Navigacija

Prof. dr Ibrahim Tabaković (1979-1984)

Ibrahim Tabaković je rođen 31. avgusta 1942. godine u Banjoj Luci,gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomske studije završio je 1966. godine na Hemijsko-tehnološkom odsjeku Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Magistarski rad izradio je u Laboratoriji za organsku hemiju Tehnološkog fakulteta u Zagrebu, a na istom fakultetu ga je i odbranio, i to jula 1971. godine. Doktorsku disertaciju takođe je izradio na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a odbranio ju je 1. oktobra 1973. godine.
Od 1967. godine bio je angažovan na Visokoj tehničkoj školi JNA u Zagrebu kao stalni asistent, a od 1973. godine kao docent. Tokom 1974. godine bio je na postdoktorskim studijama na Univerzitetu u Sautemptonu, a krajem 1975. na specijalizaciji na Univerzitetu u Arhusu. Biran je u zvanja docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (izborne discipline: Organska elektrohemija, Organska sinteza i Biohemija). Međunarodno je poznat i priznat hemičar, a održao je niz predavanja po pozivu na prestižnim univerzitetima širom svijeta, kao što su: Univerzitet Kalifornije, Univerzitet u Kopenhagenu, Univerzitet u Minesoti, kao i na univerzitetima u Francuskoj, Engleskoj i Njemačkoj. Imao je 85 saopštenja na jugoslovenskim naučnim kongresima i oko 100 na internacionalnim konferencijama, uključujući i sedam plenarnih predavanja. Bio je predsjednik Predsjedništva Zajednice Univerziteta SR BiH i član Dvonacionalne američko-jugoslovenske komisije (Fulbrajtov program). Objavio je 165 originalnih naučnih radova, sedam preglednih radova, tri knjige i tri poglavlja u naučnim monografijama. O veličini i značaju naučnog doprinosa profesora Tabakovića govori i izuzetno visoka citiranost radova, uključujući čak i one iz sedamdesetih godina prošlog vijeka (preko 2500 citata). 
Od 1977. do 1979. godine obavljao je funkciju prorektora Univerziteta. Za rektora Univerziteta izabran je sa 37 godina, postavši tako najmlađi rektor u istoriji Univerziteta, od njegovog osnivanja do danas. Funkciju rektora obavljao je od 1979. do 1984. godine. Od 1986. do 1989. godine bio je član Saveznog izvršnog vijeća premijera Branka Mikulića. Osnovno zaduženje dr Tabakovića u Saveznoj vladi bilo je u vezi sa aktivnostima u razvoju privredne, političke i naučne saradnje sa nesvrstanim zemljama. Imenovan je za predsjednika Upravnog odbora Fonda solidarnosti SFRJ sa nesvrstanim zemljama u razvoju.
U Sjedinjene Američke Države otišao je 1993. godine, i to na Univerzitet u Minesoti, gdje je izabran za profesora organske hemije na Odsjeku za hemiju. Krajem 1997. godine prelazi u Seagate Technology i započinje potpuno novu karijeru, radeći kao inženjer na istraživanju i razvoju magnetnih materijala za pisače u kompjuteru koji se najefikasnije proizvode elektrodepozicijom. U toku narednih 16 godina dr Ibrahim-Ibro Tabaković je promovisan pet puta za svoj naučni doprinos. Relativno brzo je u Seagate-u postao glavni tehnolog i istraživač za elektrodepoziciju. Članom Seagate Technology Hall of Fame postao je 2012. godine. Autor je 40 patenata Sjedinjenih Američkih Država i 34 poslovne tajne kompanije Seagate. Dva proizvoda – writer materials, i to 1.8T CoFeNi te 2.4T CoFe, koje je razvila grupa profesora Tabakovića, ugrađena su u preko 2,2 milijarde kompjutera prodatih na svjetskom tržištu. 
Profesor dr Ibrahim-Ibro Tabaković je 2013. godine ponovo izabran za profesora na Univerzitetu u Minesoti, na Odsjeku za elektronski i kompjuterski inženjering, a iz tog se zvanja i penzionisao 1. januara 2019. godine.