Навигација

Виши асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа научна/умјетничка област
1 Тијана Адамовић Медицински факултет Пародонтологија и орална медицина
2 мр Дарко Бодрожа Природно-математички факултет Неорганска и нуклеарна хемија
3 мр Иван Вања Бороја Природно-математички факултет Алгебра и геометрија
4 Драгана Зељић, ма Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Саобраћајнице
5 мр Младен Кнежић Електротехнички факултет Електроника и електроенергетски системи
6 Саша Лалош, ма Машински факултет Механика флуида и хидропнеуматски системи
7 Сандра Лукић, ма Филозофски факултет Општа историја
8 Свјетлана Милошевић, ма Природно-математички факултет Регионална географија

9

мр Маја Петковић Природно-математички факултет Зоологија
10 др Михајло Савић Електротехнички факултет Рачунарске науке
11 мр Радомир Цвијић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Механика и теорија конструкција
12 мр Велибор Шкобић Електротехнички факултет Електроника и електроенергетски системи
         
         
         
         
         
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58