Navigacija

prof. dr Vesna Antić
redovni profesor

Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 21. januar 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C16HEM008 Sinteza i karakterizacija polimera
Akademske studije prvog ciklusa
1C16HNS405 Organska hemija 3
1C16HOS1106 Primjenjena organska hemija
1C16HOS1107 Nomenklatura organskih jedinjenja
1C16HOS1117 Hemija sintetičkih polimera

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Migration of bisphenol a into food simulants and meat rations during initial time of storage

  DOI 10.1002/pts.2485
  Časopis PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE
  Godina 2020
  Autori Branislav Stojanović, Ljubica Radović, Dejan Natić, Margarita Dodevska, Gordana Vraštanović-Pavičević, Milica Balaban, Zdenka Stojanović i Vesna Antić
  Volumen 33
  Strana od 75
  Strana do 82

  Influence of a storage conditions on migration of bisphenol A from epoxy–phenolic coating to canned meat products

  DOI 10.2298/JSC181015100S
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2019
  Autori Branislav Stojanović, Ljubica Radović, Dejan Natić, Margarita Dodevska, Gordana Vraštanović-Pavičević, Milica Balaban, Steva Lević, Tanja Petrović i Vesna Antić
  Volumen 84
  Broj 4
  Strana od 377
  Strana do 389
  Veb adresa https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/7483

Radovi sa skupova

  Migration of toxic metals from epoxy coated tinplate cans to meat products

  Naučni skup 20th European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC20
  Publikacija 20th European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC20, Lodz, Poland, Book of Abstracts
  Godina 2019
  Autori Vesna Antić, Branislav Stojanović, Ljubica Radović, Milica Balaban, S Janković i V Djordjević
  Strana od 159

Projekti

Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja

U okviru projekta "Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja" najprije će se sintetisati i potpuno okarakterisati multifunkcionalni PDMS pretpolimeri sa završnim epoksidnim grupama, koji su pogodan početni materijal za sintezu tzv. zvjezdastih struktura, a zatim će biti ispitana njihova aplikativnost kao aditiva u solarnim ćelijama...

Broj projekta 1259054
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Mirela Boroja, ma
Dejana Savić
Željka Ostojić
prof. dr Vesna Antić
Nemanja Koljačić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 31.10.2020.
Završetak projekta 31.10.2021.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne ćelije visokih performansi

U novije vrijeme upotreba polimera u solarnim ćelijama privukla je pažnju, kako zbog dužine i fleksibilnosti lanaca, koji poboljšavaju formiranje filma savršenije morfologije, tako i zbog mogućnosti da se poveća stabilnost uređaja...

Broj projekta 1259010
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim prof. dr Vesna Antić
Mirela Boroja, ma
Savka Vračević, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih i biokompatibilnih poli(estar-siloksanskih) blok-kopolimera sa tvrdim segmentima na bazi PLLA i fleksibilnim PDMS segmentima, te dalja modifikacija njihovih svojstava poli(kaprolaktonskim) (PCL) blokovima. ..

Broj projekta 0830914
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim prof. dr Vesna Antić
Mirela Boroja, ma
doc. dr Maja Manojlović
Milan Antonijević
Jelena Aničić
Rada Bjelić
prof. dr Mališa Antić
Dragana Mirošljević
Jasna Đonlagić
Nataša Sladojević
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 25.12.2018.
Vrijednost projekta 12500.0 BAM