Навигација

ОГ07ПУТ - Путеви

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивПутеви
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07ПУТобавезан5П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
нема-
Циљеви изучавања предмета
Стицање основних знања о путевима. Кроз анализу животног циклуса пута и интеракције возач-возило-околина изучавају се методолошки поступци и формира основна слика о дефинисању пута као медија за одвијање саобраћаја. Оспособљавање за основну примјену стечених знања у пракси током процеса планирања, пројектовања, грађења, експлоатације, одржавања и управљања путевима.
Исходи учења (стечена знања)
Стечена знања се користе у стручним предметима.
Садржај предмета
Пут и саобраћај, историјски развој и показатељи развијености. Класификација путева. Експлоатациони показатељи. Мјеродавне брзине и мјеродавна возила за пројектовање. Попречни профил пута. Елементи профила. Димензионисање коловозног профила. Систем возач-возило-околина. Психофизички чиниоци возача. Кретање возила. Методологија и технологија пројектовања. Пројектна документација.Елементи пројектне геометрије-ситуациони план.Правци, прелазне кривине, кружне кривине. Подужни профил. Положај трасе у простору. Трасирање и обликовање. Принципи вођења трасе. Техника трасирања. Обликовање пута. Раскрснице. Саобраћајно-техничка и сервисна опрема путева. Вредновање варијантних рјешења. Доњи строј путева. Материјали. Усјеци и насипи. Објекти. Коловозне конструкције. Врсте, елементи, материјали, параметри. Димензионисање коловозних конструкција. Грађење путева. Материјали за грађење. Механизација. Организација и извођење радова. Контрола квалитета. Одржавање путева. Врсте одржавања. Организација и извршење радова. Управљање путевима. Организација. Одговорност. Финансирање. База података. Планирање и програмирање. Градске саобраћајнице. Градска путна мрежа. Пројектни елементи. Саобраћај у мировању. Паркиралишта. Гараже.
Методе извођења наставе
предавања, вјежбе, консултације
Литература
  1. Катанић, Ј., Анђус, В., Малетин, М., Пројектовање путева, Грађевинска књига, Београд, 1983.
  2. Јоксић, З., Доњи строј саобраћајница, Научна књига, Београд, 1984.
  3. Радојковић, З., Системи управљања коловозима, Грађевинска књига, Београд, 1990.
  4. Цветановић, А., Банић, Б., Одржавање путева, Србија пут, Београд, 2005.
  5. Малетин, М., Планирање и пројектовање саобраћајница у градовима, Орион арт, Београд, 2005
Облици провере знања и оцењивање
рачунски колоквијум, пројекат, завршни испит
Посебна назнака
нема