Navigacija

prof. dr Duško Trninić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-001
lokal 425
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Sociologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Posebne sociologije vanredni profesor 28. februar 2019.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
PS1-SO12I Sociologija – izabrane teme

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MN-7 Mediji i globalizacija
MP-3 Teorije globalizacije
MS-11 Sociologija masovne kulture
MS-15 Teorija globalizacije
Akademske studije prvog ciklusa
NOV-48 Teorije kulture
P-49 Politikologija religije
P-55 Islamska politička misao
PN-55 Politikologija religije
S-45 Sociologija religije
S-49 Sociologija etniciteta
S-50 Svjetske religije
S-59 Kultura religija
Akademske studije trećeg ciklusa
DSDN-S-6 Religija i etnicitet
Prvi ciklus
S-61 Sociologija društvenih grupa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Life-stories of Labour Migrants from Bosnia and Herzegovina: Balkanist Discourse(s), Liminality and Integration

  DOI 10.1080/19448953.2018.1506299
  Časopis Journal of Balkan and Near Eastern Studies
  Godina 2020
  Autori Dalibor Savić, Anđela Pepić i Duško Trninić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 137
  Veb adresa https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1506299

  Divided Brothers: Ex-Double Towns Brod and Slavonski Brod

  Časopis Sociální studia / Social Studies
  Godina 2017
  Autori Ranka Perić-Romić, Duško Trninić i Dalibor Savić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 53
  Veb adresa https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8703

  Religijski fundamentalizam: Vraćanje tradiciji modernim sredstvima

  Časopis Religija i tolerancija. Časopis Centra za empirijska istraživanja religije
  Godina 2017
  Autori Duško Trninić
  Volumen XV
  Broj 27
  Strana od 31
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.ceir.co.rs/index.php?strana=pages/casopis.php

  Kulturna homogenizacija – između mekdonaldizacije i prevođenja u lokalni kontekst

  Časopis Sociološki godišnjak
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić
  Broj 11
  Strana od 103
  Strana do 119
  Veb adresa http://www.sociolog.rs/godisnjak.php

  Kultura (ni)je važna: Kulturalizam kao dominantna savremena paradigma

  DOI 10.7251/POL1611055T
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić
  Volumen 11
  Broj 2232-9641
  Strana od 55
  Strana do 73
  Veb adresa http://politeia.fpnbl.org

  Bekov koncept globalnosti kao druge modernosti

  DOI 10.7251/RAD1420063T
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2014
  Autori Duško Trninić
  Broj 20
  Strana od 63
  Strana do 78
  Veb adresa http://www.ffbl.edu.rs/

  Globalizacija i pitanje identiteta

  DOI 10.7251/RADI301045T
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Duško Trninić
  Broj 17
  Strana od 45
  Strana do 63
  Veb adresa http://www.ffbl.edu.rs/

  Religija između sekte i crkve: (Ne)mogućnost klasifikacije religijskih organizacija

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2011
  Autori Duško Trninić
  Volumen 14
  Strana od 49
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.ffbl.edu.rs/

  Interreligijski dijalog: od sukoba prema susretu religija

  Časopis Putevi
  Godina 2009
  Autori Duško Trninić
  Broj 6-7
  Strana od 69
  Strana do 73

  Zaokret u sociološkom proučavanju religije: od teorije sekularizacije ka teoriji religijskog tržišta

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Duško Trninić
  Broj 11
  Strana od 157
  Strana do 175

  Budućnost religije (čitajući knjigu Bitka za Boga Karen Armstrong)

  Časopis Putevi
  Godina 2007
  Autori Duško Trninić
  Broj 2-3
  Strana od 211
  Strana do 215

Radovi sa skupova

  Imperijalni globalni poredak i pitanje suvereniteta

  Naučni skup Globalizacija i desuverenizacija
  Publikacija Globalizacija i suverenost – sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Godina 2014
  Autori Duško Trninić
  Strana od 31
  Strana do 41

  (De)konstrukcija kulture u doba globalizacije

  Naučni skup Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi, perspektive)
  Publikacija Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi, perspektive)
  Godina 2011
  Autori Duško Trninić
  Strana od 63
  Strana do 74

  Kulturna odbrana i upravljanje kulturnom tranzicijom

  Naučni skup Revitalizacija religije – Teorijski i komparativni pristup
  Publikacija Revitalizacija religije i savremeno društvo
  Godina 2010
  Autori Duško Trninić
  Strana od 31
  Strana do 33

  Globalization as a Precursor to the Revivalism of Religion

  Naučni skup XVI Annual International YSSSR Conference "Revitalization of Religion – Theoretical and Comparative Approaches"
  Publikacija Revitalization of Religion – Theoretical and Comparative Approaches
  Godina 2009
  Autori Duško Trninić
  Strana od 31
  Strana do 37

  Religijski fundamentalizam: konzervativni odgovor na izazove modernosti

  Naučni skup Nauka i savremeni društveni procesi
  Publikacija Nauka i savremeni društveni procesi
  Godina 2007
  Autori Duško Trninić
  Strana od 73
  Strana do 91

Ostali radovi

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: Kvalitet savremenog života kao determinanta mentalnog zdravlja studenata u Republici Srpskoj

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2020
  Autori Duško Trninić

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: “Životni projekti mladih (re)emigranata iz BiH”

  Izdavač Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić, Dalibor Savić, Bojana Miodragović, Anđela Pepić i Nataša Jović

  Međunarodni naučni skup: „Nauka i evrointegracije“

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2015
  Autori Duško Trninić

  Međunarodna naučna konferencija: „Društvo i prostor“

  Izdavač Srpsko sociološko društvo/ Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu/ Institut za uporedno pravo
  ISSN/ISBN 978-86-81319-06-2
  Godina 2015
  Autori Duško Trninić
  Strana od 178
  Strana do 179

  Međunarodni naučni skup: "Globalizacija i (de)suverenizacija"

  Izdavač Studijski program za sociologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Duško Trninić

  Međunarodni naučni skup: "Kultura i obrazovanje – determinante društvenog procesa (dostignuća, dometi, perspektive)"

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2010
  Autori Duško Trninić

  Međunarodna naučna konferencija: "Revitalizacija religije – Teorijski i komparativni pristup"

  Izdavač Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije
  Godina 2009
  Autori Duško Trninić

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Odgovornost nauke u savremenom društvu"

  Izdavač Filozofsko društvo RS
  Godina 2008
  Autori Duško Trninić

  Religijske studije na Univerzitetima u BiH: Novi religijski pokreti (priručnik za studente)

  Izdavač Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija
  Godina 2008
  Autori Duško Trninić
  Veb adresa http://www.tpo.ba/b/Publikacije.html

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Demokratizacija kroz reformu obrazovanja – Izučavanje religije na Univerzitetima u BiH"

  Izdavač Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija
  Godina 2008
  Autori Duško Trninić
  Veb adresa http://www.tpo.ba/b/Projekti.html

  Međunarodna naučna konferencija: "Tranzicija i društveno raslojavanje"

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao
  Godina 2008
  Autori Duško Trninić

  Međunarodni naučni skup: "Nauka, kultura i ideologij"

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2008
  Autori Duško Trninić

  Međunarodni naučni skup: "Nauka i savremeni društveni procesi"

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2007
  Autori Duško Trninić

  Međunarodni naučni skup: "Kultura i obrazovanje"

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2006
  Autori Duško Trninić

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Sistem vrijednosti mladih u poslijeratnom društvu BiH"

  Izdavač Institut za filozofiju i društvena istraživanja Filozofskog fakulteta
  Godina 2005
  Autori Duško Trninić

  Međunarodni naučni skup: "Nauka i obrazovanje"

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2005
  Autori Duško Trninić

Knjige

  Religija u ogledalu vremena: Prilozi sociologiji sekularizacije

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao
  ISBN 978-99938-897-9-3
  Godina 2018
  Autori Duško Trninić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 142

  Religija pred izazovima globalizacije

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao
  ISBN 978-99938-897-2-4
  Godina 2010
  Autori Duško Trninić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 117