Навигација

ОГ07ЖЕЉ - Жељезнице

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивЖељезнице
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07ЖЕЉобавезан6П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
нема-
Циљеви изучавања предмета
Стицање основних знања о жељезницама. Изучавање методолошких поступака и формирање основне слике о жењезници као виду одвијање саобраћаја. Оспособљавање за основну примјену стечених знања у пракси током процеса планирања, пројектовања, грађења, експлоатације, одржавања и управљања жељезницама.
Исходи учења (стечена знања)
Стечена знања се користе у стручним предметима.
Садржај предмета
Историјски развој жељезница и жељезничког саобраћаја. Класификација жељезничких пруга, станица, возних средстава. Главни експлоатациони показатељи. Методологија и технологија пројектовања жељезничких пруга. Основе вуче возова. Вучна сила. Отпори. Принципи планирања и пројектовања. Састав и опрема пројектне документације. Прорачун масе воза, брзине и времена вожње. Конструктивни елементи жељезничких пруга. Прорачун хоризонталних кривина. Уздужни профил. Слободни профил. Попречни профил. Трасирање жељезничких пруга. Принципи вођења трасе. Класификација траса. Обликовање жељезничких пруга. Доњи строј жељезничких пруга. Материјали. Објекти. Горњи строј жељезничких пруга. Уређење горњег строја. Прорачун горњег строја. Скретнице. Одржавање жељезничких пруга. Пропусна и превозна моћ пруге. Реконструкција пруга. Пројектовање другог колосијека. Конструктивни елементи жељезничких станица. Врсте, задатак, класификација и број жељезничких станица у чвору и на мрежи. Основни елементи жељезничких чворова. Жељезничке пруге за велике брзине. Специјалне жељезнице. Жичаре.
Методе извођења наставе
предавања, вјежбе, консултације
Литература
  1. Поповић,З.,Основе пројектовања железничких пруга,Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2004.
  2. Бајић, Д., Основи пројектовања железничких пруга, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 1978.
  3. Јефтимијадес, С., Пројектовање и грађење железничких пруга, Грађевински факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 1980.
Облици провере знања и оцењивање
похађање наставе, колоквијум 1, колоквијум 2, елаборат, завршни испит
Посебна назнака
нема