Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 01/04-2-2137-22/13 од 23.08.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Алиса Имамо...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Божинка Петронијевић, редовни професор, ужа научна област Њ...

Састав Комисије: 1. Др Ненад Крстић, редовни професор, Филозофски факултет у Новом Саду, предсједник 2. Др Веран Станојевић, ванредни професор, Филолошки факултет у Београду, члан3. Др Радана Лукајић, доцент, Филолошки факултет у Бањој Луци, члан Извје...

Састав Комисије: 1. Др Татјана Бијелић, ванредни професор, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Специфичне књижевности - англоамеричка књижевност, предсједник 2. Др Зоран Пауновић, редовни професор, Филолошки факултет Универз...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 17.01.2013. године, изабрало је Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну област Специфичне књижевности - српска књижевност на наста...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 17.1.2013. године,  изабрало је Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну област Специфичне књижевности – српска књижевност, на наст...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филолошког факултета, на сједницци одржаној 11.04.2013. године именовало је Комисију у сљедећем саставу: 1. Др Пава...

Извјештај Комисије за писање извјештаја за избор наставника страног језика  за ужу научну област Специфични језици - руски језик Наташа Палавестра

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 42. сједници одржаној 13.03.2013. године донијело oдлуку о образовању Комисије з...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - руски језик Наташа Палавестра

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности - српска књижевност Љубомир Милутиновић

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 12. 11. 2012. године, Одлуком број: 09/3.2211-23/12 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор наставника за ужу научн...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 37. сједници одржаној 15.10.2012. године донијело oдлуку о образовању Комисије з...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ   Одлуком о образовању комисије бр. 09/03-1969- 22-1/12 од 20. 12. .2012. године, а у складу с чланом 71. и 91. Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број ...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком о образовању комисије бр. 09/3.1969-22/12 од 20.12.2012. године, а у складу с чланом 71. и 91. Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/...

Наставно-научно веће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на седници одржаној 12.11.2012. године, Одлуком број: 09/3.1969-21/12 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор наставника за ужу научну обл...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 37. сједници одржаној 15. 10. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.1654-15/12...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА БАЊА ЛУКА На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Наставно-научно вијеће Филолошког факултета, на сједници одржаној 12.11.2012. године именовало је К...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању (Службени гласникРепублике Српске, бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и одлуке Наставно-научног вијећа Филолошког факултета донијете ...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10 и 104/11), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета, на 34. сједници одржаној 05. 07. 2012. године, донијело је Одлуку о образовању Комисије за р...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 34. сједници одржаној 05. 07. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.1176-8-2/1...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну/умјетничку област Специфични језици – српски језик

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 34. сједници одржаној 05. 07. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.1176-8-3/1...