Navigacija

Prof. dr Dragomir Malić (1975-1979)

Dragomir Malić je rođen 28. oktobra 1913. godine u Oštroj Luci, kod Sanskog Mosta. Gimnaziju je završio 1936. godine u Banjoj Luci. Diplomske studije završio je 1941. na Mašinsko-elektrotehničkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je na Visokoj tehničkoj školi u Beču 1949. godine. Biran je u zvanja docenta i vanrednog profesora Tehničkog fakulteta u Beogradu. Izabran je u zvanje redovnog profesora Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu 1960. godine (izborna disciplina: Termodinamika).

Prije nego što je 1975. godine izabran za prvog rektora Univerziteta u Banjoj Luci, preko tri decenije proveo je podižući nove stručnjake i (re) organizujući visokoškolske institucije u Beogradu, Sarajevu, Nišu, Prištini i Banjoj Luci. Funkciju rektora banjalučkog Univerziteta obavljao je do svoje smrti, 8. juna 1979. godine. Objavio je 134 naučna rada i napisao više udžbenika iz oblasti termodinamike i kibernetske termodinamike, stekavši tako svjetski priznatu reputaciju izuzetnog termodinamičara. Između ostalog, bio je potpredsjednik Naučnog savjeta Međunarodnog centra za prenos toplote i mase, dopisni član Akademije nauka SR BiH, dva puta je biran na mjesto prorektora Univerziteta u Beogradu, a više puta je biran za dekana i prodekana Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Dobitnik je više odlikovanja i najviših priznanja: Ordena rada sa crvenom zastavom, Ordena zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom, Nagrade „Kolubara 67” za najviše naučno i stručno dostignuće iz oblasti proizvodnje i prenosa električne energije, Sedmojunske nagrade SR Srbije za životno djelo, Nagrade „Nikola Tesla” za izuzetan doprinos nauci i razvijanju delatnosti Društva „Nikola Tesla”, Nagrade „Veselin Masleša” SR BiH. Jedna od ulica u banjalučkom naselju Sime Matavulja nosi ime Dragomira Drage Malića. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.