Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Интегрална заштита шумских екосистема

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Интегрална заштита шумских екосистема

Извјештај Комисије за избор у звање наставника и сарадника у академска звања, ужа научна област Силвиекологија објављен на wеб-страници Универзитета 25.03.2014.године.Разматран је и усвојен на V сједници ННВ Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луц...

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Раде Цвјетићанин, ванредни професор, Шумарски факултет, Унив...

Поводом 21 године постојања и рада Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, у  петак, 20.12.2013. године, у просторијама Факултета одржана је свечана Академија и промоција инжењера шумарства. Ријечи добродошлице присутним гостима и дипломираним и...

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Милан Медаревић, редовни професор, Шумарски факултет, Универ...

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Шумарског факултета на сједници одржаној 30.09.2013. године је донијело одлуку о имен...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ  ЛУЦИ ОЈ  ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА ОБАВЈЕШТЕЊЕ Докторска дисертација мр Југослава Брујића, дипл. инж.шумарства под називом „ШУМСКА ВЕГЕТАЦИЈА ЧЕМЕРНИЦЕ“  ставња се 30 дана на увид  јавности у библиотеку Шумарског факултета  Униве...

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факутета број: 818/13 од 18.07.2013. године образована је Комисија за оцјену израђене докторске дисертације мр Југослава Бријућа под насловом: "ШУМСКА ВЕГЕТАЦИЈА ЧЕМЕРНИЦЕ" у саставу: 1. Др Раде Цвјетићанин, в...

На сједници Научно-наставног вијећа Шумарског факултета одржаној 15.07.2013. године (Одлука бр. 806/13 од 17.07.2013. године) именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под мазивом "Својства дрвета омори...

Састав Комисије: Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета бр. 468/143 на шестој сједници одржаној 26.04.2013. године формирана је Комисија за избор наставника за ужу научну област Силвискологија, на наставним предметима Шумарска педологија и...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Планирање газдовања шумама Зоран Маунага 

Универзитет у Бањој Луци Шумарски факултет обавјештава да ће кандидат Горан Јовић из Теслића јавно бранити магистарски рад под називом„Развојно - производне карактеристике култура црног бора у Теслићком шумскопривредном подручју“ Одбрана магистарског р...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ОГЛАШАВА јавну одбрану докторске дисертације Јавна одбрана докторске дисертације под називом "Крошње као фактор оптималне изграђености једнодобних састојина храста китњака" кандидата Мр Војислава Дукића, о...