада Универзитета у Бањој Луци за 2017. годину

(6) Водич Универзитета у Бањој Луци у поступку остваривања права на приступ информацијама


(7) Упутство за израду и побољшање студијских програма


(8) Одлука о обавези навођења афилијације при публиковању научних публикација

(8.1) Одлука о усвајању Упутства за навођење афилијације академског особља и Упутство за навођење афилијације академског особља Универзитета у Бањој Луци


(9) Књига графичких стандарда УНИБЛ верзија 1.0.


(10) Упутство о начину и реализацији пројеката на Универзитету у Бањој Луци


(11) Упутство за спровођење процедура јавног конкурса избора у наставничка и сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци


(12) Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију на Универзитету у Бањој Луци


(13) Програм рада Универзитета у Бањој Луци за 2019. годину

(13.1) Извјештај о реализацији Програма рада Универзитета у Бањој Луци за 2019. годину


(14) Програм рада Универзитета у Бањој Луци за 2020. годину


(15) Смјернице за превенцију сексуалног и родно заснованог узнемиравања - 25. јуни 2020. године


(16) Упутство о поступку за издавање дупликата дипломе/додатка дипломи, те исправљању грешке у издатој дипломи/додатку дипломи - 9. јуни 2021. године