Navigacija

prof. dr Ranka Perić-Romić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-001
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Sociologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Posebne sociologije vanredni profesor 7. maj 2019.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MRR/II-O-03 Ruralna sociologija
Akademske studije prvog ciklusa
OAE07SS Sociologija sela

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MS-10 Tradicionalno i moderno u kulturi
MS-16 Sociologija urbanog prostora
MS-7 Ekonomska globalizacija
Akademske studije prvog ciklusa
OSR-28 Socijalna patologija
S-19 Ruralna sociologija
S-20 Sociologija svakodnevnog života
S20-15 Sociologija ruralne održivosti
S20-20 Sociologija urbanog razvoja
S-22 Socijalna ekologija
S-25 Urbana sociologija
S-26 Sociologija morala
S-39 Socijalna patologija
S-46 Sociologija obrazovanja
S-60 Metodika nastave sociologije sa hospitovanjem
SOS-28 Sociologija naselja
SOS-32 Metodika nastave sociologije
SOS-40-6 Sociologija obrazovanja
SOS-62 Socijalna ekologija
SR1-50 Socijalna patologija
SR-49 Socijalna patologija
SRD-18 Socijalna patologija
SRS-46 Socijalna patologija
Akademske studije trećeg ciklusa
DSDN-S-7 Globalizacija i socijalno-patološke pojave

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Potreba održivosti društvenih i humanističkih nauka u svjetlu društvenih promjena: ostvrt na sociologiju

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2017
  Autori Ranka Perić-Romić
  Volumen 12
  Broj 1840-1538
  Strana od 5
  Strana do 19

  Divided Brothers: Ex-Double Towns Brod and Slavonski Brod

  Časopis Sociální studia / Social Studies
  Godina 2017
  Autori Ranka Perić-Romić, Duško Trninić i Dalibor Savić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 53
  Veb adresa https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8703

  Izazovi održivog razvoja sela Republike Srpske

  DOI 10.5937/pol1612109P
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Ranka Perić-Romić
  Volumen 6
  Broj 12
  Strana od 109
  Strana do 123
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=13228&lang=sr

  Pokazatelji urbanizacije-siromaštvo i društveni razvoj

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2015
  Autori Ranka Perić-Romić
  Broj 10
  Strana od 347
  Strana do 361

  Post-socialist urban transformation of Banja Luka

  Časopis Contemporary European Studies
  Godina 2015
  Autori Ranka Perić-Romić
  Volumen 2
  Strana od 33
  Strana do 45
  Veb adresa http://www.ces.upol.cz

  Uzroci osiromašivanja gradova i gradskog stanovništva

  Časopis POLITEIA
  Godina 2012
  Autori Ranka Perić-Romić
  Broj 3
  Strana od 47
  Strana do 59

  Specifičnosti naših gradova na putu modernizacije

  DOI 10.7251/GMS1301139P
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Ranka Perić-Romić
  Volumen 2
  Strana od 143
  Strana do 158

  Društveno oblikovanje javnog prostora u urbanim sredinama

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2011
  Autori Ranka Perić-Romić
  Broj 6
  Strana od 181
  Strana do 193

  Džentrifikacija - od uzroka nastanka do konačnih ishoda

  Časopis RADOVI
  Godina 2011
  Autori Ranka Perić-Romić
  Broj 13/2
  Strana od 257
  Strana do 269

Radovi sa skupova

  Moderni koncepti razvoja Banje Luke pod uticajem tranzicijskih procesa

  Naučni skup Novi koncept urbanog razvoja Banjaluke
  DOI 316.334.2:330.342(497.6Banja Luka)
  Publikacija Zbornik radova sa okruglog stola
  Godina 2018
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 57
  Strana do 81

  Uticaj transformacije javnog i privatnog prostora na život stanovnika u urbanim sredinama

  Naučni skup Društvo i prostor
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 15
  Strana do 26

  Odnos globalnih gradova i suvereniteta u doba globalizacije

  Naučni skup Globalizacija i suverenost-sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 453
  Strana do 459

  Svjetske ekonomske organizacije i institucionalizacija siromaštva

  Naučni skup Siromaštvo i globalna bezbjednost
  Godina 2012
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 67
  Strana do 76

  Politička kultura nacionalizma

  Naučni skup Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratizacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  DOI 32:316.7(497.6)(082) 324:316.7(497.6)(082)
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Braco Kovačević i Ranka Perić-Romić
  Strana od 246
  Strana do 253

  Uticaj medija na društvenu svijest

  Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
  Publikacija Nauka kulktura i ideologija
  Godina 2009
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 41
  Strana do 51

Knjige

  Banja Luka u urbanoj transformaciji

  Izdavač Fakultet političkih nauka Banja Luka
  ISBN 987-99976-720-6-3
  Godina 2018
  Autori Ranka Perić-Romić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 128

  Socijalna patologija

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-30-30-7
  Godina 2009
  Autori Braco Kovačević i Ranka Perić-Romić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 165

Projekti

Fertilni kapacitet i stavovi o planiranju porodice porodilja UKC RS Banja Luka

Predmet istraživanja se temelji na postojećim tendencijama nedovoljnog rađanja, negativnog prirodnog priraštaja, otvorene depopulacije, starenja stanovništva i sve raširenijeg samačkog života u Republici Srpskoj. Sa tog aspekta od posebnog značaja je sagledavanje fertilnog kapaciteta porodilja i njihovog modela reproduktivnog ponašanja, zdravstvene zaštite i borbe protiv steriliteta...

Broj projekta 1259005
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Draško Marinković
Projektni tim mr Aleksandar Majić
prof. dr Ranka Perić-Romić
Danijela Pisarević
Nevena Pavlović
mr Vladimir Perendija
prof. dr Aleksandra Petrašević
Sofija Verić
Vanja Mirjana Vujić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 13.12.2019.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM