Navigacija

doc. dr Danijela Petrović
docent

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 109
Katedre
 • Šumarski fakultet-Korišćenje šumskih resurs
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Korišćenje šumskih resursa docent 25. septembar 2019.
Korišćenje šumskih resursa viši asistent 25. januar 2018.
Korišćenje šumskih resursa viši asistent 26. maj 2011.

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MŠ11MPDR Mehanička prerada drveta
MŠ19DHRO Dendrohronologija
Akademske studije prvog ciklusa
OP15AHDR Anatomija i hemija drveta
OP15SVD1 Svojstva drveta I
OP15SVD2 Svojstva drveta II
OŠ07ANAT Anatomija i svojstva drveta
OŠ07PRER Osnovi prerade drveta
OŠ13ANAT Anatomija i svojstva drveta
OŠ13DHRO Dendrohronologija
OŠ13PRER Osnovi prerade drveta

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Relationships Between Climatic Variables and Tree-Ring Width of Silver Fir (Abies alba Mill.) in Kozara National Park (Bosnia and Herzegovina)

  DOI https://doi.org/10.15177/seefor.20-05
  Časopis SEEFOR
  Godina 2020
  Autori Jelena Subotić, Vojislav Dukić, Tatjana Popov, Goran Trbić, Zoran Maunaga i Danijela Petrović
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 27
  Veb adresa https://www.seefor.eu/images/arhiva/vol11_no1/subotic/subotic.pdf

  VELIČINA I VARIJABILITET DEBLJINSKOG PRIRASTA STABALA JELE NA PLANINI BORJA

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2019
  Autori Goran Jović, Vojislav Dukić, Branko Stajić i Danijela Petrović
  Broj 29
  Strana od 5
  Strana do 16

  MODELI RASTA VISINA STABALA U JEDNODOBNIM SASTOJINAMA HRASTA KITNJAKA U ZAPADNOM DIJELU REPUBLIKE SRPSKE

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2018
  Autori Vojislav Dukić, Danijela Petrović i Branko Stajić
  Broj 28
  Strana od 19
  Strana do 27

  DENDROKLIMATOLOŠKA ANALIZA RASTA JELE (Abies Alba Mill.) NA PODRUČJU PLANINE BORJA , BOSNA I HERCEGOVINA

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta u Beogradu
  Godina 2018
  Autori Goran Jović, Vojislav Dukić, Branko Stajić, Marko Kazimirović i Danijela Petrović
  Broj 118
  Strana od 27
  Strana do 46

  ANIZOTROPIJA TRANSVERZALNOG BUBRENJA DRVETA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika (Pančić) Purkyně)

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta u Beogradu
  Godina 2018
  Autori Danijela Petrović, Zdravko Popović, Nebojša Todorović i Vojislav Dukić
  Broj 117
  Strana od 119
  Strana do 135

  Napon na pritisak upravno na vlakanca drveta Pančićeve omorike (Picea omorika (Pančić) Purkyně) iz kultura i prirodnih sastojina

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta u Beogradu
  Godina 2017
  Autori Danijela Petrović, Zdravko Popović i Nebojša Todorović
  Broj 116
  Strana od 171
  Strana do 188

  Širine prstenova prirasta i gustina drveta hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) na Prosari

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2016
  Autori Danijela Petrović, Dejan Radulović i Vojislav Dukić
  Broj 25
  Strana od 5
  Strana do 14

  Dinamika nastajanja otvora sklopa sastojina u dinarskoj prašumi Lom

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2012
  Autori Zoran Govedar, Vojislav Dukić, Danijela Petrović i Srđan Keren
  Strana od 45
  Strana do 60
  Veb adresa http://www.glasnik-sfbl.rs.ba/glasnik/Glasnik_16.pdf

  Zavisnost mehaničkih svojstava drveta duglazije, borovca i crnog bora od širine prstenova prirasta i gustine

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2010
  Autori Borislav Šoškić, Dragan Stojičić i Danijela Petrović
  Broj 3-4
  Strana od 11
  Strana do 22

  Čvrstoća na pritisak i tvrdoća drveta smrče (Picea abies Karst.) iz kultura

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2008
  Autori Borislav Šoškić, Zoran Govedar, Nebojša Todorović i Danijela Petrović
  Broj 3
  Strana od 119
  Strana do 135

  Gustina i mehanička svojstva drveta duglazije, borovca i crnog bora

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2007
  Autori Borislav Šoškić, Dragan Stojičić i Danijela Petrović
  Strana od 1
  Strana do 11

  Osnovna fizička svojstva drveta smrče (Picea abies Karst.) iz kultura

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Godina 2007
  Autori Borislav Šoškić, Zoran Govedar, Nebojša Todorović i Danijela Petrović
  Strana od 97
  Strana do 110

Radovi sa skupova

  BIOINDICATION OF VITALITY ON THE BASIS OF DIAMETER INCREMENT OF EUROPEAN SILVER FIR (Abies alba Mill.) ON THE MOUNTAIN BORJA

  Naučni skup X International Scientific Agricultural Symposium "AGROSYM 2019"
  Publikacija BOOK OF PROCEEDINGS
  Godina 2019
  Autori Goran Jović, Vojislav Dukić, Branko Stajić i Danijela Petrović
  Strana od 1884
  Strana do 1889

  THE INFLUENCE OF GROWTH RING WIDTH ON WOOD DENSITY OF SERBIAN SPRUCE (Picea omorika (Pančić)Purkyně)

  Naučni skup X International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2019"
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2019
  Autori Danijela Petrović i Vojislav Dukić
  Strana od 880

  MOR and MOE of Serbian spruce (Picea omorika (Pančić) Purkyně) wood from plantations

  Naučni skup FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2017
  Autori Danijela Petrović, Zdravko Popović, Vojislav Dukić i Nebojša Todorović
  Strana od 86

  The structure and dynamics of mixed-species stand of Scots pine, Norway spruce and silver fir on mountain Klekovača (B&H)

  Naučni skup Natural resources, green tecnology & sustainable development
  Godina 2014
  Autori Vojislav Dukić, Branko Stajić, Danijela Petrović i Aleksandra Karanović

  Growth model of Serbian spruce (Picea omoirka Pančić/Purkine) trees in different biological position in the seed culture "Zanožje - Vitez

  Naučni skup International Scientific Conference "Forests in the future - use, risks and development
  Publikacija Proceedings
  Godina 2012
  Autori Vojislav Dukić, Milan Mataruga, Zoran Maunaga, Danijela Petrović i Branislav Cvjetković
  Strana od 73
  Strana do 80
  Veb adresa http://www.forest.org.rs/pdf/proceedings-conference2012.pdf

  Tree growth models of Austrian pine cultures in the forest management area “Teslić”

  Naučni skup Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Goran Jović, Danijela Petrović i Vojislav Dukić
  Strana od 435
  Strana do 444

  Intra and inter-line variability of physical wood properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) in the seed orchard on Jelova gora

  Naučni skup Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry – 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka.
  Godina 2012
  Autori Danijela Petrović, Vasilije Isajev i Borislav Šoškić
  Strana od 669
  Strana do 675

  Growth ring width along the bole in even-aged sessile oak stand in the western part of Republic of Srpska

  Naučni skup Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Danijela Petrović, Vojislav Dukić i Goran Jović

  Privatno šumarstvo u funkciji ruralnog razvoja i borbe protiv siromaštva

  Naučni skup Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  Godina 2009
  Autori Zoran Govedar, Miro Maksimović, Doni Blagojević, Vojislav Dukić, Danijela Petrović i Brane Zlokapa

  Istraživanje režima svjetlosti primjenom hemisferičnih fotografija u sastojini smrče, jele i bukve (Piceo – abieti – fagetum) na području Dnolučke planine

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2009
  Autori Zoran Govedar, Srđan Keren, Rodoljub Oljača, Vojislav Dukić i Danijela Petrović

Projekti

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj - Faza II

Ovaj projekat je nastavak tematskog projekta Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj koji se već finansira iz sredstava posebnih namjena za šume.

Broj projekta 1251417
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim dr Milorad Danilović
doc. dr Danijela Petrović
doc. dr Dane Marčeta
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Zoran Maunaga
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 167784.0 BAM

Genetička karakterizacija i procjena uticaja klimatskih promjena na Pančićevu omoriku u Republici Srpskoj

Broj projekta 1251410
Status Aktivan
Tip projekta IPA
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim doc. dr Vanja Daničić
doc. dr Danijela Petrović
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Vojislav Dukić
doc. dr Vladimir Stupar
Đorđije Milanović
Finansijer Program prekogranične saradnje EU (IPA)
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.08.2020.
Vrijednost projekta 68082.0 BAM

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
prof. dr Vojislav Dukić
doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Nada Šumatić
prof. dr Zoran Stanivuković
Zorana Hrkić-Ilić, ma
prof. dr Milan Mataruga
doc. dr Vladimir Petković
Brankica Kajkut
doc. dr Branislav Cvjetković
doc. dr Dragan Čomić
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Dane Marčeta
dr Dražen Miljić
prof. dr Ljiljana Došenović
Đorđije Milanović
prof. dr Mira Milić
Dragica Mihaljčić
doc. dr Vladimir Stupar
prof. dr Jugoslav Brujić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim dr Milorad Danilović
doc. dr Dane Marčeta
doc. dr Vladimir Petković
Dragica Mihaljčić
dr Dražen Miljić
prof. dr Zoran Maunaga
Jelena Čučković, ma
doc. dr Danijela Petrović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM