Navigacija

Tanja Glišić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Predškolsko vaspitanje
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika predškolskog vaspitanja viši asistent 24. septembar 2020.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13SKV Savremeni kurikulum u predškolskom vaspitanju
MPV13STM Savremene teorije i modeli u metodici predškolskog vaspitanja
MPV13CEN Centri za stvaralaštvo i učenje
MPD10PPK Poslovna pedagoška kultura
Akademske studije prvog ciklusa
IUO141-PD Individualizacija u obrazovanju
IUO-15 Individualizacija u obrazovanju
MO142 Menadžment u obrazovanju
MUODS135 Metodika upoznavanja okoline i društvene sredine
MFMP135 Metodika formiranja matematičkih pojmova
OA131 Osnovi andragogije
PVMRG136 Metodika razvoja govora
PVUAIU136 Usmjerene aktivnosti i učenje
TMUO132 Teorije i modeli učenja odraslih
UMVOR135 Uvod u metodiku VOR-a
FOMPPD Uvod u formiranje matematičkih pojmova predškolske djece
ŠM148 Školski menadžment

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Zašto djeca pitaju – nova klasifikacija pitanja predškolske djece

  DOI 10.5937/inovacije1702114G
  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2017
  Autori Tanja Glišić
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 114
  Strana do 127
  Veb adresa http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/30-2-8/

  Pitanje u vaspitno-obrazovnom procesu

  DOI 10.7251/NSK1601065G
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Tanja Glišić
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 65
  Strana do 80

  Model integriranja posebnih metodika odgoja u ranom djetinjstvu: perspektive studenata o njihovom učenju u autentičnim okruženjima

  DOI 10.15516/cje.v17i0.1485
  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2015
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Aleksandra Šindić-Radić i Tanja Vujić
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 179
  Strana do 194
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=202955

  Aquaring methodical skills of preservice preschool teachers:from abstract knowledge to situation based learning

  Časopis Methodological Horizons
  Godina 2013
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin i Tanja Vujić
  Volumen 8 (2013)2
  Broj 18
  Strana od 47
  Strana do 65
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=169152

Radovi sa skupova

  Pitanja predškolske djece u funkciji razvoja kritičkog mišljenja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2014
  Autori Tanja Vujić
  Strana od 355
  Strana do 364

  Protivurječnosti u razvoju profesionalnih kompetencija pedagoga

  Naučni skup Banjalučki novembarski sureti
  Godina 2013
  Autori Margareta Skopljak, Tamara Pribišev-Beleslin i Tanja Vujić
  Strana od 235
  Strana do 250

  Praćenje i ocjenjivanje studenata po Bolonjskom procesu

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak, Sanja Partalo i Tanja Vujić
  Strana od 225
  Strana do 240

Knjige

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  Izdavač CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN 978-99976-722-1-6
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Obuka studenata s invaliditetom

  Izdavač Centar modernih znanja Banja Luka
  ISBN 9789997672216
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

Projekti

Savremeni pristupi u metodici matematičkog obrazovanja djece predškolskog uzrasta

Reforma predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj je aktualan stručni, naučni i društveni problem. Savremeno institucionalno predškolsko vaspitanje i obrazovanje doživljava se kao briga i odgovornost države za odrastanje i blagostanje njegovih najmlađih građana, uključujući mogućnosti za rani start u razvoju matematičkih pojmova.

Broj projekta 8301301
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Aleksandra Hadžić
Dejan Kantar, ma
prof. dr Tatjana Duronjić
Tanja Glišić, ma
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 18.02.2018.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM