Навигација

ОА07АК2 - Архитектонске конструкције 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектонске конструкције 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07АК2обавезан2П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Услов за пoхађање предмета су: одслушане Архитектонске конструкције 1 (мин. 80% присуства настави) и остварен праг на вјежбама из Архитектонских конструкција 1.Студент мора имати остварен праг од мин. 25,5 бодова из графичких радова на вјежбама из Архитектонских конструкција 1, у које је укључено и присуство студента (мин. 80%).
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са основним функционалним елементима и склоповима материјализације зграде. Појединачно се обрађују масивне степенице и дрвене класичне и савремене кровне конструкције, покривање косих кровова и то на једноставан, лако разумљив начин који се емпиријски објашњава без примјене статичког прорачуна којег студенти још не познају. Проучава се техничка документација и израђује сегмент извођачког пројекта који треба да повеже сво претходно знање стечено на Архитектонским конструкцијама 1 и 2.
Исходи учења (стечена знања)
Потребно је да студенти прије доласка на вјежбе упознају проблематику која се третира на вјежбама и то кроз присуство на предавањима и проучавање препоручене литературе. Студенти ће након завршетка овог предмета бити у могућности да без примјене статичког прорачуна, апроксативним прорачунима, испројектују детаље основних конструктивних елемента, као што су: степенице, коси дрвени кровови, лаке кровне решетке, мјешовите сложене кровне конструкције, димњаке и вентилационе канале, као и завршне радове, покривање косих кровова, олуци, одводне цијеви, обрада зидова и плафона. Након савладавања детаља конструктивних елемената на АК 1 и АК 2, студент ће на овом предмету први пут видјети и проучити неопходну техничку документацију и израдиће њен дио у виду извођачког пројекта стамбене куће или сегмента административне зграде (на задњем, петом графичком раду).
Садржај предмета
Степенице, функција, подјела, називи дијелова степеница, димензионисање степеница; Конструкција АБ степеница;Степенице, детаљи, обрада, ограда; Коси кровови, подјела, термини; Прост кров; Кровови са распињачама; Кров са рожњачама, са правим столицама; Кровови са косим столицама; Кровови на вјешаљке; Индустријски кровови; Лаке кровне решетке; Покривање косих кровова, класификација, принципи покривања; Кровна таваница изнад поткровља; Олуци и одводне цијеви; Техничка документација; Израда извођачког пројекта; Мјешовита кровна конструкција; Обрада зидова и плафона; Димњаци и вентилације.
Методе извођења наставе
Предавања, интерактивна настава и вјежбе - израда графичких радова, консултације. Учење и самостална израда графичких радова.
Литература
  1. Трбојевић, Р., Архитектонске конструкције: Масивни конструктивни склоп, Орион арт, Београд, 2001.
  2. Јахић, Е., Архитектонске конструкције: Принципи, системи и материјали, Тузла, 2012.
  3. Крстић, П., Архитектонске конструкције 1 и 2, Научна књига, Београд, 1971.
  4. Петровић, М., Архитектонске конструкције 2, Орион арт, репринт издање, Београд 2006.
  5. Brennecke, W., H. Folkerts, F. Haferland, F. Hart, Атлас кровних конструкција: Коси кровови, превод на српски: проф. др Влатко Брчић, Грађевинска књига, Београд, 1990.
Облици провере знања и оцењивање
- 5 самосталних графичких радова, укључујући и активност на настави, оцјењују се укупно са максимално 50 поена (максимално 10 поена за сваки графички рад), - испит се оцјењује са максимално 50 поена Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи највише 51 поена - присуство настави најмање 80%, урађени и оцијењени графички радови (укупно 5 графичких радова са макс. 50 бодова), кумулативно оцијењени са минимум 51 % од макс. броја бодова (тј. 25,5 бодова из 5 графичких радова). Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% и који не освоји на вјежбама мин. 25,5 бодова, за стицање права полагања испита, мора обновити слушање предмета.
Посебна назнака
Вјежбе се одвијају по групама. Прије почетка сваких вјежби студентима се доставља детаљно разрађен програм за сваки графички рад, садржај графичког рада, те услови и рокови за пријем графичких радова.