Navigacija
Viber

Završen četvorogodišnji mandat dosadašanjeg saziva Upravnog odbora UNIBL

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Pedeset sedmom sjednicom održanom 13. jula 2017, Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci (UO UNIBL) kojim je u prethodnom periodu predsjedavao prof. dr Mile Dmičić uspješno je okončao svoj četvorogodišnji mandat započet 19. jula 2013. godine.

Tokom navedenog perioda UO UNIBL  u čijem su sastavu, pored prof. Dmičića,  bili: prof. dr Bogdan Zrnić, prof. dr Gordana Ilić, prof. dr Borislav Railić, prof. dr Mirko Raković, prof. dr Mihajlo Marković, dr Predrag Raosavljević,  dipl. pravnik Josif Ilić i predstavnik studenata koji je biran na svakih godinu dana, inicirao je i usvojio brojne  akte značajne za  rad i materijalno-finansijsko funkcionisanje Univerziteta i saradnju sa drugim visokoškolskim ustanovama.

Pored planova i programa rada i finansijskog poslovanja Univerziteta koji su usvajani na godišnjem nivou, Upravni odbor u ovom sazivu usvojio je i jedan dugoročni dokument- Strategiju razvoja Univerziteta u Banjoj Luci za period 2017–2025. godine kojom su definisani  strateški ciljevi razvoja UNIBL kao vodeće visokoobrazovne institucija u Republici Srpskoj koja prati tokove integracije u Evropski istraživački prostor, te  slijedi i promoviše najviše standarde kvaliteta u nauci, istraživanju i obrazovanju.

Kroz ovaj dokument urađena je projekcija razvoja Univerziteta u Banjoj Luci u narednom periodu kao institucije koja koristi najbolje pedagoške prakse u procesu obrazovanja studenata i koja je prepoznatljiva po naučnoistraživačkoj izvrsnosti; ostvaruje dinamičnu međunarodnu saradnju; razvija preduzetničku kulturu i pouzdan je partner privrede, te  teži modelu samoodrživog finansiranja.

Upravni odbor je u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti, posebno vodio računa o infrastrukturnoj opremljenosti Univerziteta i njegovih članica, te je tako u proteklom mandatnom periodu donio i niz odluka vezanih za izgradnju i opremanje objekata Fakulteta političkih nauka, Arhitektonsko-građevinsko- geodetskog fakulteta i Paviljona IV za smještaj studenata u Univerzitetskom gradu. Takođe,  u saradnji sa resornim ministarstvima u Vladi Republike Srpske pokrenuo je aktivnosti na izgradnji zgrade Šumarskog fakulteta,  te je svojim aktivnostima doprinio  usvajanju  Regulacionog plana „Univerzitetski grad“ i „Jug 1“.

Među brojnim donesenim odlukama dosadašanjeg saziva UO treba istaći i Odluku o formiranju Fakulteta bezbjednosnih nauka, kao 18. organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci .

Ucilju poboljšanja materijalno-finansijskog stanja i odgovornosti u raspolaganju finansijskim sredstvima Univerziteta u Banjoj Luci, Upravni odbor je za svaku budžetsku godinu donosio Program mjera i aktivnosti sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja Univerziteta u Banjoj Luci, kojim su definisane neke od osnovnih programskih mjera usmjerenih na povećavanje vlastitih prihoda fakulteta kroz naučno-istraživačke, projektne, programske i druge aktivnosti, smanjivanje režijskih i  materijalnih troškova, racionalizaciju zapošljavanja i sl.

Uporedo sa aktivnostima u cilju unapređenja rada i materijalno-finansijskog stanja Univerziteta, Upravni odbor u prethodnom sazivu je vodio računa i o nastavno-naučnom kadru i njegovoj ulozi za budući razvoj Univerzitet, te je u tom smislu posebno značajna Odluka o obavljanju pripravničkog staža kojom su stvorene pretpostavke da se najbolji studenti sa svih 17 fakulteta zadrže na našem Univerzitetu i istovremeno nagrade za uloženi trud tokom školovanja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6771/large_uni-2__1_.jpg