Navigacija

Dejan Pilipović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet
051/339-014
lokal 114
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građansko pravo i građansko procesno pravo viši asistent 31. oktobar 2019.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS07OBP Obligaciono pravo
OS07POP Porodično pravo

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
SR1-24 Porodično pravo
SR-27 Porodično pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uzurpacija zemljišta u pravu Republike Srpske

  Časopis Pravni život
  Godina 2019
  Autori Dejan Pilipović
  Broj 10/2019
  Strana od 565
  Strana do 586
  Veb adresa 32. susreti Kopaoničke škole prirodnog prava

  Otkaz i raskid kroz prizmu ugovora o prodaji toplotne energije

  Časopis Pravni život
  Godina 2018
  Autori Dejan Pilipović
  Broj 10/2018
  Strana od 635
  Strana do 654
  Veb adresa 31. susreti Kopaoničke škole prirodnog prava

  Prikaz: Promena dužnika iz pera profesorice Marije Karanikić Mirić

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2018
  Autori Dejan Pilipović
  Broj 40
  Strana od 247
  Strana do 250

  Naknada nematerijalne štete pravnom licu

  Časopis Pravni život
  Godina 2017
  Autori Dejan Pilipović
  Broj 10/2017
  Strana od 657
  Strana do 673

  Pogled na aktuelnu sudsku praksu u odabranim zemljama u vezi sa slučajem "švajcarac"

  DOI 10.7251/SPMSR1750179P
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2017
  Autori Dejan Pilipović
  Broj 50
  Strana od 179
  Strana do 202
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/

  Pravni aspekti ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku

  DOI 10.7251/GOD1739199J
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2017
  Autori Njegoslav Jović i Dejan Pilipović
  Broj 39
  Strana od 199
  Strana do 220
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

  Prikaz: Hajrija Mujović-Zornić, Odgovornost za štetu zbog neželjenog rođenja (wrongful birth) i zbog neželjenog života (wrongful life) - uporednopravni pregled, doktorska disertacija, PF UNI BG, 2000.

  DOI 10.7251/VJE16131P
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2016
  Autori Dejan Pilipović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 131
  Strana do 133
  Veb adresa http://www.casopisvjestak.com/

  Prikaz Zbornika radova s IX savjetovanja iz oblasti građanskog prava pod nazivom “Aktuelna pitanja građanskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini – teorija i praksa”

  Časopis Nova pravna revija – časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo (Neue Juristische Umschau – Zeitschrift für einheimisches, deutsches und europäisches Recht) - NPR
  Godina 2015
  Autori Dejan Pilipović
  Volumen 10
  Broj 1-2/2015
  Strana od 139
  Strana do 142

  Preispitivanje osnova ugovorne odgovornosti za štetu: pravna teorija i sudska praksa

  DOI 10.7251/SPM1548155P
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2015
  Autori Dejan Pilipović
  Broj 48/2015
  Strana od 155
  Strana do 186
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/

  Notari i njihova uloga u privrednom pravu Republike Srpske

  Časopis STUDENTSKA REVIJA ZA PRIVREDNO PRAVO • STUDENT ECONOMIC LAW REVIEW
  Godina 2013
  Autori Dejan Pilipović
  Broj 2 - 2012/2013
  Strana od 66
  Strana do 73
  Veb adresa http://selr.bg.ac.rs/srpski

Radovi sa skupova

  Odgovornost za štetu na međunarodnom planu prouzrokovanu NATO bombardovanjem Republike Srpske

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ, br. 59/2019
  Godina 2019
  Autori Vitomir Popović i Dejan Pilipović
  Strana od 487
  Strana do 508

  O odgovornosti u nacionalnim pravima za prouzrokovanu štetu NATO bombardovanjem Republike Srpske i Srbije

  Naučni skup XXIV Budvanski pravnički dani
  Publikacija Zbornik radova sa XXIV Budvanskih pravničkih dana "Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva"
  Godina 2019
  Autori Dejan Pilipović
  Strana od 407
  Strana do 425

  Modeli reparacije štete nastale usljed poplava

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7521/PR5518187R
  Publikacija Pravna riječ br. 55/18
  Godina 2018
  Autori Darko Radić i Dejan Pilipović
  Strana od 187
  Strana do 214

  Karakteristike ugovora o prodaji toplotne energije

  Naučni skup XIV Majsko savetovanje "Savremeni pravni promet i usluge"
  Publikacija Zbornik referata sa međunarodnog naučnog skupa XIV Majsko savetovanje "Savremeni pravni promet i usluge"
  Godina 2018
  Autori Dejan Pilipović
  Strana od 439
  Strana do 460
  Veb adresa http://institut.jura.kg.ac.rs/index.php/savetovanja/majsko

  Odgovornost za štete nastale od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava iz rata u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija PRAVNA RIJEČ - Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj 43/2015
  Godina 2015
  Autori Dejan Pilipović
  Strana od 271
  Strana do 296

Knjige

  Ugovorna odgovornost za nematerijalnu štetu

  Izdavač Grafopapir d.o.o., Banja Luka
  ISBN 978-99955-85-22-8
  Godina 2014
  Autori Dejan Pilipović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 177