Navigacija

doc. dr Predrag Ćeranić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
051/333-603
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bezbjednost nauke docent 24. novembar 2016.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MUR18SZS Sistem zaštite i spasavanja u prirodnim katastrofama
Akademske studije prvog ciklusa
OBK09OBDS Obavještajno bezbjednosna djelatnost i službe
OBK09OBM Opšti i bezbjednosni menadžment
OBK09SBZ Sistem bezbjednosti i zaštite
OBK16OBDS Obavještajno bezbjednosna djelatnost i službe
OBK16OBM Opšti i bezbjednosni menadžment
OBK16OBN Osnove bezbjednosnih nauka
OBK16SBZ Sistem bezbjednosti i zaštite
OBK20OBN Osnove bezbjednosnih nauka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Privatna i/ili korporativna bezbjednost – Da li postoje konceptualne sličnosti i razlike?

  DOI DOI 10.7251/ZBK1901055L
  Časopis Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku
  Godina 2019
  Autori Velibor Lalić, Predrag Ćeranić i Milica Sikimić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 68
  Veb adresa https://fbn.unibl.org/casopis/

  ENERGETSKA BEZBJEDNOST BOSNE I HERCEGOVINE

  DOI 10.7251/BPG1901003C
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2019
  Autori Predrag Ćeranić i Milica Sikimić
  Volumen 15
  Broj 1/19
  Strana od 9
  Strana do 23
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2019/07/CASOPIS-BPG-1-19.pdf

  SECURITIZATION OF MIGRATION IN EUROPEAN UNION AND THE ROLE OF PRIVATE SECURITY FIRMS

  Časopis SECURITY DIALOGUES
  Godina 2019
  Autori Velibor Lalić i Predrag Ćeranić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 61
  Veb adresa http://sd.fzf.ukim.edu.mk/

  EKOLOŠKA BEZBJEDNOST BOSNE I HERCEGOVINE

  DOI 10.7251/BPG1902025C
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2019
  Autori Predrag Ćeranić i Duško Baškalo
  Broj 2/2019
  Strana od 25
  Strana do 45
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2019/12/01-BEZBJEDNOST-2-20191.pdf

  PREVENCIJA RADIKALIZACIJE, NASILNOG EKSTREMIZMA I TERORIZMA KROZ SISTEM OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

  DOI DOI 10.5937/zurbezkrim1902025S
  Časopis Žurnal za bezb(j)ednost i kriminalistiku
  Godina 2019
  Autori Milica Sikimić, Velibor Lalić i Predrag Ćeranić
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 25
  Strana do 39
  Veb adresa https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2020/03/Sikimi%C4%87-Lali%C4%87-%C4%86erani%C4%87-srb.pdf

  Ugrožavanje bezbjednosti Republike Srpske, sa posebnim osvrtom na terorizam

  Časopis Politika nacionalne bezbednosti
  Godina 2017
  Autori Mile Šikman i Predrag Ćeranić
  Broj 1/2017
  Strana od 75
  Strana do 96
  Veb adresa http://www.pnbips.edu.rs/dokumenti/pnb12017.pdf

Radovi sa skupova

  Radikalizacija i nasilni ekstremizam koji vode ka terorizmu

  Naučni skup "Regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala: savremeni izazovi terorizma i migrantske krize"
  Publikacija Zbornik radova sa regionalne konferencije "Regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala: savremeni izazovi terorizma i migrantske krize", Bijeljina, Republika Srpska, BiH, 22-24. maj 2018.godine, Banjaluka, 2018.
  Godina 2018
  Autori Predrag Ćeranić i Milica Sikimić
  Strana od 33
  Strana do 46
  Veb adresa https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2018/05/02-Radikalizacija-i-nasilni-ekstremizam-koji-vode-ka-terorizmu-doc.-dr-Predrag-%C4%86erani%C4%87-Milica-Sikimic-ma.pdf

Knjige

  BEZBJEDNOSNA POLITIKA - Prilike u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet bezbjednosnih nauka
  ISBN 978-99976-756-2-0
  Godina 2020
  Autori Predrag Ćeranić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 305

  U DVORIŠTU "MALIH RUSA"

  Izdavač Filip Višnjić
  ISBN 978-86-6309-209-9
  Godina 2019
  Autori Predrag Ćeranić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 165

  KOME TO SMETAJU "MALI RUSI"?

  Izdavač Filip Višnjić
  ISBN 978-86-6309-187-0
  Godina 2018
  Autori Predrag Ćeranić
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)

Opšti cilj projekta: Obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije. Posebni ciljevi projekta su: • Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posledica kako bi se definisale konkretne kompetencije budućih stručnjaka...

Broj projekta 8302101
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Fakultet bezbjednosnih nauka
Rukovodilac doc. dr Darko Paspalj
Projektni tim Radoslav Ivaniš
Slavica Šukalo
doc. dr Predrag Ćeranić
Milica Sikimić, ma
prof. dr Mile Šikman
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.09.2019.
Vrijednost projekta 158361.6 BAM