Навигација

С-56 - Социологија маргиналних група

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивСоциологија маргиналних група
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-56изборни8П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема услова.
Циљеви изучавања предмета
Предмет уводи студенте у разумијевање друштвеног процеса маргинализације - друштвених узрока који доводе до стварања маргиналних група, друштвених карактеристика маргинализације и посљедица искључивања појединаца, друштвених група и заједница из различитих система друштва (демократско – правни, радно – тржишни; систем социјалне користи, породични систем и систем локалне заједнице), доминантне културе, расподјеле моћи у друштву, и несигурности њиховог друштвеног положаја. Такође, кроз овај колегиј студенти усвајају знања о маргиналним друштвеним групама или дијеловима популације (или који се налазе у ризику од маргинализације), као и с друштвеним механизмима којима се настоје савладати проблеми маргинализације (начини интеграције маргиналних група у друштво).
Исходи учења (стечена знања)
Студент који положи испит у стању је да препозна узроке маргинализације и опажа маргиналне групе/или друштвене групе у ризику од маргинализације у Републици Српској/БиХ (проблеми са којима се суочавају, стил и начин живота, и сл.), да анализира посљедице маргинализације и износи конкретне приједлоге начина интеграције маргиналних група у друштво.
Садржај предмета
Дефиниција друштвене маргинализације и маргиналних група; Критерији и нивои друштвене маргинализације; Узроци маргинализације; Друштвене карактеристике маргинализације; (Суб)култура, контракултура и девијантност маргиналних група; Социјална искљученост; Сиромаштво и сиромашни; Незапосленост и незапослени; Маргиналне етничке групе (проблеми и могућност друштвене интеграције Рома); Положај старих људи у друштву (проблеми и начини интеграције у друштво); Положај младих људи у друштву (проблеми, девијантност, субкултура, контракултура); Мигранти, прогнаници и избјеглице (проблеми и начини интеграције у друштво); Концепт болести и начин реаговања на болест (положај, проблеми и начин друштвене интеграције особа са сметњама у развоју); Друштвени механизми савладавања проблема маргинализације; Трендови развоја савременог друштва и судбина маргиналних група.
Методе извођења наставе
Предавања као облик преношења систематских сазнања из литературе. Током часова предавања користиће се power-point презентација главних теза и илустрације неких примјера. Илустрације и вјежбе. Поред примјера који ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примјери (рјешавање проблемских задатака) којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме (групно и појединачно). Илустрација и вјежбе подразумијевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случају за илустрацију и вјежбу. Дискусија случајева из праксе. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, како би студенти научили да стечена знања употријебе у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература
  1. Милосављевић, М. & Југовић, А. (2009). Изван граница друштва: савремено друштво и маргиналне групе. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.
  2. Gidens, E. (2005). Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet. (Одабрани дијелови поглавља Род и сексуалност и Социологија тела: здравље, болест и старење)
  3. Haralambos, M. & Holborn, M. (2002). Sociologija - Teme i perspektive. Zagreb: Golden martketing. (Одабрани дијелови поглавља.)
  4. Perasović, B. (2001). Urbana plemena. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. (Концепт моралне панике и одабрани дијелови Закључка)
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе: 0 - 5 бодова; Активност на настави (семинарски рад, расправе, студије случаја): 0 - 5 бодова; Колоквиј I: 0 – 20 бодова; Колоквиј II: 0 – 20 бодова; Завршни испит: 0 – 50 бодова.