Навигација

Канцеларија проректора за људске и материјалне ресурсе

Универзитет у Бањој Луци из године у годину повећава број стално запослених, а истовремено смањује број ангажованих спољних наставника. Наставници, сарадници и административно особље Универзитета у Бањој Луци поштују високе етичке стандарде: отвореност, достојанство, поштење, правичност, толеранцију и одговорност у академској, моралној и друштвеној области.
На дан конституисања Универзитета, 7. новембра 1975. године, кадровску структуру је чинило 149 наставника и 100 осталих радника. Структура (квалификација и звање) наставничког кадра била је сљедећа: 25 доктора наука, 32 магистра и 4 специјализанта.
На факултетима и вишим школама Универзитета у Бањој Луци 1985. године у сталном радном односу била су 153 наставника и 91 асистент, те 82 наставника и 41 асистент у допунском радном односу.
Почетком академске 1995/96. године у сталном радном односу било је 69 професора, 69 доцената, 52 виша асистента и 58 асистената. У хонорарном раду био је ангажован 351 наставник и сарадник.
У академској 2005/06. години у наставном процесу и научноистраживачком раду учествовало је 1028 наставника и сарадника, од чега 845 у сталном радном односу.
На Универзитету у Бањој Луци 2015. године била су ангажована 784 наставника и сарадника у пуном радном односу: 114 редовних професора, 140 ванредних професора, 185 доцената, 243 виша асистента, 86 асистената, 6 умјетничких сарадника, 3 наставника страног језика и вјештина и 7 лектора. У настави је било ангажовано и 459 спољних наставника и сарадника, од чега 170 у допунском радном односу, 168 гостујућих професора из иностранства и 121 стручни сарадник за потребе реализације клиничке праксе. Број учесника у наставном процесу је био 1.243, док је административно-техничку подршку пружало 35 стручних сарадника и 47 лабораната те 476 административних радника.
У академској 2019/20. години у сталном радном односу је 789 наставника и сарадника: 164 редовна професора, 204 ванредна професора, 153 доцента, 200 виших асистената, 59 асистената, 7 наставника страног језика и вјештина те 2 лектора. Такође, у настави је ангажован и 131 наставник и сарадник у допунском раду, као и 138 гостујућих наставника и сарадника те 125 стручних сарадника за потребе реализације клиничке праксе. Број учесника у наставном процесу је 1183, док административно- техничку подршку пружа 45 стручних сарадника и 51 лаборант те 577 административних радника.
У односу на период од 2015. до 2020. године, на Универзитету у Бањој Луци је за 5 више стално запослених наставника и сарадника. Повећан је број редовних професора за 50, број ванредних професора за 64, наставника страних језика и вјештина за 4, док је број доцената смањен за 32, виших асистената за 43, асистената за 27 и лектора за 5.
Највише редовних професора тренутно је на Академији умјетности (24), Медицинском (19) и Филолошком факултету (16). Највише ванредних професора је на Филозофском факултету (30), Природно-математичком факултету (24) и Академији умјетности (21). Највише доцената је на Медицинском (19), Архитектонско-грађевинско-геодетском (18) и Природно-математичком факултету (16). Највећи број сарадника у звању виши асистент имају Медицински (27), Филолошки (25) и Природно-математички факултет (24), док је највише асистената на Природно-математичком факултету (12), Академији умјетности (9) и Електротехничком факултету (7).

Већина факултета Универзитета у Бањој Луци има знатно већи број стално запосленог наставног особља у односу на ангажоване спољне наставнике и сараднике. Медицински факултет има већи број спољних наставника и сарадника због реализације клиничке праксе.
Како би се несметано одвијали сви процеси у вези са кадровском политиком, проректор за људске и материјалне ресурсе координише рад Канцеларије; предлаже и реализује активности везане за људске ресурсе Универзитета; врши анализу искоришћености људских и материјалних ресурса; предлаже мјере за већу искоришћеност људских и материјалних ресурса; прати и координише све послове у вези са процедурама избора кандидата у академска звања; учествује у креирању и предлагању политике финансирања и инвестиција Универзитета.
Универзитет у Бањој Луци је опредијељен за то да постане атрактиван послодавац у циљу привлачења висококвалитетног академског особља са међународном верификацијом и да задржи постојећи академски кадар који може одговорити будућим изазовима и захтјевима. Повећање компетентности наставника и сарадника може се остваривати учешћем у иностраним или домаћим пројектима, као и боравком у водећим наставно-научним установама у свијету. Универзитет у Бањој Луци, у складу са својим могућностима, пружа подршку, посебно млађем кадру, да један дио времена проведе у иностранству у циљу усавршавања.
Потребно је успостављање ефикасног система за унапређење кадровске структуре, што подразумијева задржавање постојећег и регрутацију новог кадра са признатим међународним референцама, као и задржавање политике равноправности у поступку запошљавања, базираног на критеријумима квалитета, талента и способности.
Циљ кадровске политике на Универзитету у Бањој Луци јесте оптималан распоред кадра у извођењу наставног процеса и реализација научноистраживачких пројеката, чиме би се повећао квалитет наставног процеса и обезбиједила ефикасност у истраживању. Такође, циљ је да се учине одрживим сви студијски програми са више од половине властитог кадра, те да се настави са подмлађивањем наставно-истраживачког кадра и повећавањем учешћа младих и перспективних сарадника у укупном броју новоизабраног наставног особља.
Канцеларија за људске и материјалне ресурсе je у надлежности проректора за људске и материјалне ресурсе. Поред проректора, Kaнцеларија има једног запосленог – вишег стручног сарадника за људске и материјалне ресурсе.


Проф. др Далибор Кесић
Проректор за за људске и материјалне ресурсе
Телефон: +387 51 321 178
Е-пошта: dalibor.kesic@unibl.org

Мр Татјана Марић
Виши стручни сарадник за за људске и материјалне ресурсе
Телефон: +387 51 321 180
Е-пошта: kadrovi@unibl.org