Navigacija

Vedran Jovanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za opštu elektrotehniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta elektrotehnika viši asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1012 Obrada i analiza multimedijalnih signala
1014 Pretraživanje multimedijalnog sadržaja
1049 Odabrana poglavlja digitalne obrade slike
1076 Pretraživanje multimedijalnog sadržaja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Aggregated Color Descriptors for Land Use Classification

  DOI 10.5937/telfor1502091J
  Časopis TELFOR JOURNAL
  Godina 2015
  Autori Vedran Jovanović i Vladimir Risojević
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 91
  Strana do 96
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-3251/2015/1821-32511502091J.pdf

Radovi sa skupova

  Honeybee Activity Monitoring in a Biohybrid System for Explosives Detection

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-17971-7_29
  Publikacija Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering - CMBEBIH 2019
  Godina 2019
  Autori Mitar Simić, Ross Gillanders, Aleksej Avramović, Slavica Gajić, Vedran Jovanović, Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, James Glackin, Graham Turnbull, Janja Filipi, Nikola Kezić, Mario Muštra i Zdenka Babić
  Strana od 185
  Strana do 192

  Splash Detection in Fish Plants Surveillance Videos Using Deep Learning

  Naučni skup 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL)
  Godina 2018
  Autori Vedran Jovanović, Eirik Svendsen, Vladimir Risojević i Zdenka Babić

  Automatic monitoring of honeybees’ activity outside of the hive from UHD video

  Naučni skup 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL)
  Godina 2018
  Autori Aleksej Avramović, Vedran Jovanović, Ratko Pilipović, Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, Slavica Savić, Mitar Simić, Igor Ševo, Mario Muštra, Zdenka Babić i Janja Filipi

  Distributed Signal Processing in Sensor Networks

  Naučni skup International Electrotechnical and Computer Science Conference
  Publikacija Proceedings of the Twenty-seventh International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2018
  Godina 2018
  Autori Gordan Zelinac, Mitar Simić, Zdenka Babić i Vedran Jovanović
  Strana od 303
  Strana do 306

  Honeybee video-tracking for explosive detection

  Naučni skup Mine Action 2018
  Publikacija The 15th International Symposium "Mine Action 2018"
  Godina 2018
  Autori Aleksej Avramović, Ratko Pilipović, Vladan Stojnić, Vedran Jovanović, Igor Ševo, Mitar Simić, Vladimir Risojević i Zdenka Babić
  Strana od 45
  Strana do 48

  Splash detection in surveillance videos of offshore fish production plants

  Naučni skup 2016 International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)
  DOI 10.1109/IWSSIP.2016.7502706
  Godina 2016
  Autori Vedran Jovanović, Vladimir Risojević, Zdenka Babić, Eirik Svendsen i Annette Stahl
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7502706

  Evaluation of Bag-of-Colors descriptor for Land Use Classification

  Naučni skup TELFOR
  Godina 2014
  Autori Vedran Jovanović i Vladimir Risojević

Projekti

Mobilno mapiranje saobraćajnica

Razvoj automobilske industrije uključuje opremanje vozila računarima i senzorima koji su u mogućnosti da pruže podršku prilikom vožnje i parkiranja, kao i da pruže korisne informacije o stanju na cestama i putevima...

Broj projekta 1255006
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksej Avramović
Projektni tim prof. dr Vladimir Risojević
Ljubiša Milinčić
Jovica Bulović
Brankica Oparnica
prof. dr Zdenka Babić
Vedran Jovanović, ma
doc. dr Mitar Simić
Slavica Gajić, ma
Srđan Vučić
Milosava Radonjić
prof. dr Branko Blanuša
Željko Radanović
Vanja Starčević
Vladan Stojnić
Stefan Savić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Elektronski sistem za daljinsko praćenje i analizu uticaja parametara životne sredine na aktivnost pčela

Parametri životne sredine (kvalitet vazduha, vode i zemljišta) imaju veliki uticaj na sva živa bića i zato je njihov monitoring definisan mnogim međunarodnim i nacionalnim regulativama. Uobičajeni pristup u praćenju parametara životne sredine je zasnovan na nepokretnim mjernim stanicama koje karakteriše visoka tačnost i preciznost, ali i visoka cijena instalacije i održavanja. Razvojem tehnologije pojavljuju se komercijalno dostupni senzori za mjerenje parametara životne sredine...

Broj projekta 1255003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim prof. dr Gordana Gardašević
Vanja Starčević
Željko Radanović
Milosava Radonjić
Martina Zorić
Brankica Oparnica
Vladan Stojnić
prof. dr Goran Mirjanić
doc. dr Mitar Simić
Slavica Gajić, ma
doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Branko Blanuša
prof. dr Vladimir Risojević
Vedran Jovanović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 01.03.2020.
Vrijednost projekta 21300.0 BAM

Aproksimativno računanje

Aproksimativno računanje se odnosi na razvoj algoritama digitalne obrade signala koji uvode neznante aproskimacije prilikom numeričkih operacija, pri čemu dolazi do značajne uštede računarskih resusrsa...

Broj projekta 1255002
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksej Avramović
Projektni tim Vanja Starčević
prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Zdenka Babić
doc. dr Mitar Simić
dr Patricio Bulić
Slavica Gajić, ma
Vedran Jovanović, ma
Vladan Stojnić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Distribuirana obrada signala i informacija

roj senzora koji prikupljaju informacije o fizičkom svijetu, kao i obim prikupljenih informacija su u neprestanom porastu. Kada je riječ o prikupljanju velike količine podataka, sve značajnije mjesto zauzimaju senzorske mreže. Senzorske mreže se sastoje iz velikog broja senzorskih čvorova koji su gusto raspoređeni u području od interesa. Prema Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012–2016. godine, u tri predložena prioritetna ...

Broj projekta 8300583
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim doc. dr Mitar Simić
prof. dr Zdenka Babić
Vladan Stojnić
dr Patricio Bulić
doc. dr Aleksej Avramović
Vedran Jovanović, ma
Ratko Pilipović, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.11.2016.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 58719.0 BAM

Detekcija i praćenje objekata malih dimenzija u videu snimljenom sa UAV

Problem zaostalih mina u post-konfliktnim područjima i dalje predstvlja ogroman problem u pogledu povreda civila i neiskorišćenog zemljišta. Humanitarno deminiranje je rizično, skupo i dugotrajno, a moguće su zaostale mine i nakon deminiranja. Zbog toga se pored uobičajenih tehnika i procedura uvode i biološke metode za otkrivanje eksploziva. Najnovija istraživanja su pokazala da je moguće obučiti pčele da dolaze do mjesta na kojima postoji eksploziv...

Broj projekta 8300599
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Vedran Jovanović, ma
Vladan Stojnić
Brankica Oparnica
doc. dr Aleksej Avramović
Slavica Gajić, ma
Milosava Radonjić
doc. dr Mitar Simić
prof. dr Vladimir Risojević
Jovica Bulović
prof. dr Branko Blanuša
Željko Radanović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 8630.0 BAM

„Analiza video zapisa sa UAV kod bioloških metoda za detekciju eksploziva“ – naziv međunarodnog projekta je „Biological Methods (Bees) for Explosive Detection“

Zaostala minska polja u oblastima koje su bile zahvaćene ratom još uvijek predstavljaju veliki problem iz razloga povređivanja ljudi, nemogućnosti obrađivanja takvih polja, prekida trgovinskih veza i komunikacija. Angažovanje ljudi za poslove deminiranja je skupo, vremenski zahtjevno, i predstavlja veliki rizik i prijetnju po ljudske živote...

Broj projekta 8300595
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Jovica Bulović
Ratko Pilipović, ma
Igor Ševo, ma
Brankica Oparnica
prof. dr Branko Blanuša
Željko Radanović
doc. dr Aleksej Avramović
Milosava Radonjić
doc. dr Mitar Simić
Vedran Jovanović, ma
prof. dr Vladimir Risojević
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 18.01.2019.
Vrijednost projekta 8500.0 BAM

Jačanje profila inženjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog društva i industrije

• Poboljšati profil inženjera telekomunikacija, promovisati interdisciplinarnost kao odgovor na potrebe industrije i doprinijeti napredovanju u tehnologiji, ekonomiji i društvu. • Poboljšati kvalitet tradicionalnih studija telekomunikacija, pružajući dodatne kompetencije sa ciljem da se popuni jaz između univerzitetskog obrazovanja i potreba tržišta na lokalnom nivou...

Broj projekta 8300588
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim doc. dr Jovan Galić
doc. dr Mitar Simić
Jovica Bulović
Vedran Jovanović, ma
Boris Malčić, ma
prof. dr Vladimir Risojević
doc. dr Aleksej Avramović
Vladan Stojnić
Milica Lekić
prof. dr Gordana Gardašević
prof. dr Slavko Šajić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2017.
Završetak projekta 01.10.2020.
Vrijednost projekta 187655.0 BAM

Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva

Projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje preostalih mina. To se planira postići poboljšanjima i integracijom postojećih najsavremenijih tehnika, naime, obučenim kolonijama pčela u kombinaciji sa organskim poluprovodničkim senzorskih filmovima na bazi eksplozivne pare, i automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem sa bespilotnim letjelicama iznad minskih polja...

Broj projekta 8300587
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim doc. dr Mitar Simić
Vedran Jovanović, ma
Ratko Pilipović, ma
Mišo Babić
prof. dr Vladimir Risojević
doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Goran Mirjanić
Vanja Starčević
Vladan Stojnić
Slavica Gajić, ma
Igor Ševo, ma
Finansijer NATO Science for Peace and Security
Početak realizacije 01.11.2017.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 300415.0 BAM