Navigacija

prof. dr Ljiljana Došenović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 109
Katedre
 • Šumarski fakultet-Silvekologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Urbano šumarstvo vanredni profesor 3. oktobar 2014.
Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline) vanredni profesor 16. jul 2015.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
ZPGP Zeleni prostori grada i pejsaža
Akademske studije prvog ciklusa
OAU07UP Urbana priroda

Šumarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MŠ11PEJZ Pejzaži i pejzažna ekologija
MŠ11UFLO Urbana dendroflora
MŠ13FUNK Opštekorisne funkcije šuma
MŠ19FUNK Opštekorisne funkcije šuma
Akademske studije prvog ciklusa
OŠ07ŠŽIV Šuma i životna sredina
OŠ13ŠŽIV Šuma i životna sredina

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MAB-I-13 Hortikulturno uređenje prostora
MBH07-O Travnjaci posebnih namjena
MBH09-O Dizajn u hortikulturi
MBH10-O Osnove urbanizma i planiranja u hortikulturi
MRR/I-I-13 Hortikulturno uređenje prostora

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Zeleni koridori kao element urbanog planiranja: pogled iz Trebinja

  DOI 10.7251/GSF1828047D
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Došenović, Tanja Trkulja i Tijana Marić
  Broj 28
  Strana od 47
  Strana do 57
  Veb adresa http://glasnik-sfbl.rs.ba/index.php/gsfbl/article/view/201

  GREENWAYS AS AN ELEMENT OF URBAN PLANNING: BANJA LUKA CASE STUDY

  DOI https://doi.org/10.2298/FUACE181010025T
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2018
  Autori Tanja Trkulja, LJiljana Došenović i Nikola Matić
  Volumen 16
  Broj 3
  Strana od 501
  Strana do 515
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng/article/view/4524

  Recreation function of forest complexes as an element of urban planning: a view from Republic of Srpska

  DOI 10.2298/FUACE161125007D
  Časopis The Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Došenović, Tanja Trkulja i Mirjana Sekulić
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 103
  Strana do 115
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng/article/view/2340

  Krovni vrt kao prostor spektakla

  DOI 10.7251
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2016
  Autori Mirjana Sekulić i Ljiljana Došenović
  Broj 24
  Strana od 51
  Strana do 67

  Razvoj objekata hortikulture u strukturi urbane matrice Banjaluke

  DOI 10.7251/AGRSR1303367D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Došenović, Mirjana Sekulić i Jelena Davidović
  Volumen 14
  Broj 3
  Strana od 367
  Strana do 375
  Veb adresa http://www.agroznanje.com/

  The Botanical Garden of the University of Banja Luka

  DOI 10.7251/AGREN1204673D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Gordana Đurić, LJiljana Došenović, Jelena Davidović i Mira Ćopić
  Volumen 13
  Broj 4
  Strana od 673
  Strana do 679
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/669/614

  Mjesto i funkcija objekata hortikulture u procesu održivog razvoja urbane matrice Trebinja

  DOI 10.7251/AGRSR1203375D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Došenović i Jelena Davidović
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 375
  Strana do 388
  Veb adresa http://www.agroznanje.com/

  "Dendroflora i hortikulturno rješenje saobraćajnog ostrva na Starčevici u Banja Luci"

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2010
  Autori Marijana Kapović, Ljiljana Došenović i Tijana Čutura
  Broj 12
  Strana od 33
  Strana do 44

  Koncentracija cinka (Zn) u zem¬ljištu šumskih ekosistema NP "Fruška gora",

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2008
  Autori Dragica Stanković, Borivoj Krstić i Ljiljana Došenović
  Strana od 47
  Strana do 62

  Zaštita i unapređenje životne sredine u skladu sa strategijom održivog razvoja i Agendom 21,

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2007
  Autori Dragica Stanković i Ljiljana Došenović
  Strana od 127
  Strana do 132

  Položaj kao uticajni faktor rekreativne vrijednosti šumskih ekosistema

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2004
  Autori Ljiljana Došenović
  Strana od 73
  Strana do 86

Radovi sa skupova

  Greenways as element of urban planning: Trebinje view

  Naučni skup Forest science for sustainable development of forests
  Publikacija Forest science for sustainable development of forests: Book of abstracts / International Scientific Conference
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Došenović, Tanja Trkulja i Tijana Marić
  Strana od 80
  Strana do 80
  Veb adresa http://ekonferencije.com/paper/view/5338#.Wiu5_TRrzDc

  RAIN GARDENS AND GREEN ROOFS AS SUSTAINABLE ECOLOGICAL STORMWATER SYSTEMS

  Naučni skup XXI INTERNATIONAL ECO-CONFERENCE® 2017 27-29 SEPTEMBER 2017
  Godina 2017
  Autori Amela Đuraković, Mirjana Sekulić i Ljiljana Došenović
  Strana od 141
  Strana do 151

  "Possibilities of transformation of „Central mine“ brownfield site in Ljubija into an industrial park"

  Naučni skup 6th European Posgraduate Sustainable development Symposium
  Publikacija Book of abstracts of 6th European Posgraduate Sustainable development Symposium
  Godina 2016
  Autori Tanja Trkulja i Ljiljana Došenović
  Strana od 13
  Strana do 13

  Transformation of urban green spaces: redesign of Petar Kočić park in Banjaluka

  Naučni skup 3rd international conference CICOP BIH - The importance of place: 21st Century heritage without borders - Sustainability and heritage in a world of change
  Publikacija Conference Proceedings: The importance of place: 21st Century heritage without borders - Sustainability and heritage in a world of change
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Došenović i Tanja Trkulja
  Strana od 246
  Strana do 259

  Green Structure of the City of Trebinje (Bosnia and Herzegovina): City Plan Discourse Development

  Naučni skup 17thInternational Conference of the Europen Forum on Urban Forestry
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Došenović, Mirjana Sekulić i Jelena Davidović
  Strana od 127
  Strana do 128

  Application of roof gardens in the defining image of the city

  Naučni skup International academic conference on places and technologies
  Publikacija Proceedings of international academic conference on places and technologies
  Godina 2014
  Autori Mirjana Sekulić, Ljiljana Došenović i Bojana Stanković
  Strana od 613
  Strana do 620

  Botanical garden and park of the University of Banja Luka

  Naučni skup Sixth European botanic gardens congress
  Publikacija European botanic gardens in a changing world: Insights into EUROGARD VI
  Godina 2012
  Autori Gordana Đurić, Nada Šumatić, LJiljana Došenović, Mira Ćopić, Vladimir Stupar i Jelena Davidović
  Strana od 225
  Strana do 233

  "Proces uređenja parka Petar Kočić-izazov savremenih tendencija redizajna"

  Naučni skup Prvi simpozijum hortikulture u BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik apstrakta Prvi simpozijum hortikulture u BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Došenović, Jasna Avdić i Marijana Kapović
  Strana od 67
  Strana do 67

  Hortikulturni aspekt obnove i razvoja Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja u BiH

  Naučni skup Prvi simpozijum hortikulture u BiH
  Godina 2010
  Autori Berina Bečić, Jasna Avdić i Ljiljana Došenović
  Strana od 78
  Strana do 78

  Herbaceous plantsaslead (pb) hyperaccumulators

  Naučni skup Integralna zaštita šuma, naučno-tehnološka platforma,
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog skupa: Integralna zaštita šuma, naučno-tehnološka platforma, Institut za šumarstvo
  Godina 2007
  Autori Dragica Stanković, Borivoj Krstić i Ljiljana Došenović
  Strana od 228
  Strana do 232

  Metodološki pristup integralnom vrednovanju prirodnih struktura u procesu urbanizacije gradova Republike Srpske

  Naučni skup Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog skupa Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja, Šumarski fakultet Banjaluka
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Došenović
  Strana od 71
  Strana do 87

  Integrativna zaštita kulturnog pejzaža u kontekstu definisanja rekreativne funkcije urbanih šuma Banjaluke,

  Naučni skup Retrospektiva naučne misli i vizije razvoja
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog skupa: Retrospektiva naučne misli i vizije razvoja,Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci,
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Došenović
  Strana od 251
  Strana do 261

  Ocjena rekreativne vrijednosti šumskih kompleksa u gravitacionom području Banjaluke

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja,
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog skupa: Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Geografski fakultet, Asocijacija prostornih planera Srbije – Institut za prostorno planiranje
  Godina 2003
  Autori Ljiljana Došenović
  Strana od 137
  Strana do 148

Knjige

  Sistem urbanog zelenila u procesu razvoja održivog i otpornog grada

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN ISBN 978-99976-782-3-2
  Godina 2020
  Autori Tanja Trkulja i Ljiljana Došenović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 325

  Rekreativna funkcija šumskih kompleksa Banjaluke kao element prostornog i urbanističkog planiranja

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci: Šumarski fakultet
  ISBN 978-99938-56-44-3
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Došenović i Tanja Trkulja
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 190

  Dizajn vrta

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-56-29-0
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Vujković i Ljiljana Došenović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Umjetnički radovi

  Poster presentation „Possibilities of transformation of „Central mine“ brownfield site in Ljubija into an industrial park“

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 01-03.06.2016.
  Godina 2016
  Autori Tanja Trkulja i Ljiljana Došenović

Projekti

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim doc. dr Danijela Petrović
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Milan Mataruga
doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Mira Milić
dr Dražen Miljić
prof. dr Nada Šumatić
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Vojislav Dukić
prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Zoran Stanivuković
Zorana Hrkić-Ilić, ma
doc. dr Dane Marčeta
doc. dr Vladimir Stupar
prof. dr Jugoslav Brujić
Brankica Kajkut
Đorđije Milanović
Dragica Mihaljčić
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
doc. dr Dragan Čomić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Studija o osnivanju šumskih zasada u RŽR "Ljubija" Prijedor

Površine na kojima se vršila eskploatacija i deponovanje otpada predstavljaju površine na kojima je potrebno izvršiti rekultivaciju, odnoso privesti te površine odgovarajućoj kulturi. U svijetu je trend da se takve površine maksimalno iskorištavaju za potreba podizanja novih, ekonoskih šumskih zasada...

Broj projekta 8301410
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Vojislav Dukić
prof. dr Svjetlana Sredić
prof. dr Zoran Govedar
Vladan Ivetić
doc. dr Branislav Cvjetković
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Zoran Maunaga
Igor Kneginjić
doc. dr Vladimir Stupar
doc. dr Dragan Čomić
Finansijer Rudnici željezne rude "Ljubija" AD Prijedor
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta 01.08.2016.
Vrijednost projekta 49000.0 BAM