Navigacija

Centar za razvoj i podršku istraživanju

Centar za razvoj i podršku istraživanju počeo je sa radom 2017. godine, a nastao je transformacijom Univerzitetskog preduzetničkog centra, koji je osnovan 2009. godine. U partnerstvu sa Inovacionim centrom Banja Luka, a uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Centar realizuje program „Moja praksa”. To je projekat studentske prakse, koja studentima omogućuje sticanje prvog radnog iskustva u toku školovanja, prolazak kroz program „3D Academy” i nakon toga zaposlenje. Kroz ovaj program do sada je prošlo preko 50 studenata Univerziteta u Banjoj Luci.

Centar je bio i inicijator pokretanja rubrike „Priče za primjer” na internet stranici Univerziteta u Banjoj Luci. Ideja-vodilja bila je da se preko priča, intervjua i video-materijala predstavi naučnoistraživački i umjetnički rad nastavnika, saradnika i studenata našeg univerziteta, tj. rezultati njihovih naučnih istraživanja, naučnoistraživačkih, razvojnih i umjetničkih projekata, radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima, monografije (naročito one koje su objavljene u međunarodnim izdavačkim kućama), nagrade za doprinos nauci ili umjetnosti, druge nagrade, ali i ostali vidovi aktivnosti. Na ovaj način promoviše se izvrsnost na Univerzitetu i podstiču nastavnici, saradnici i studenti da i dalje razvijaju svoje naučnoistraživačke aktivnosti i umjetnički rad. Istovremeno se promovišu i sama nauka i umjetnost, čime se nove generacije dodatno usmjeravaju na bavljenje naučnoistraživačkim, odnosno umjetničkim radom. Pri osnivanju je Centar zapošljavao dvoje ljudi, a trenutno ima rukovodioca i dva zaposlena.
Funkciju rukovodioca Centra do sada su obavljali: Mario Milanović (2009–2017) i Anđela Pepić (2017–).

Centar za razvoj i podršku istraživanju, između ostalog, koordiniše istraživačke projekte iz oblasti preduzetništva, posreduje u ostvarivanju saradnje Univerziteta i privrede, pruža podršku inovatorima i preduzetnim mladim ljudima u razradi i razvoju poslovnih ideja, daje konsultantske usluge i dr. Pored toga, Centar organizuje i koordiniše sprovođenje postupka patentiranja, licenciranja i transfera znanja između obrazovnog sektora i privrede, kao i sprovođenje marketinških aktivnosti koje se tiču transfera tehnologija i znanja. Uz to, pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama u vezi sa podnošenjem aplikacija za naučnoistraživačke projekte. Centar za razvoj i podršku istraživanju poznat je kao pouzdan partner privrednim subjektima i poveznica Univerziteta i privrede, zatim kao jedinica za podršku drugim organizacionim jedinicama Univerziteta u pripremi kvalitetnih naučnoistraživačkih, stručnih i razvojnih projekata, ali i kao podrška istraživačima u procesu zaštite intelektualnog vlasništva, inovacija i transfera znanja.

Telefon +387 51 349 972
Faks +387 51 349 972
Veb-sajt  
E-pošta

cptt@unibl.org
andjela.pepic@unibl.org

Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Rukovodilac Centra Mr Anđela Pepić