Navigacija

Prof. dr Milan Mataruga (2016-2017)

Milan Mataruga je rođen 6. juna 1969. godine u Bosanskoj (Kozarskoj) Dubici. Diplomirao je 1993, magistrirao 1998, a disertaciju pod naslovom „Genetičko-selekcione osnove proizvodnje sadnog materijala crnog bora (Pinus nigra Arnold) različitih provenijencija” odbranio je 2003. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Period od 2008. do 2009. godine proveo je na postdoktorskim studijama na Svjetskom šumarskom institutu (World Foresty Institute – WFI) u Portlandu (Oregon, SAD). Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu biran je u zvanje asistenta-pripravnika 1994, a potom asistenta 1998. godine. Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci biran je u zvanje višeg asistenta 1999, zatim u zvanje docenta 2004. godine, a u zvanje vanrednog profesora izabran je 2008. godine. U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Šumarska genetika i osnivanje šuma (sjemenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje) izabran je 2014. godine. U više mandata obavljao je funkciju prodekana na matičnom fakultetu. Od 2013. do 2016. godine obavljao je funkciju prorektora za naučnoistraživački rad Univerziteta u Banjoj Luci. Funkciju rektora obavljao je od 2016. do 2017. godine. Živi i radi u Banjoj Luci.