Навигација

ОГ07ЛААГ - Линеарна алгебра и аналитичка геометрија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивЛинеарна алгебра и аналитичка геометрија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07ЛААГобавезан1П + В4.5
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема
Циљеви изучавања предмета
Оспособљавање студената за разумијевање појмова из наставног плана, ради њихове примјене у стручним предметима.
Исходи учења (стечена знања)
Стицање основних математичких знања из Линеарне алгебре, која су неопходна за савладавањe и разумијевање стручних предмета.
Садржај предмета
Основе рачуна са исказима и основе теорије скупова. Пермутације, варијације, комбинације. Њутнова биномна формула. Појам комплексног броја. Моаврова формула. Биномна једначина. Појам полинома. Дијељење са остатком. Безуова теорема. Факторизација. Системи линеарних једначина.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације, самосталан рад.
Литература
  1. М. Јањић, Математика 1, друго издање алгебра, ПМФ Бања Лука, 2000.
  2. П. Миличић, М. Ушћумлић, Збирка задатака из више математике, Научна књига, Београд 1999.
Облици провере знања и оцењивање
Активност на настави 5 бодова Похађање наставе 5 бодова Колоквијум 1 20 бодова Колоквијум 2 20 бодова Завршни испит 50 бодова
Посебна назнака
Потребно је да студенти прије доласка на вјежбе упознају проблематику која се третира на вjежбама и то кроз присуство на предавањима и проучавање препоручене литературе. Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% , за стицање права полагања испита, мора обновити слушање предмета.