Navigacija

S-56 - Sociologija marginalnih grupa

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Sociologija
Naziv Sociologija marginalnih grupa
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
S-56 izborni 8 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema uslova.
Ciljevi izučavanja predmeta
Predmet uvodi studente u razumijevanje društvenog procesa marginalizacije - društvenih uzroka koji dovode do stvaranja marginalnih grupa, društvenih karakteristika marginalizacije i posljedica isključivanja pojedinaca, društvenih grupa i zajednica iz različitih sistema društva (demokratsko – pravni, radno – tržišni; sistem socijalne koristi, porodični sistem i sistem lokalne zajednice), dominantne kulture, raspodjele moći u društvu, i nesigurnosti njihovog društvenog položaja. Takođe, kroz ovaj kolegij studenti usvajaju znanja o marginalnim društvenim grupama ili dijelovima populacije (ili koji se nalaze u riziku od marginalizacije), kao i s društvenim mehanizmima kojima se nastoje savladati problemi marginalizacije (načini integracije marginalnih grupa u društvo).
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student koji položi ispit u stanju je da prepozna uzroke marginalizacije i opaža marginalne grupe/ili društvene grupe u riziku od marginalizacije u Republici Srpskoj/BiH (problemi sa kojima se suočavaju, stil i način života, i sl.), da analizira posljedice marginalizacije i iznosi konkretne prijedloge načina integracije marginalnih grupa u društvo.
Sadržaj predmeta
Definicija društvene marginalizacije i marginalnih grupa; Kriteriji i nivoi društvene marginalizacije; Uzroci marginalizacije; Društvene karakteristike marginalizacije; (Sub)kultura, kontrakultura i devijantnost marginalnih grupa; Socijalna isključenost; Siromaštvo i siromašni; Nezaposlenost i nezaposleni; Marginalne etničke grupe (problemi i mogućnost društvene integracije Roma); Položaj starih ljudi u društvu (problemi i načini integracije u društvo); Položaj mladih ljudi u društvu (problemi, devijantnost, subkultura, kontrakultura); Migranti, prognanici i izbjeglice (problemi i načini integracije u društvo); Koncept bolesti i način reagovanja na bolest (položaj, problemi i način društvene integracije osoba sa smetnjama u razvoju); Društveni mehanizmi savladavanja problema marginalizacije; Trendovi razvoja savremenog društva i sudbina marginalnih grupa.
Metode izvođenja nastave
Predavanja kao oblik prenošenja sistematskih saznanja iz literature. Tokom časova predavanja koristiće se power-point prezentacija glavnih teza i ilustracije nekih primjera. Ilustracije i vježbe. Pored primjera koji će se diskutovati, na časovima će se raditi i primjeri (rješavanje problemskih zadataka) kojima će se ilustrovati i vježbati određene teme (grupno i pojedinačno). Ilustracija i vježbe podrazumijevaju dvosmjernu komunikaciju, a studenti su pozvani da slobodno iznose svoja mišljenja o slučaju za ilustraciju i vježbu. Diskusija slučajeva iz prakse. Glavni oblik rada biće obrada slučajeva iz prakse, kako bi studenti naučili da stečena znanja upotrijebe u praktične svrhe. Izrada i izlaganje seminarskog rada uz obaveznu primjenu metodologije za izradu stručnih radova.
Literatura
  1. Milosavljević, M. & Jugović, A. (2009). Izvan granica društva: savremeno društvo i marginalne grupe. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
  2. Gidens, E. (2005). Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet. (Odabrani dijelovi poglavlja Rod i seksualnost i Sociologija tela: zdravlje, bolest i starenje)
  3. Haralambos, M. & Holborn, M. (2002). Sociologija - Teme i perspektive. Zagreb: Golden martketing. (Odabrani dijelovi poglavlja.)
  4. Perasović, B. (2001). Urbana plemena. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. (Koncept moralne panike i odabrani dijelovi Zaključka)
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave: 0 - 5 bodova; Aktivnost na nastavi (seminarski rad, rasprave, studije slučaja): 0 - 5 bodova; Kolokvij I: 0 – 20 bodova; Kolokvij II: 0 – 20 bodova; Završni ispit: 0 – 50 bodova.