Навигација

Архива новости

Научно-наставном вијећу Медицинског факултетаУниверзитета у Бањој ЛуциОдлуком Научно-наставном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-6/2013 а на основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласни...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета број 18-3-871/2012. године од 03.12.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Нефротоксичност метотрексата к...

Oдлукoм Нaстaвнo-нaучнoг вијeћa Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци брoj: 18-3-902/2012. oд 03. децембра 2012. гoдинe имeнoвaнa je Кoмисиja зa oцjeну пoдoбнoсти тeмe и кaндидaтa мр. сц. др Сузaнe Савић, зa изрaду дoктoрскe тeзe пoд нaзивoм ...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Татјане Јовановић-Цветковић, под називом "Анатомско-морфолошка и цито-хистолошка евалуација репродуктивних органа аутохтоних сорти винове лозе БиХ" дата на увид јавности. Заинтересовани...

  Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-903/2012 од 03.12.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сци. мед Саше Вујновића, за израду докторске тезе под називом " Ева...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци број 18-3-907/2012 од 03.12.2012.године именована је Комисија за оцјену ...

НАСТАВНО-НАУЧНО ВИЈЕЋЕ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ На основу члана 149. закона о високом образовању Републикe Српске (Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54.Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно...

РЕПУБЛИКА СРПСКА УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Научно-наставно вијеће Филозофског факултета у Бања Луци на седници одржаној 8. октобра 2012. године именовало је комисију за оцену подобности докторске дисертације п...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-905/2012. од 3.12.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сци др мед. Миладе Налесник, за израду докторске тезе под називом: „Б...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Веселина Калпачина, под називом "Утицај различитих адитива на производне перформансе и параметре крвног серума (метабoлички профил) прасади од 5-25 kg тјелесне масе" дата на увид јавности....

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА БАЊА ЛУКА На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Наставно-научно вијеће Филолошког факултета, на сједници одржаној 12.11.2012. године именовало је К...

На Универзитету у Бањој Луци дана 21.12.2012. године са почетком у 12,00 часова одржаће се свечана промоција доктора наука.У научни степен доктора наука ректор Универзитета проф. др Станко Станић ћепромовисати: Велимира Каравелића, Мају Хрвановић, Жељк...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТАУНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИСЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-735/12, са сједнице Наставно-научног вијећа Медицинског фак...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-618/2012 од 24.9.2012 године именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сц др Асима Мусића, за израду докторске тезе под називом: “Значај алф...

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци Одлуком бр. 12/3.1070-VIII-5/12 од 17.10.2012. године именовало је Комисију за оцјену израђене докторске дисертације мр Зорана Васиљевића под називом «Привредноправни аспекти кредита - ...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-734/2012 од 24.10.2012. године, са Сједнице Наставно-нау...