Navigacija

prof. dr Nikola Poplašen
redovni profesor

051/304-006
lokal 416
Katedre
  • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Politikologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Politička teorija redovni profesor 24. maj 2000.
Politička filozofija docent 2. jul 1987.