Navigacija

Centar za podršku studentima sa invaliditetom

Centar za podršku studentima sa invaliditetom osnovalo je 2006. godine udruženje građana Infopart. Od 2007. godine Centar je sastavni dio Univerziteta u Banjoj Luci. Na inicijativu Univerziteta u Banjoj Luci, a u saradnji sa nevladinim organizacijama i institucijama koje imaju program rada za podršku licima sa invaliditetom, uklonjene su brojne arhitektonske barijere na pojedinim fakultetima. Većina fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je u potpunosti ili djelimično arhitektonski pristupačna korisnicima sa invaliditetom. Kroz brojne saradnje za potrebe Centra obezbijeđeno je mnogo asistivne tehnologije, namijenjene tome da se adaptira nastavni proces te obezbijedi literatura prilagođena potrebama ovih studenata.
Centar je bio organizator nekoliko radionica i okruglih stolova. Oni su doprinijeli jačanju kapaciteta i većoj uključenosti studenata sa invaliditetom u kreiranje akademskog okruženja koje bi pružilo adekvatnu podršku i unaprijedilo kvalitet studiranja. Značajne rezultate Centar je postigao implementacijom TEMPUS projekta „Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju” (EQOPP – Equal Opportunities for students with special needs in higher education), koji je realizovan od 2012. do 2014. godine, te Erazmus+ projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori (Trans2Work – School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro), koji je realizovan od 2015. do 2018. Projekti su pokrenuti radi daljeg uspostavljanja jednakog pristupa, uključivanja i pružanja podrške budućim studentima sa invaliditetom na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i okruženju. U okviru ovih projekata Centar je izdao i nekoliko publikacija.
Centar ima dva zaposlena, i to rukovodioca i stručnog saradnika za pitanja studenata sa invaliditetom. Funkciju rukovodioca do sada su obavljale: Mira Makivić (2017–2019) i Bojana Trbić (2019–).

Centar za pomoć studentima sa posebnim potrebama orijentisan je ka tome da nastavi sa započetim aktivnostima na unapređenju položaja studenata sa invaliditetom. U planu je razvoj i implementacija projekata uklanjanja arhitektonskih barijera (što uključuje liftove, rampe, taktilne staze i zvučnu signalizaciju), kao i nabavka asistivnih tehnologija i opreme neophodne za neometano sprovođenje nastavnog procesa. Centar planira da, zajedno sa akademskom zajednicom, ostvari saradnju sa srednjim školama u kojima se realizuje inkluzivno obrazovanje kako bi se srednjoškolci adekvatno informisali o podršci i mogućnostima studiranja mladih sa invaliditetom na Univerzitetu u Banjoj Luci. U okviru Erazmus+ programa mobilnosti studenata realizovane su razmjene studenata sa invaliditetom, a uloga Centra jeste da potencijalnim kandidatima pruži podršku i omogući učešće u ovakvim aktivnostima i u budućnosti.

Telefon +387 51 301 430
Faks +387 51 301 430
Veb-sajt https://czp.unibl.org
E-pošta bojana.trbic@unibl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Rukovodilac centra Bojana Trbić
Saradnik za pomoć (asistenciju) studentima sa posebnim potrebama Saša Grbić