Навигација

ОГХ07КВ - Квалитет воде

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивКвалитет воде
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГХ07КВобавезан7П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
предмет Основе хидрауликеЗа слушање предмета потребно је да студент претходно испуни све обавезе из наставних активности на предмету Основе хидраулике. За полагање завршног испита потребно је да студент има положен завршни испит из предмета Основе хидраулике
Циљеви изучавања предмета
Стицање знања из области квалитета воде за потребе снабдијевања насеља питком водом, одвођења употребљених и атмосферских вода и и њихово упуштање у реципијент
Исходи учења (стечена знања)
Након успјешног завршетка овог предмета, студент ће бити способан да изврши карактеризацију воде у поређењу са законском регулативом и да учествује у рјешавању проблема квалитета површинских и подземних вода кроз мултидисциплинарни приступ.
Садржај предмета
Увод. Вода као дио животне средине. Систем вода-ваздух-земљиште. Вода у природи као еколошки систем. Хемијски процеси у природним водама. Дефиниције хемијског реакционог система и равнотеже система. Кисело базни процеси. Растварање и таложење чврстих материја, колоидни раствори. Транспорт гасова. Оксидациони процеси. Показатељи физичко-хемијских особина воде. Боја и мутноћа воде. Електролитичка проводљивост, pH фактор. Калцијум карбонатна равнотежа. Алкалност и киселост воде. pH фактор. Редокс потенцијал. Тврдоћа воде. Бактериолошки показатељи квалитета воде. Основни појмови. Бактериолошка анализа. Карактеристични показатељи. Физичко-хемијски процеси који утичу на квалитет воде. Укупни квалитет воде. Квалитет природних вода и законска регулатива. Потребе за одређеним квалитетом воде намијењене посебној врсти употребе.
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске вјежбе, лабораторијске вјежбе и консултације.
Литература
  1. Милојевић М., Снабдевање водом и каналисање насеља, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 1995.
  2. Видић Р., Хемија воде, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2005.
Облици провере знања и оцењивање
Студент је обавезан да присуствује настави, лабораторијским вјежбама и да ради све провјере знања. Облици провјере знања: - наставна активност, максимално 5 бодова, - дневник рада лабораторијских вјежби, максимално 45 бодова, и - завршни испит максимално, 50 бодова.
Посебна назнака
Лабораторијске вјежбе се организују у лабораторији Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Током лабораторијских вјежби студент стиче увид у примјењену лабораторијску опрему за испитивање квалитета воде и врши испитивање одређених параметара квалитета на додјељеном узорку воде. Организује се посјета студената ППВ "Новоселија" у Бањој Луци, гдје се посматра начин захватања површинске воде ријеке Врбас, комплетна технологија пречишћавања воде кроз примјењене поступке третмана и начин функционисања бунарског система.