Навигација

ОА07АК4 - Архитектонске конструкције 4

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектонске конструкције 4
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07АК4обавезан4П + В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Услов за пoхађање предмета су: положене Архитектонске конструкције 1 и Архитектонске конструкције 2, те одслушане Архитектонске конструкције 3 (мин. 80% присуства настави) и остварен праг на вјежбама из Архитектонских конструкција 3.Студент мора имати остварен праг од мин. 25,5 бодова из графичких радова на вјежбама из Архитектонских конструкција 3, у које је укључено и присуство студента (мин. 80%).
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са савременим принципима и методама пројектовања материјализације зграда дрвене и челичне конструкције. Настава посвећена дрвеним зградама обухвата преглед и примјену система дрвених носећих конструкција, фасадних и унутрашњих зидова дрвене конструкције, степенице и остале архитектонске елементе дрвене грађе. Третман материјализације вишеспратних зграда са челичном скелетном конструкцијом обухвата фасаде од лаких префабрикованих елемената – систем зид завјеса, унутрашње лаке префабриковане преграде и системе спуштених плафона.
Исходи учења (стечена знања)
Потребно је да студенти прије доласка на вјежбе упознају проблематику која се третира на вјежбама и то кроз присуство на предавањима и проучавање препоручене литературе. Студенти ће након завршетка овог предмета бити у могућности да без примјене статичког прорачуна, апроксативним прорачунима, испројектују дрвене и челичне конструктивне системе. Студент ће на овом предмету, за челичне скелетне зграде, пројектовати конструктивне и архитектонске основе, пресјеке, изгледе и карактеристичне техничке детаље административних зграда, тржних центара или робних кућа, зграда које захтијевају веће конструктивне распоне (веће од 6 m) и различите могућности материјализације фасада. За дрвене скелетне зграде прорачун конструкције и пројектовање конструктивних и архитектонских основа, пресјека, изгледа и карактеристичних техничких детаља разрађиваће се над стамбеним основама, мањим конструктивним распонима (до 6 m), распонима која се могу премостити дрветом пуног пресјека.
Садржај предмета
Дрвене зграде – класификација; Брвнаре и бондручни системи; Дрвене скелетне зграде – конструктивни склопови; Планови монтаже; Детаљи веза конструктивних елемената; Панелни склопови – планови монтаже; Склоп унутрашњих и фасадних панела; Детаљи веза фасаде и темеља и међуспратне и кровне таванице; Дрвене степенице; Ћелијски склопови; Анализа примјера дрвених зграда; Зграде са челичном конструкцијом; Врсте челичних профила; Типови конструктивних склопова; Међуспратне и кровна таваница; Планови монтаже; Пријем хоризонталних сила; Противпожарна заштита; Зид завјеса – класификација; Анализа типова и детаљи; Лаки монтажно – демонтажни преградни префабриковани зидови; Префабриковани спуштени плафони; Aнализа примјера зграда са челичном конструкцијом и зид – завјесама.
Методе извођења наставе
Предавања, интерактивна настава и вјежбе - израда графичких радова, консултације. Учење и самостална израда графичких радова.
Литература
  1. Ивковић, В., Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1974.
  2. Hart, Hann und Sonttag, Атлас челичних конструкција,Грађевинска књига, Београд, 1991.
  3. Ивковић, В., Дрвене зграде, скрипта, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
  4. Станковић, С. и С. Олбина, Префабрикације: Лаке висеће фасаде – зид завјесе, скрипта, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
  5. Димић, С., Монтажни преградни зидови и Монтажни плафони, скрипте, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Облици провере знања и оцењивање
ва самостална графичка рада, укључујући и активност на настави, оцјењују се укупно са максимално 50 поена (максимално 25 поена за сваки графички рад). Испит оцјењује се са максимално 50 поена. Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи највише 51 поена. Присуство настави најмање 80%, урађени и оцијењени графички радови (укупно 2 графичка рада са макс. 50 бодова), кумулативно оцијењени са минимум 51 % од макс. броја бодова (тј. 25,5 бодова из 2 графичка рада). Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% и који не освоји на вјежбама мин. 25,5 бодова, за стицање права полагања испита, мора обновити слушање предмета.
Посебна назнака
Вјежбе се одвијају по групама. Прије почетка сваких вјежби студентима се доставља детаљно разрађен програм за сваки графички рад, садржај графичког рада, те услови и рокови за пријем графичких радова.