Navigacija

mr Darka Herbez
lektor

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
Katedre
 • Filološki fakultet -Studijski program: Srpski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik lektor 27. maj 2021.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  O nekim srpskim i bugarskim poredbenim frazemama sa zoonimima, fitonimima i etnicima

  DOI 10.7251/fil1512248h
  Časopis Filolog
  Godina 2015
  Autori Darka Herbez
  Volumen 342
  Broj 12
  Strana od 248
  Strana do 253

  Za nяkoi morfologični, morfosintaktični i sintaktični greški na bъlgarski studenti po srъbski ezik

  Časopis Slavяnski dialozi
  Godina 2015
  Autori Darka Herbez
  Volumen 273
  Broj 16
  Strana od 85
  Strana do 96

Radovi sa skupova

  Ilustrativno-demonstrativna metoda u nastavi srpskog kao stranog jezika

  Naučni skup „Mediji i ekonomija 2020“
  Publikacija Zbornik radova "Mediji i ekonomija 2020"
  Godina 2020
  Autori Darka Herbez
  Strana od 13
  Strana do 20

  Muzika kao nastavno sredstvo u nastavi srpskog kao stranog jezika

  Naučni skup „Mediji i ekonomija“
  Publikacija Zbornik radova s naučnog skupa "Mediji i ekonomija"
  Godina 2019
  Autori Darka Herbez
  Strana od 85
  Strana do 95

  O nekim srpskim i bugarskim poredbenim frazemama sa etnicima

  Naučni skup Stereotipъt v slavяnskite ezici, literaturi i kulturi, Četirinadesetite meždunarodni slavistični četeniя
  Publikacija Sbornik s dokladi ot Četirinadesetite meždunarodni slavistični četeniя „Stereotipъt v slavяnskite ezici, literaturi i kulturi“
  Godina 2019
  Autori Darka Herbez
  Strana od 404
  Strana do 409

  Jezik emotikona i stikera u onlajn komunikaciji

  Naučni skup Mediji i ekonomija „Digitalizacija medija i ekonomija postindustrijskog doba“
  Publikacija Zbornik radova s naučnog skupa "Mediji i ekonomija „Digitalizacija medija i ekonomija postindustrijskog doba“
  Godina 2018
  Autori Darka Herbez
  Strana od 138
  Strana do 144

  Naratološki pristup karakterizaciji likova u romanima „Prokleta avlija“ i „Omer-paša Latas“ Ive Andrića i „Prelomno vreme“

  Naučni skup "Paisievi četeniя 2018"
  Publikacija Naučni trudove (zbornik radova s naučnog skupa "Pajsijeva čitanja")
  Godina 2018
  Autori Darka Herbez
  Strana od 173
  Strana do 186

  Poezija kao nastavno sredstvo u predavanju srpskog kao stranog jezika

  Naučni skup "Paisievi četeniя 2018"
  Publikacija Naučni trudove (zbornik radova s naučnog skupa "Pajsijeva čitanja")
  Godina 2018
  Autori Darka Herbez
  Strana od 361
  Strana do 372

  O jeziku na internetu

  Naučni skup Mediji i ekonomija „Medijska i finansijska pismenost“
  Publikacija Zbornik radova s naučnog skupa Mediji i ekonomija „Medijska i finansijska pismenost“
  Godina 2017
  Autori Darka Herbez
  Strana od 95
  Strana do 102

  Nastava leksike srpskog kao stranog jezika

  Naučni skup Multikulturalizъm i mnogoezičie, Trinadesetite meždunarodni slavistični četeniя
  Publikacija Sbornik s dokladi ot Trinadesetite meždunarodni slavistični četeniя „Multikulturalizъm i mnogoezičie“
  Godina 2017
  Autori Darka Herbez
  Strana od 545
  Strana do 555

  Uloga kulture u nastavi srpskog kao stranog jezika

  Naučni skup "Paisievi četeniя "Humanitaristikata - tradicii i perspektivi"
  Publikacija Naučni trudove (zbornik radova s naučnog skupa "Pajsijeva čitanja 2016")
  Godina 2016
  Autori Darka Herbez
  Strana od 379
  Strana do 389

  Film kao nastavno sredstvo u nastavi srpskog kao stranog jezika

  Naučni skup Mediji i ekonomija „Etika u medijima i poslovanju“
  Godina 2016
  Autori Darka Herbez
  Strana od 35
  Strana do 41

  Uloga elektronskih medija u nastavi srpskog jezika kao stranog

  Naučni skup Mediji i ekonomija „Globalni mediji i društveno odgovorno poslovanje“
  Publikacija Zbornik radova s naučnog skupa Mediji i ekonomija „Globalni mediji i društveno odgovorno poslovanje"
  Godina 2015
  Autori Darka Herbez
  Strana od 105
  Strana do 113

  O nekim jezičkim greškama bugarskih studenata srpskog jezika

  Naučni skup "Paisievi četeniя 2015"
  Publikacija Naučni trudove (zbornik radova s naučnog skupa "Pajsijeva čitanja")
  Godina 2015
  Autori Darka Herbez
  Strana od 278
  Strana do 288

  Mitski i legendarni sloj u romanu "Omer-paša Latas" Ive Andrića

  Naučni skup Paisievi četeniя - 250 godini "Istoriя slavяnobъlgarska" (Ivo Andrič i balkanskoto istoričesko bitie)
  Publikacija Naučni trudove (zbornik radova s naučnog skupa "Pajsijeva čitanja")
  Godina 2012
  Autori Darka Herbez
  Strana od 96
  Strana do 107

Ostali radovi

  Naučni trudove

  Godina 2018
  Autori Darka Herbez

  Slavяnski dialozi

  ISSN/ISBN 1312-5346
  Godina 2016
  Autori Darka Herbez

  Horizonti i predeli na юžnoslavяanskite ezici

  Godina 2012
  Autori Darka Herbez

Umjetnički radovi

  Međunarodni festival "Melničke večeri poezije"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Darka Herbez

  Međunarodni festival "Melničke večeri poezije"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Darka Herbez

  Međunarodni festival „Melničke večeri poezije“

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Darka Herbez

  Međunarodna pesnička manifestacija "Tragovi na pesku"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Darka Herbez

  Festival poezije mladih

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Darka Herbez

  Zbrika poezije "Apolonova kći"

  Izdavač Brankovo kolo
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Darka Herbez

  Festival poezije mladih

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Darka Herbez