Навигација

СР1-45 - Социјални рад са особама са инвалидитетом

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоцијални рад
НазивСоцијални рад са особама са инвалидитетом
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
СР1-45обавезан6П + В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписана трећа година студија
Циљеви изучавања предмета
- Стицање знања и вјештина за социјални рад за особама са инвалидитетом; - Усвање теоријских концепатаи обука студената за примјену различитих терапијских модела који се могу користити у социјалном раду у складу са савременим стандардима социјалне терапије и рехабилитације особа са инвалидитетом, - Развијање друштвене перспективе везане за област инвалидитета; - Размишљајње, дјеловање и поштовање перспективе корисника социјалног рада.
Исходи учења (стечена знања)
Након успјешно савладаног предмета студент ће моћи: дефинисати основне циљеве у социјалном раду с особама с инвалидитетом; објаснити различите врсте оштећења која узрокују инвалидитет и препознати њихова обиљежја; описати и објаснити одреднице социјалног положаја особа с инвалидитетом у друштву; идентификовати битне елементе за израду индивидуалног плана подршке особама са инвалидитетом. У домену примјене стечених знања, након успјешно савладаног предмета, студенти ће моћи: анализирати и интерпретирати узроке и обиљежја социјалног положаја особа са инвалидитетом у друштву; процијенити специфичности и капацитете породице особа са инвалидитетом; користити знања о правима из различитих система: социјалне заштите, образовања, пензијског и инвалидског и здравственог осигурања, а све у сврху процјене и планирања помоћи и подршке особама са инвалидитетом и њиховим породицама
Садржај предмета
Уводно предавање Дефинисање, основни појмови Положај ОСИ у друштву (историјска перспектива) димензије, теоријски концепт инвалидности (модели) Класификација инвалидности и распрострањеност Узроци инвалидности и потребе ОСИ Међународни аспекти заштите ОСИ - 1 Међународни аспекти заштите ОСИ - 2 Друштвена заштита ОСИ у БиХ и РС 1 Друштвена заштита ОСИ у БиХ и РС 1 Друштвена заштита ОСИ у БиХ и РС 3 Социјални рад са ОСИ у јавном и непрофитном сектору - Социјални рад са појединцем Рехабилитација ОСИ и улога социјалног рада Социјални рад са породицом Социјални рад са групама ОСИ Социјални рад у заједници Резимирање курса, потписи и упуте за испит
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. Интерактивно учење по групама. Приказивање видео метеријала и документарних филмова. Семинари из литературе. Писани семинарски радови. Усмени коментари и краће презентације на часу. Консултације.
Литература
  1. Međunarodni dokumenti iz oblasti invalidnosti
  2. Domaći zakoni, strategije, politike
  3. Lakićević, M. (2012), Socijalna integracija osoba sa invaliditetom, FPN Beograd
  4. Leutar i dr. (2014), Socijalni rad s osobama s invaliditetom, Zagreb: Studijski centar socijalnog rada
  5. Rider prof. Šućur Janjetović
Облици провере знања и оцењивање
Провјеравање знања и утврђивање колико су студенти активни у настави врши се током читавог семестра. Знање се провјерава помоћу два колоквија, а активност студената се исказује кроз писање семинарских радова, уредно похађање наставе, учешће у дебатама, припрему презентација и кроз друге облике креативног учешћа у наставном процесу. На тај начин студенти испуњавају предиспитне обавезе кроз које могу да стекну 50 бодова (два колоквија по 20 бодова, семинарски рад 5 бодова те уредно и активно похађање наставе 5 бодова). Завршни испит обавља се усмено и на њему се провjерава знање из цијелог градива, а носи највише 50 бодова. Коначна оцјена се изводи сабирањем бодова из предиспитних обавеза и бодова са испита.